Асемблер Контрольна — варіант 1

Задача № 1 . Розробіть алгоритм і $напишіть програму на мові Асемблера для обчислення функції:

М3 = (С — М1) + (Е – (50)16) + (D + М2)

, де A, B, C, D, E, H, L– регістри загального призначення мікропроцесора КР580ВМ80А; М1, М2 – операнди, розташовані в пам’яті; М3 – результат обчислень, розташований у пам’яті.

Регістр В – ти$мчасове збереження поточного результату.

Розподіл комірок пам’яті:

1. 8000Н-8014Н – машинні коди програми;

2. 8020Н, 8021Н – адреси операндів М1 та М2;

3. 8022Н – адреса результату М3.

MOVA, C ; Запис вмісту регістра С в акумулятор

LXIH, 8020Н ; Запис в пару регістрів HL адреси операнда М1

SUBM ; Віднімання від акумулятора значення операнда М1

MOVB, A; Перенесення результату з акумулятора в регістр В

MOVA, E; Запис вмісту регістра Е в акумулятор

SUI 50Н ; Віднімання від акумулятора значення 50 в 16-му коді

ADDB; Додавання до вмісту акумулятора значення регістра В

MOVB, A ; Перенесення ре$зультату з акумулятора в регістр В

MOVA, D ; Запис вмісту регістра D в акумулятор

LXIH, 8021Н ; Запис в пару регістрів HL адреси операнда М2

ADDM; Додавання до вмісту акумулятора значення М2

ADDB; Додавання до вмісту акумулятора значення регістра В

STA8022Н ; Запис результату обчислень функції в М3

RST1 ;Припинити виконання програ$ми

Блок-схема до даної програми зображена на рис.1 в додатку 1.

Задача № 2 . Розробіть алгоритм і напишіть програму на мові Асемблера для формування часової затримки за допомогою мі$кропроцесора КР580ВМ80А. Наведіть розрахунок часу затримки і величини похибки.

Час затримки 100мс, максимальна похибка 0,7%, А – кількість циклів.

Для розрахунку часової затримки наведем програму з тактами затримки кожної команди.

Пара регістрів DЕ – лічильник кількості циклів.

8000Н-800СН – машинні коди програми;

MS: DCX D ; 5

MOV A, E ; 5

ORA D ; 7

JNZ MS ; 10

RЕТ ; 10

LXI D, **** ; 10

CALL MS ; 17

Розрахуємо кіль$кість циклів при часі затримки 100 мс=100000 мкс:

100000 = 0,5 * ( А * ( 5 + 5 + 7 + 10 ) + 10 + 10 + 17 )

А = 740610 = 1СЕЕ16

Мінімальний час затримк$и (А=1):

Тmin= 32 мкс

Максимальний час затримки (А=0):

Тmax= 884741 мкс

Даний за умовою час затримки входить в межі часової затримки наведеної вище програми. Перевіримо час затримки для вирахуваної кількості циклів:

Т = 0,5 * ( 7406 * 27 + 37 $) = 99999,5 мкс

Знайдемо похибку обчислень:

b=(100000–99999,5)*100%/100000=0,05%

Отримана похибка меньша, ніж максимально допустима. Після проведення обчислень виконаємо програму:

MS$: DCXD ; Зменшення пари регістрів DЕ на 1

MOVA, E ; Пересилання в акумулятор вмісту регістра Е

ORAD ; Логічне додавання регістру D до акумулятора

JNZMS ; Організація циклу

RЕТ ; Вихід

LXID, 1СЕЕН ; Запис в пару регістрів DЕ числа 1СЕЕН

CALLMS ; Виклик підпрограми

Блок-схема до даної програми зображена на рис.2 в додатку 1.

Задача № 3 . Розробіть алгоритм і напишіть програму на мові Асемблера для обчислення виразу:

$Y=( Amax/ 2 + 5 * Amin / 16 ) / 4

за допомогою мікропроцесора КР580ВМ80А, де Amax, Amin – максимальнеі мінімальне значення для масиву однобайтних чисел без знаку об’ємом N$=64 байт, який зберігається в пам’яті з початковою адресою Addr0.

Результат обчислень потрібно записати в пам’ять за адресою Addr(Rez). Визначіть найбільше і найменше значення виразу Y.

Розподіл регістрів загального призначення:

1. Пара регістрів HL – адреса Addr елемента масиву;

2. Регістр В – лічильник елементів масиву і, кількість циклів пр$и діленні.

Розподіл комірок пам’яті:

1. 8000Н-804FН – машинні коди програми;

2. 8050Н-808FН– масив чисел;

3. 8090Н – адреса Addr(Amax)16;

4. 8091Н – адреса Addr(Amin)16;

5. 8092Н – адреса результату Addr(Rez)16.

Визначимо найбільше і найменше значення виразу Y:

Ymax = ( FF / 2 + 5 * FF / 16 ) / 4 = 2E

Ymin = ( 0 / 2 + 5 * 0 / 16 ) / 4 = 0

Обрахувавши Ymax та Ymin бачимо, що резул$ьтат не виходить за межі одного байту, тому його можна записати в одну комірку.

Розробимо програму для розрахунку цієї функції:

Amax:LXIH, Addr016 ; Запис в пару регістрів HLадреси першого елементу

; масиву Addr016

MVIB, 64 ; Завантаження в регістр В кількості елементів масиву

LDAAddr016 ; Запис в акумулятор першого елементу масиву

MS: INXH ; Визначення адреси наступно$го елементу масиву

CMPM ; Порівняння вмісту акумулятора з і-м елементом

; масиву

DCRB ; Зменшення кількості елементів на 1

JZMS1 ; Вихід з циклу при проходженні всіх елементів

; масиву

JNCMS ; Повернення на початок циклу, якщо Аi< Amax

MOVA, M ; Запис в акум$улятор поточного максимального

; значення масиву

JCMS ; Повернення на початок циклу, якщо Аi>Amax

MS1: ORAA; Логічне додавання вмісту акумулятора для

; обнулення TC

RAR ;Ділення вмісту акумулятора на 2

STAAddr(Amax)16; Запис в комірку Addr(Amax)16 значен$ня Amax/2

Amin:LXIH, Addr016 ; Запис в пару регістрів HLадреси першого елементу

; масиву Addr016

MVIB, 64 ; Завантаження в регістр В кількості елементів масиву

LDAAddr016 ; Запис в акумулятор першого елементу ма$сиву

MS2: INXH ;Визначення адреси наступного елементу масиву

CMPM ; Порівняння вмісту акумулятора з і-м елементом

; масиву

DCRB ; Зменшення кількості елементів на 1

JZMS3 ; Вихід з циклу при проходженні всіх елементів

; масиву

JCMS2 ; Повернення на початок циклу, якщо Аi>Amin

MOVA, M ; Запис в акумулятор поточного мінімального

$

; значення масиву

JNCMS2 ; Повернення на початок циклу, якщо Аi< Amin

MS3: STAAddr(Amin)16; Запис в комірку Addr(Amin)16 значення Amin

ADDA ; Збільшення вмісту акумулятора в два рази

; А =Amin +Amin = 2Amin

ADDA ; Збільшення вмісту акумулятора в два рази

; А = 2Amin + 2Amin = 4Amin

LXIH, Addr(Amin)16; Запис в пару регістрів HLадреси Addr(Amin)16

ADDM ; Додавання до вмісту ак$умулятора Amin

;А = 4Amin + Amin = 5Amin

MVIB, 04 ; Ділення вмісту акумулятора на 16

MS4: ORAA ;

RAR ;

DCRB ;

JNZMS4 ;

$

LXIH, Addr(Amax)16; Запис в пару регістрів HLадреси Addr(Amax)16

ADDM ; Додавання до вмісту акумулятора Amax/2

MVIB, 02 ;Ділення вмісту акумулятора на 4

MS5:ORAA ;

RAR ;

DCRB ;

JNZMS5 ;

STAAddr(Rez)16 ; Запис в комірку Addr(Rez)16 значення Y

RST1 ;Припинити виконання програми

Блок-схема до даної програми зображена на рис.3 в додатку 2.

Задача № 4. Розробіть алгоритм і напишіть програму на мові Асемблера для обчислення виразу:

Y= ( 3 * Aсер-Amin / 2 ) * ( Amax/ 4 )

$

за допомогою мікропроцесора КР580ВМ80А, де Amax, Amin, Aсер – максимальне, мінімальне і середне значення для масиву однобайтних чисел без знаку об’ємом N=64 байт, який зберігається в пам’яті з початковою адресою Addr0.

Результат обчислень потрібно записати в пам’ять за адресою Addr(Rez). Визначіть найбільше і найменше значення виразу Y.

Розподіл регістрів загального п$ризначення:

1. Пара регістрів HL – адреса Addr елемента масиву;

2. Регістр В – лічильник елементів масиву і, кількість циклів при діленні;

3. Регістр Е – тимчасове збереження результату та множника;

4. Регістр D – тимчасове збереження результату та множеного;

5. Регістр С – $збереження суми часткових добутків;

6. Регістр L – лічильник біт.

Розподіл комірок пам’яті:

1. 8000Н-807EН – машинні коди програми;

2. 8080Н-811FН– масив чисел;

3. 8120Н – адреса молодшого байту результату Addr(Rez1)16;

4. 8121Н – адреса старшого байту результату Addr(Rez2)1$6.

Визначимо найбільше і найменше значення виразу Y:

Ymax = ( 3 * FF – FF / 2 ) * (FF / 4 ) = 9D02

Ymin = ( 3 * 0 – 0 / 2 ) * (0 / 4 ) = 0

Отримали, що результат входить в межі двох байт, тому результат потрібно записувати в двох комірках Addr(Rez1)16-молодший байт та Addr(Rez2)16-старший байт.

Розробимо програму для розрахунку цієї функції:

Aсер:LXIH, Addr016 ;$ Запис в пару регістрів HLадреси першого елементу

; масиву Addr016

MV$IB, 64 ; Завантаження в регістр В кількості елементів масиву

XRAA ; Обнулення акумулятора

MOVD, A ;Очищення лічильника числа переповнення

MS: ADDM ; Додавання до вмісту акумулятора Аі

JNCMS1 ; Якщо немає переносу, то перехід на MS1

INRD ; Збільшення лічильника переносу на 1

MS1: INXH ; Визначення адреси наступного елементу масиву

DCRB ; Зменшення кількості елементів на 1

JNZMS ; Організація циклу

MOVE, A ; Молодший байт суми

MS2: MVIC, 06 ; Ділення суми на 64

ORAA ;Логічне додавання$ вмісту акумулятора для

; обнулення TC

MOVA, D ; Пересилання старшого байту суми в А

RAR ;

MOVD, A ; Пересилання старшого байту суми в D

MOVA, Е ; Пересилання молодшого байту суми в А

RAR ;

MOVE, A ; Пересилання молодшого байту суми в E

DCRС$ ;

JNZMS2 ;

ADDA ; Збільшення вмісту акумулятора А=Aсер+Aсер=2Aсер

ADDE ; Додавання до акумулятора вмісту Е А=3Aсер

MOVE, A ; Пересилання результату в Е

Amin:LXIH, Addr016 ; Запис в пару регістрів HLадреси першого елементу

; масиву Addr016

MVIB, 64 ; Завантаження в регістр В кількості елементів масиву

LDAAddr016 ; Запис в акумулят$ор першого елементу масиву

MS3: INXH ; Визначення адреси наступного елементу масиву

CMPM ; Порівняння вмісту акумулятора з і-м елементом

; масиву

DCRB ; Зменшення кількості елементів на 1

JZMS4 ; Вихід з циклу при проходженні всіх елементів

; масиву

JCMS3 ; Повернення на почато$к циклу, якщо Аi>Amin

MOVA, M ; Запис в акумулятор поточного мінімального

; значення масиву

JNCMS3 ; Повернення на початок циклу, якщо Аi< Amin

MS4: ORAA ;Логічне додавання вмісту акумулятора для

; обнулення TC

RAR ;Ділення вмісту акумулятора на 2

MOV$B, A ; Пересилання в В Amin/2

MOVA, E ; Запис в акумулятор 3Aсер

SUBB ; Віднімання вмісту В від А: А=3Aсер-Amin/2

MOVD, A ; Пересилання результату в D

Amax:LXIH, Addr016 ; Запис в пару регістрів HLадреси першого елементу

; масиву Addr016

MVIB, 64 ; Завантаження в регістр В кількості елементів масиву

LDAAddr016 ; Запис в акумулятор першого елементу масиву

MS5: INXH ; Визначення адреси наступного елементу$ масиву

CMPM ; Порівняння вмісту акумулятора з і-м елементом

; масиву

DCRB ; Зменшення кількості елементів на 1

JZMS6 ; Вихід з циклу при проходженні всіх елементів

; масиву

JNCMS5 ; Повернення на початок циклу, якщо Аi< Amax

MOVA, M ; Запис в $акумулятор поточного максимального

; значення масиву

JCMS5 ; Повернення на початок циклу, якщо Аi>Amax

MS6: MVIB, 02 ;Ділення вмісту акумулятора на 4

ORAA ;

MS7: RAR ;

DCRB ;

JNZMS7 ;

MO$VE, A ; Запис результату в Е Amax/4

LXIB, 0000 ; Очищення В і С

MVIL, 08 ; Завантаження лічильника біт (регістр L)

ORAA ;Логічне додавання вмісту акумулятора для

; обнулення TC

MS8: MOVA, E ; Завантаження множника в акумулятор з Е

RAR ; Зсув аналізуємого біта множника

MOVE, A ; Повернення зсунутого множника в Е

JNCMS9 ; Перехід на мітку MS9, якщо біт множника = 0

MOVA,B ; пересилання старшого байта суми часткових добутків

; в акумулятор

AD$DD ; Додавання множеного до суми часткових добутків

JMPMS10 ; Перехід до зсуву суми часткових добутків

MS9: MOVA, B ; Пересилання старшого б$айта суми часткових добутків

; в акумулятор

MS10:RAR ; Зсув суми часткових добутків

MOVB, A ; Пересилання старшого байта суми часткових добутків

; в регістр В

MOVA, C ;Пересилання молодшого байта суми часткових

; добутків в акумулятор

RAR ; Зсув суми часткових добутків

MOVC, A ; Пересилання молодшого байта суми часткових

; добутків в регіс$тр С

DCRL ; Зменшення лічильника на 1

JNZMS8 ; Організація циклу

MOVA, С ; Пересилання молодшого байта результату в

;акумулятор

STAAddr(Rez1)16; Пересилання молодшого байта результату

; в комірку Addr(Rez1) 16

MOVA, В ; Пересилання старшого байта результату

; в акумулятор

STAAddr(Rez2) 16; Пересилання старшог$о байта результату

; в комірку Addr(Rez2) 16

RST 1 ; Припинити виконання програми

Блок-схема до даної програми зображена на рис.4 в додатку 2.

Задача № 5. Розробіть драйвер для виведення інформації на зовнішній пристрій у мікропроцесорній системі на базі мікропроцесорної серії К580.

Наведіть структурну схему організації виведення інформації, алгоритм виведення, програму драйвера на мові Асемблера.

Виконати завдання за допомогою паралельного $інтерфейсу К580ВВ55, який програмується, з розрядністю даних рівній 11.

Алгоритм програми:

1. Видати сигнал пуску;

2. Чекання сигналу готовності;

3. Зчитування інформації з портів А та В.

8000Н-8024Н – машинні коди програми.

PUSHB ; Зб$ереження стану пар регістрів

PUSH D ;

PUSH H ;

PUSH PSW ;

MVIA, 81H ; Настройка периферійного пристрою

OUT RU ;

LX$IH, 8100H ; Запис в пару HL адреси регістра А

MOVA, M ; Пересилання даних в акумулятор

OUTPORTA ; Пересилання даних на регістр порта А

INXH ; Визначення адреси регістра В

MOVA,M ; Пересилання даних в акумулятор

OUTPORTB ; Пересилання даних на регістр порта В

MVI A, 00000001 ; Запуск стробуючого сигналу

OUT PORT C ;

MVI A, 00000000 ;

OUT PORT C ;

M1: INPORTC ; Перевірка готовності

RAL ;

JNC M1 ;

POPPSW ; Відновлення стану пар регістрів

POP H ;

POP D ;

POP B ;

RST 1 ; Припинення виконання програми

Блок-схема до даної програми зображена на рис.5 в додатку 3.

$

Структура програми зображена на рис.6 в додатку 3.

Post Comment