Біг на витривалість в 1-3 класах

Приступаючи до виконання цього завдання, необхідно вже після декількох уроків провес­ти тестування для визначення рівня розвитку витривалості згідно з табл. 1.

Таблиця буде приблизно ві­дображати рівень функціо$наль­них можливостей ваших учнів.

Результати її хоч і переви­щують вимоги програми 1995 р., але вона складена за експери­ментальними дослідженнями кращих вчителів фізичної куль­тури і перевірена $часом.

Основні бігові засоби роз­витку витривалості в 1 класі:

1. Повільнийбігмалої ін­тенсивності (швидкість 1,8— 2,2 м/с, тобто кожні 100 м за 45-55 с).

Застосовується для розмин­ки в підготовчій частині уроку, в змішаному пересуванні для відпочинку, при виконанні в русі різних вправ. Витривалість такий біг розвиває в меншому ступені, зате сприяє підвищен­ню взаємодій систем д$ихання і кровообігу.

2. Біг помірної інтенсивнос­ті. Швидкість його 2,2 — 2,7 м/с (кожні 100 м за 37—45 с). В 1 класі для нього відводиться приблизно половина всіх дис­танцій і всього часу занять бі­гом. Це біг впівсили. БІг помір­ної інтенсивності покращує уз­годженість роботи легень, сер­ця та інших внутрішніх органів, що дуже важливо саме в молод­шому шкільному віці, коли ді­яльність названих органів у ді­тей ще не стійка.

3. Фартлек по свистк$у, фарт-лекодин за одним.

Цей вид виховання витри­валості можна приміняти піз­ніше (в III—-IVчверті),коли вже учні добре будуть перено­сити навантаження бігу з по­мірною інтенсивністю.

З перших уроків необхідно пропонувати біг пові$льної ін­тенсивності, починаючи з 1 хв, і доводячи його до 4—5 хв. На наступних уроках застосовуєть­ся біг помірної інтенсивності від 2 до 6—8 хв.

2 клас Завдання. На першому пла­ні на уроках з бігової підготов­ки залишається вдосконален­ня в техніці тривалого бігу, даль­ший розвиток такої якості, як витривалість, а також початко­ве навчання основам тактики. Засоби: 1. Заняття бігом з другокласниками починається з бігу помірної інтенсивності тривалістю до 2 хв. Швидкість рівномірного б$ігу підвищува­лась до 2,3—2,8 м/с (кожні 100 м за 35—45 с). Тривалість бігу до­водиться до 7—8 хв.

2. Повторний біг на відтин­ках 200—300 м. Швидкість рів­номірна. Відпочинок 2—3 хв. За цей час ЧСС повинна знизи­тись до 130—120 уд/хв. Якщо цього не стане, тривалість від­починку має бути збільшена.

3. Фартлек. Навантаження підвищується за рішенням вчи­теля.

З клас

Завдання. Продовжується процес закріплення техніко-тактичної підготовки, довгочас­нийбігвикористовується для подальшого розвитку витрива­лос$ті і стійкості до помірних навантажень. Для цього розши­рюється діапазон тактичних зав­дань. Так, наприклад, відтин­ки дистанцій учні пробігають з різною швидкістю. Засоби і дозування повільного і помір$но­го бігу в 3 класі мало чим від­різняється від такого в 2 класі. Поступово подовжується час помірного бігу, збільшується його швидкість.

Бігові навантаження в мо­лодших класах можна підвищу­вати лінійно або ступінчато. В першому випадку пос$тупово подовжують і дистанцію і збіль­шують швидкість бігу. В друго­му випадку в декількох серіях уроків поступово чергують по­довження дистанції з збільшена ням швидкості.

$

$

Дистанція, м

Швидкість пробігання, м/с

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

100

0,41

0,40

0,38

0,37

0,35

0,34

0,33

0,32

$

0,31

0,30

200

1,22

1,20

1,16

1,14

1,10

1,08

1,06

1,04

1,02

1,00

300

2,03

2,00

1,54

1,51

1,45

1,42

$

1,39

1,36

1,33

1,30

400

2,44

2,40

2,32

2,28

2,20

2,16

2,12

2,08

2,04

2,00

500

3,25

3,20

$

3,10

3,05

2,58

2,50

2,45

2,40

2,35

2,30

600

4$,06

4,00

3,48

3,42

3,30

3,24

3,18

3,12

3,06

3,00

700

4,47

4,40

4,26

4,19

4,05

3,58

3,51

$

3,44

3,37

3,30

800

5,28

5,20

5,04

4,56

4,40

4,32

4,24

4,16

4,08

4,00

900

6,09

6,00

5,44

5,33

5,15

5,05

4,57

$

4,48

4,39

4,30

1000

6,50

6,40

6,22

6,10

5,50

5,40

5,30

5,20

5,10

5,00

Таблиця2

Визначення часу пробігання різних дистанцій .
в залежності від швидкості

Наприклад, спочатку на трьох уроках поступово подовжують тільки відстань дистанції. Як­що школяріадаптуються до да­ного рівня і$нтенсивності на­вантаження, то на четвертому уроці знову дещо

збільшується швидкість бігу, але відповідно цьому скорочується дистанція. На п’ятому-шостому уроці при цій же швидкості дистанція зно­ву подовжується. На сьомому-дев’ятому уроках знову посту­пово збільшується швидкість, скоротивши дистанцію і т. д.

При переході з відкритої пло­щадки до спортивн$ого залу, за­няття бігом необхідно продов­жувати. Тут можливості біго­вих вправ необхідно урізнома­нітнити: застосовувати біг на носках, спиною вперед, з підніманням стегна, з закиданням гомілки, довгими кроками, з підніманням прямих ніг, з по­доланням різних предметів (мед-болів, гімнастичних лав і т. д.), прискореннями і т. д. Всі ці бі­гові вправи виконуються, чер­гуючись з бігом підтюпцем.

Включа$ється в даний пері­од і біг сходами. В кінці необ­хідно відмітити, що вже з 1 кла­су вчитель повинен навчати ді­тей контролювати навантажен­ня за пульсом і чергувати бігз ходьбою д$ля слабо підготовле­них учнів.

Таблиця 2 дасть можливість вчителю вибирати темп бігу і регулювати навантаження для учнів молодших класів.

БІГ НА ВИТРИВАЛІСТЬ В 5-9 КЛАСАХ

5 клас

Якщо вчитель не почав зна­йомити учнів 3 класу з кросо­вою підготовкою, то це необ­хідно робити в 5 класі. Треба учням пояснити різницю між рівномірним бігом І кросовим бігом. І при можливості вклю­чати кросовий біг в уроки з лег­кої атлетики, і обов’язково при проходженні лижної підготов­ки.

Якщо є можливість провес­ти кросове заняття в природ­них умовах — в лісі,парку, на лузі і т. д. по рі$зному рельєфу і покриттю, її необхідно вико­ристовувати. На перших уро­ках бігнеобхідно чергувати з ходьбою. Наприклад: біг 100— 200 м, ходьба 100-200 м; біг 200-400 м, ходьба 100—200 м; біг 100-200 м, ходьба 100-200 м. Загальна дистанція бігу при такому режимі 1000—1500 м.

Можливі і іншіваріанти. Темп бігу: кожні 100 м бігу з$а 28-30 с, ходьби — 60-70 с.

Згідно програми 5 класу, вчи­тель має навчити дітей подо­ланню перешкод. При прове­денні кросу невисокі (40—50 см) перешкоди долають біговим кроком. Більш високі переш­коди (7$0—80 см) — стрибковим кроком або стрибком, з приземленням на одну ногу або дві ноги. Найекономніше долати такі перешкоди бар’єрним кро­ком. Рови і невеликі канави до­лають стрибком у кроці. Пова­лені дерева перестрибують, або долають наступаючим кроком, зістрибуючи з них на одну, або дві ноги. Більш високі переш­коди перелазять.

Бігові засоби розвитку ви­тривалості:

1. Рівномірний біг з помір­ною інтенсивністю від 5 до 10— 1$2 хв. (приблизно кожні 100 м —

35—38 С). <•:.:-

2. Біг повільним темпом 5— 6 хв з двома-чотирма приско­реннями до 200 м (за 55—60 с).

3. Різновидності фартлеку.

4. Повторний біг 2—3 х 300 м (приблизно 300 м за 75—80 с). Відпочинок між повтореннями 3—4 хв.

5. Крос до 2—2,5 км пересі­ченою місцевістю.

6. Біг до 2 — 2,5 км без ура­хування часу.

7. Біг або крос 1500 м з ура­хування$м часу.

6 клас

В цьому віці у дівчат в ос­новному починається період статевого дозрівання. Учитель повинен враховувати на це при проведенні занять і при необ­хідності знижувати навантажен­ня їм в тривалості і інтенсив­ності бігу з періодами відпо­чинку.

При проведенні кросового бігу пересіченою місцевістю не­обхідно навчати дітей техніці бігу вгору і униз.

$

Підйоми вгору долають не­великими кроками, нога ста­виться на поверхню більш з нос­ка, тулуб більше нахиляється вперед. При бігу униз необхід­но спускатись широкими ма­ховими кроками, трохи відво­дячи назад тулуб І плечі. Нога $ставиться вперед більше, ніж при бігу рівною місцевістю: во­на ставиться на всю стопу, або ж на п’ятку, щоб частково при-тормозити біг.

Бігові засоби розвитку ви­тривалості:

1. Біг рівномірним темпом до 15 хв (приблизно кожні 100 м за 35—37 с при ЧСС до 170 уд/с.

2. Біг повільним темпом 6— 8 хв з 3—5 прискореннями до 200 м (за 50-55 с).

3. Повторний біг 2—4 х 300— 400 м (приблизно 300 м — за 75-80 с, 400 м — за 100-105 с). Відпочинок між повтореннями 2—4 хв.

$

4. Різновидності фартлеку.

5. Крос до 2—2,5 км пересі­ченою місцевістю.

6. Біг до 2 км.

7. Біг або крос 1500 м з ура­
хуванням часу.

7 клас

В 7 класі програмою перед­бачено вивчення високого стар­ту групою та пересування по твердому, м’якому! слизькому ґрунті, піску при проведенні кросового бігу. Високий старт застосовується в

бігу на серед­ні та довгі $дистанції з 800 м, та в кросових дистанціях.

Бігові засоби для розвитку витривалості:

1. Біг в рівномірному темпі до 15—16хв (приблизно: кож­ні 100 м за 34-36 с, при ЧСС 170 уд/с).

2. Повторний біг 3—4 х 300— 400 м (приблизно: хлопці — 400 м — за 75—90 с; дівчата — 30$0 м — 90-100 с). Відпочинок між повтореннями 3—4 хв.

3. Перемінний біг 2— З х 400 м (приблизно: хлопці — 400 м за 90-100 с; дівчата ПО-130 с).

4. Різновидності фартлеку.

5. Біг 800-1000м зі зміною лідера. На дистанції рекомен­дується 3—4 прискорен$ня по 80—100 м.

6. Крос до 2,5—3 км пересі­ченою місцевістю з подолан­ням спусків, підйомів, природ­них перешкод (без урахування часу).

7. Біг до 2,5 — 3 км (без ура­хування часу).

8. Біг1,5 км або крос 2 км з урахуванням часу.

8 клас

Учням 8 класу необхідно знати, що під час бігу виконуєть­ся робота різної інтенсивності і тривалості. В одному випад­ку це робота помірної інтен­сивності, в другому — великої, в в третьому — субмаксималь­ної і максимальної Інтенсив­ності. При рівномірному і пе­ремінному бігу тривалістю 10— 12 хв пульс не повинен бути ви­ще 170—180 уд/хв. Ко$нтролю­вати ЧСС необхідно не тільки по закінченню бігу, а й час від часу посередині дистанції, зро­бивши для цього 1—2 короткі зупинки.

Наприкінці бігу про посиль-ність навантаження судять за відновленням пульсу. Реакція відновлення ЧСС після бігу дає можливість оцінити пристосу­вання організму до бігових$ на­вантажень. Учні мають знати, якщо частоту пульсу, зафіксо­ванупіслябігуприйняти за 100 %, то доброю реакцією від­новлення пульсу вважається зменшення ЧСС після 1 хв на 20 %, після 3 хв — на ЗО %, піс­ля 5 хв — на 50 % і після 10 хв — на 70 %. Погана реакція на від­новлення пульсу після наван­таження вважається в тому ви­падку, якщо висока Ч$СС три­мається протягом тривалого ча­су (більше 15 хв).

Бігові засоби, які сприяють розвитку витривалості:

І. Бігв рівномірному темпі до 15—16хв. (приблизно кож­ні 100 м за 33-35 с, при ЧСС до 170 уд/хв).

2. Повторний біг 2 х 400— 600 м (приблизно: дівчата — 400 м за 120-130 с, хлопці -600 м за 2 хв — 2 хв 10 с). Від­починок між відрізками 5—7 хв.

3. Перемінний біг2 — 3 х 400 м з інтенсивністю, яка змі­нюється: 400 м хлопці — за 85— 90 с; дівчата за 125—1$30 с) че­рез 400 м бігу підтюпцем.

4. Крос пересіченою місце­вістю д$о 15 хв.

5. Біг4 км без урахування часу.

6. Різновидності фартлеку.

9 клас

В цьому віціу школярів в основному проходить перехід від підліткового до старшого шкільного віку. В цей час хлоп­ці ростуть уже помітно швид­ше дівчат. М’язова система у них починає розвиватись особ­ливо інтенсивно, порівняно рів­номірно і пропорційно. А у дів­чат в цьому процесі спостері­гається диспропорція. У них в більшій мірі розвивається ма­са І сила м’язівтазової області і в значно меншій — маса та сил$а рук і плечевого пояса. Даль-ший розвиток і удосконалення серцево-судинної системи в цьому віці виражається в збіль­шенні розмірів серця, його удар­ного і хвилинного об’ємів, то­му підвищується загальна ви­тривалість і працездатність ор­ганізму. Все це говорить про можливість підвищення наван­тажень тривалого $бігу, особли­во хлопців, та врахування по­сильних навантажень у дівчат. Бігові засоби, які сприяють роз­витку витривалості:

1. Бігв рівномірному темпі до 15-20 хв — ЧСС 150-165 уд/хв.

2. Повторний біг 2—3 х 400— 600 м (приблизно: дівчата — 400 м — 110— 120 с, хлопці — 600 м за 1 хв 50 с — 2 хв). Від­починок мі$ж відрізками 4—6 хв.

3. Різновидності фартлеку.

4. Переміннийбіг3—4 х 400 м з інтенсивністю, яка змі­нюється: хлопці — 400 м за 80— 85 с; дівчата — 115—120 с че­рез 400 м бігупідтюпцем.

5. Крос пересіченою місце­вістю до 15—18 хв.

6. Бігдо 3 км (дівчата), до 5 км (хлопці) без урахування часу.

7. Біг 2000 м з урахуванням часу.

Post Comment