Бух облік надходження цінностей і податкового кредиту з ПДВ на виробничих оптовозбутових оптов

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК НАДХОДЖЕННЯ ЦІННОСТЕЙ
$ І ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ З ПДВ НА ВИРОБНИЧИХ, ОПТОВО-ЗБУТОВИХ, оптових
І ТОРГОВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

У 2000 році в Україні здійснюється реформування бухгалтерського обліку на основі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що відповідають вимогам ринкової економіки та міжнародним стандартам. Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопа$да 1999 року № 291 на виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. № 1706, затверджені План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Названим $наказом встановлено, що План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція про його застосування запроваджуються підприємствами та організаціями у 2000 році з дати, визначеної розпорядчим документом керівника підприємства, організації.

Облік надходження товарно-матеріальних цінностей (сировини, матеріалів, товарів і ін.), не$матеріальних активів, одержання виконаних робіт і наданих послуг та їх використання і реалізації є основною ділянкою бухгалтерського обліку підприємства, яка забезпечує контроль за точністю і об’єктивністю основного показника діяльності підприємства — обсягу реалізац$ії (доходу) і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності. Облік надходження і реалізації цінностей безпосередньо пов’язаний з правильним визначенням, обліком та сплатою до бюджету податку на додану вартість.

З набранням чинності з 1 жовтня 1997 р. Законом України «Про податок на додану вартість» від 3.04.97 р. № 168/97 ВР (далі — Закон) та введенням в дію Інструкці$ї з бухгалтерського обліку податку на додану вартість від 1 липня 1997 р. № 141 (далі — Інструкція) в методології бухгалтерського обліку надходження і реалізації цінностей та податк$ового кредиту й податкових зобов’язань з ПДВ сталися ґрунтовні зміни. Бухгалтерський облік став ще складнішим і, головне, значно змінився. Особливо ускладнився бухгалтерський облік в роздрібній торгівлі, при чому питання обліку в роздрібних торговельних підприємствах недостатньо регламентуються відповідними нормативними документами.

Суттєві зміни в методології бухгалтерського обліку сталися з введенням в дію в 2000 році нового Плану рахунків бухгалтерського обліку підприємств і організацій, розробленого з врахуванням міжнародних стандартів обліку й схваленого Методологічною радою з бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України.$

Автором зроблена спроба дати бухгалтерам рекомендації з раціональної організації і ведення бухгалтерського обліку надходження цінностей та пов’язаних з ними податкових розрахунків з ПДВ$. Складність ведення цього обліку в тому, що в нормативних документах є недостатньо чітко викладені та суперечливі положення, що допускають можливість неоднозначного їх тракту$вання і застосування. В цьому разі та у випадках, коли порядок бухгалтерського обліку нормативними документами не регламентується або недостатньо регламентується, відображення в обліку господарських операцій дається в розумінні його автором. В Інструкції про застосування Плану рахунків економічний зміст бухгалтерських рахунків та порядок їх застосування викладені вельми лаконічно.

Необхідно підкреслити, щ$о при значному ускладненні в останній час бухгалтерського обліку, що пов’язане з новим порядком обліку доходів і витрат та податкових розрахунків з ПДВ, пересічному головному бухгалтерові підприємства розібратись в теорії та практиці обліку надходження цінностей дійсно трудно. То$му автор старався дати роз’яснення окремих положень організації і ведення бухгалтерського обліку з посиланням на нормативні документи, а також викласти ускладнені питання методології бухгалтерського обліку як можна простіше, зрозуміліше.

Для уникнення недоцільних повторень та в разі необхідності ув’язки викладеного матеріалу для кращого його розуміння в статті даються посилання на окремі пункти тексту статті із застосуванням спрощеної нумерації.

З ме$тою покращення наочності бухгалтерські записи з обліку надходження цінностей розглядаються спочатку на загальній схемі їх обліку з поясненням економічного змісту окремих записів. Вивчення записів за схемою сприятиме кращому розумінню викладеного теоретичного і практичного матеріалу. Для кращого розуміння викладеної методології обліку надходження цінностей бухгалтерські записи розглядают$ься також на числових прикладах з округленням чисел до цілих гривень.

Рекомендується спочатку ознайомитись з особливостями бухгалтерського обліку надходження цінностей за загальною схемою їх обліку і тільки після цього приступити до вивчення записів на бухгалтерських рахунках.

Читачам рекомендується постійно слідкувати за змінами в бухгалтерському обліку після 1 лютого 2000 р., що вносяться до нього згідно з новими нормативними документами та відповідними Інструкціями.

$

Облік надходження товарно-матеріальних цінностей (сировини, матеріалів, товарів і ін.), нематеріальних активів, одержання виконаних $робіт і наданих послуг (далі — цінності) та їх використання є важливою ділянкою бухгалтерського обліку підприємства, яка забезпечує контроль за оприбуткуванням цінностей та своєчасністю і повнотою розрахунків з постачальниками. Облік надходження цінностей безпосередньо пов’язаний з правильним визначенням, обліком та сплатою до бюджету податку на додану вартість.

В цьому питанні розглядається тільки бу$хгалтерський облік надходження цінностей, що оприбутковуються і обліковуються за купівельними цінами.

1. При обліку надходження цінностей необхідно виходити в першу чергу із наступних положень Закону України «Про податок на додану вартість»:

Податок н$а додану вартість становить 20 відсотків бази оподаткування та додається до ціни цінностей (ст. 6.1.1 ).

Продаж цінностей здійснюється за договірними цінами з додатковим нарахуванням податку на додану вартість (ст. 7.1).

Датою виникнення права платника податку на податковий кредит вважається:

дата здійснення першої$ з подій: або дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплату цінностей (робіт, послуг), дата виписки відповідного рахунку (товарного чека) — в разі розрахунків з використанням кредитних дебетових карток або комерційних чеків;

або дата отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання платником податку цінностей (робіт, послуг), ст. 7.5, 7.5.1.

Облік надходження цінностей від постачальників

2.$ Згідно з пунктом 3 Інструкції при передоплаті цінностей постачальнику сплачений податок на додану вартість відноситься на збільшення податкового кредиту записом на бухгалтерських рахунках:

2.1. Дт 64 «Розрахунки за податками й платежами», субрахунок 641 «Розрахунки за податками», аналітичний рахунок «З податку на додану вартість»

Кт 31 «Рахунки в банках”, 60 “Короткострокові позики” і інших.$

Одночасно на суму податкового кредиту відображається в обліку сплата ПДВ постачальнику бухгалтерською проводкою:

Дт 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками”, Кт 68 “Розрахунки за ін $шими операціями” і ін.

Кт 644 “З податкового кредиту»

Після одержання цінностей, вартість яких оплачена постачальнику раніше, списують нарахований податковий кредит з ПДВ :

Дт 644 «З податкового кредиту»

Кт 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками”, 68 “Розрахунки за іншими операціями” та $ін. (п. 9)

В результаті наведених вище записів у синтетичному і аналітичному обліку субрахунок 644 «З податкового кредиту» закривається.

2.2. У випадку надходження цінностей без попередньої оплати на суму ПДВ за товарним документом і податковою накладною постачальника податковий кредит з ПДВ відображається в обліку зап$исом на рахунках:

Дт 641 «Розрахунки за податками», анал. рахунок «З податку на додану вартість»

Кт 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 68 “Розрахунки за іншими операціями” і ін.

Після оплати цінностей, що надійшли від постачальника на умовах наступної оплати, на суму $цінностей з податком на додану вартість в обліку має бути зроблений запис:

Дт 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками” і ін.

Кт 31 «Рахунки в банках «, 60 “Короткострокові позики” і інших

3. Вважаємо, що на платіжних дорученнях на передоплату цінностей постачальникам необхідно вказувати, що$ здійснюється передоплата, в т.ч. сума ПДВ. При бухгалтерській обробці платіжних документів в бухгалтерії в бухгалтерській проводці треба виділити запис: Дт 641 (ПДВ) — Кт 31. Сплата постачальнику ПДВ $при передоплаті цінностей повинна бути виділена в обліковому регістрі, що складається за кредитом рахунку 31 «Рахунки в банках». Але розноску в аналітичному обліку сум передоплат цінностей постачальникам доцільно здійснювати загальною сумою на підставі платіжного документа. За підсумком цих записів за звітний місяць треба скласти додатковий запис на відображе$ння в обліку нарахування податкового кредиту з ПДВ (п.п. 2.1, 7, 9):

Дт 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 68 “Розрахунки за іншими операціями” і ін.

Кт 644 «З податкового кредиту»

4. Після 1.10.98 р. право на податковий кредит згідно з Указом Президента складаєть$ся із сум податків, сплачених або нарахованих платником податку в звітному періоді (Дт 641 (ПДВ) — Кт 31, 60 і ін. або Дт 641 (ПДВ) — Кт 63, 68 і ін.).

5. Враховуючи суттєве ускладнення бухгалтерського обліку надходження цінностей у зв’язку з введенням податкових розрахунків з податку на додану вартість на субрахунку 644 «З податкового кредиту», наводимо загальну схему відображення надходження цінностей і податкового кредиту з податку на додану вартість (рис. 1).

$ Рисунок 1

ЗАГАЛЬНА СХЕМА

бухгалтерського обліку надходження цінностей від постачальників і податкового кредиту з ПДВ

$

Облік надходження цінностей з передоплатою

31 і ін. 63, 68 і ін. 20, 28 і ін.

1.1 2.1

Облік податкового кредиту з ПДВ

31 і ін. 641 (ПДВ)

$

1.2

644 63, 68 і ін. 644

1.3 2.2

Облік надходження цінностей без передоплати

31 і ін. 63, 68 і ін. 20, 28 і ін.

3.1$

3.3 641 (ПДВ)

3.2.

6. Зміст записів на загальній схемі бухгалтерського обліку надходження цінностей і податкового кредиту з ПДВ:

1. Передоплата цінностей (авансові платежі) постачальник$ам:

1.1. Сплата авансових платежів постачальникам цінностей у сумі купівельної їх вартості (без ПДВ).

1.2. Перерахування постачальникам ПДВ у складі авансових платежів.

1.3. Одночасно нараховується податковий кредит з податку на додану вартість при передоплаті цінностей

постачальникам.

2. Надходження цінностей за договірними цінами, включаючи$ ПДВ, після їх передоплати постачальникам:

2.1. Надходження цінностей за купівельними (без ПДВ) договірними цін$ами.

2.2. Одночасно списується при надходженні цінностей податковий кредит з ПДВ, нарахований при їх

передоплаті.

3. Надходження цінностей від постачальників, включаючи ПДВ, без їх передоплати:

3.1. Надходження цінностей за купівельними (без ПДВ) цінами.

3.2. Відображення в обліку податкового кредиту з ПДВ на одержані цінності.

$

3.3. Оплата одержаних цінностей постачальнику, включаючи ПДВ.

При надходженні цінностей від постачальників без попередньої їх оплати податковий кредит з ПДВ відображається безпосередньо за дебетом рахунку 64, субрахунок 641, анал. рахунок «З податку на додану вартість”, розрахунковий період якого настав. Субрахунок 644 «З податкового кредиту» в цьому разі після 1.10.98 р. не застосовується.

Для спрощення записів в аналітичному обліку до рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» і інших рахунків, на яких обліковуються розрахун$ки з постачальниками цінностей, з метою посилення контролю за цими розрахунк$ами записи в аналітичному обліку за дебетом і кредиту цих рахунків слід здійснювати на підставі первинних платіжних і товарних документів загальною сумою, визначеною до оплати постачальнику.

7. Приклад 1. На облік надходження цінностей з передоплатою їх постачальнику.

1. Підприємство здійснило передоплату цінностей постачальнику. За угодою повинно бути отримано цінностей на суму 624 грн., в т.ч. ПДВ 104 грн.

2. Одержано цінності від постачальника. За товарним документом постачальника значиться:

Відпускна дого$вірна вартість цінностей 520 грн.

Податок на додану вартість, 20% від 520____104 грн.

До оплати постачальнику 624 грн.

3. Цінності оприбутковуються за купівельними (без ПДВ) цінами на суму 520 грн.

Заданими прикладу 1 необхідно скласти бухгалтерські проводки (п.п. 2.1, 5, 6):

$1. На передоплату цінностей постачальнику — 624 грн., в т.ч. ПДВ -104 грн.:

1.1. Дт 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

$

Кт 31 «Рахунки в банках» — 520 і

Дт 641 «Розрахунки за податками», анал. рахунок «З податку на додану вартість”, розрахунковий період якого настав

Кт 31 «Рахунки в банках» — 104

1.2. Одночасно на нарахування податкового кредиту треба скласти бухгалтерську проводку :

Дт 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

Кт 644 «З податкового кредиту» — 104

2. Оприбутковуються одержані від постачальника цінності за купівельними цінами — 5$20:

Дт 20 «Виробничі запаси», 28 «Товари» і ін.

Кт 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» — 520

3. Одночасно списується нарахований при пер$едоплаті цінностей податковий кредит з ПДВ

(операція 1.2):

Дт 644 «З податкового кредиту»

Кт 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» — 104

Відображення в обліку нестач цінностей, виявлених при прийманні цінностей, що надійшли на підприємство від постачальників, також пов’язане з обліком ПДВ. Виявлені в цьому разі нестачі цінностей повинні бути записані за кредитом рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» за купівельними (з ПДВ) цінами. Записи за дебетом відповідних р$ахунків мають бути зроблені в залежності від характеру виявлених нестач (з вини працівників, перевізника, природний убуток і ін.). Відображення при цьому на бухгалтерських рахунках податку на додану вартість нормативними документами не регламентовано.

8. У тому разі, коли оплата цінност$ей здійснюється після їх надходження на підприємство, бухгалтерські записи за даними наведеного вище прикладу 1 (п.п. 2.2, 5, 6) будуть наступними:

1. Дт 20 «Виробничі запаси», 28 «Товари» і ін.

Кт 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» — 520

2. Дт 641 анал. рахунок «З по$датку на додану вартість»

Кт 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» — 104

3. Дт 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

Кт 31 «Рахунки в банках» — 624

9. Так, як показано в операціях$ 1.1 і 1.2 (п. 7), повинні відображатись в обліку суми податкового кредиту з ПДВ згідно з пунктом 3 Інструкції.

Відображення в обліку оплати цінностей постачальникам двома записами не раціональне, бо викликає значні ускладнення в облікови$х записах, плутанину в аналітичному обліку розрахунків з постачальниками. На наш погляд, було б методологічно вірним, раціональним та сприяло б спрощенню бухгалтерського обліку здійснення вказаних вище записів з оплати цінностей постачальникам в однаковому порядку, як в операції з пункту 8:

Дт 6$3 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

Кт 31 «Рахунки в банках» — на суму передоплати і післяоплати цінностей постачальникам, включаючи ПДВ. Одночасно за підсумком за місяць на суму сплаченого ПДВ в складі авансових платежів постачальникам як суми податкового кредиту зробити запис на його нарахування:

Дт 641, анал. рахунок «З податку н$а додану вартість”

Кт 644 «З податкового кредиту»

Такий порядок записів доцільний ще й тому, що аналогічно відображається в обліку згідно з пунктом 2 Інструкції ПДВ, одержаний в складі авансових платежів від покупців (Дт 31 — Кт 36 і одночасно Дт 643 «З податкових зобов’язань» — Кт 641 (ПДВ). В цьому разі забезпечуватиметься єдин$ий принцип записів в обліку передоплат цінностей постачальникам і одержаних від покупців.

Для забезпечення і перевірки правильності останнього запису ( Дт 641 (ПДВ) — Кт 644) на нарахування суми податкового кредиту в обліковому регістрі за кредитом рахунку 31 «Рахунки в банках» необхідно виділити записи сум сплаченого постачальникам ПДВ, враховуючи структуру цього регістра на підприємстві.

Облік повернення цінностей покупцями

10. До надходження цінностей відноситься по$вернення їх підприємству покупцями. Порядок відображення в обліку повернення покупцями цінностей, відвантажених або відпущених на умовах наступної оплати, нормативними документами не регламентується. У зв’язку з неплатежами питання обліку повернення цінностей покупцями є актуальним.

Розглянемо на прикладі повернення покупцями готової про$дукції, товарів, матеріалів та інших цінностей, враховуючи, що методологія відображення в обліку їх реалізації однакова. Різниця в тому, що готова продукція обліковується за цінами фактичної виробничої собівартості, а товари, сировина, матеріали та інші цінності — за купівельними (без ПДВ) цінами з врахуванням транспортно-заготівельних витрат.

Згідно з постано$вою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1997 р. № 869 «Датою реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) вважається дата відвантаження ($передачі) продукції, товарів, підписання документів про виконані роботи». Отже, після 1.08.97 р. для відображення в обліку реалізації цінностей міг застосовуватись тільки спосіб нарахування реалізації.

11. Приклад 2. На відображення в обліку повернення покупцями готової продукції та інших цінностей, відвантажених їм на умов$ах наступної оплати:

11.1. Підприємство відвантажило покупцю цінності на умовах наступної оплати:

1. За товарним документом значилось:

Цінності за договірними цінами — 2000 грн.

Податок на додану вартість, 20 % — 400 грн.

До оплати покупцем — 2400 грн.

2. Облікова купівельна вартість (фактична собівартість) відвантажених цінностей — 1800 грн.

З. Відвантажені цінності покупцем не оплачені і повернені повністю підприємству — постачальнику.

За даним$и прикладу 2 при поверненні цінностей підприємство-постачальник повинно зробити наступні

записи в бухгалтерському обліку:

11.2. Якщо $готова продукція та інші цінності, відвантажені покупцю до 1.01 2000 р. і реалізація їх відображена в обліку способом нарахування, то для того, щоб правильно зрозуміти і зробити в обліку записи на повернення оприбуткованих цінностей, необхідно виходити із записів, що були зроблені в обліку при відвантаженні цінносте$й покупцю способом нарахування реалізації:

До 1 січня 2000 року:

1. Дт 46 — Кт 40, 41 — на облікову вартість відвантажених готової продукції, товарів — 1800

2. Дт 62(45) — Кт 46 — на відпускну з ПДВ вартість цих цінностей — 2400

3. Дт 46 — Кт 68, субрахунок «З податку на додану вартість” — на суму нарахованого податкового $зобов’язання з ПДВ — 400

4. Дт 46 — Кт 80 — на суму фінансового результату від реалізації цінностей (різниці в цінах) — 200

Якщо готова продукція або товари відвантажені після 1 січня 2000 року:

1. Дт 90 “Собівартість реалізації”

Кт 26 “Готова продукція”, 28 “Товари” — 1800

2. Дт 36 “Розрахунки$ з покупцями та замовниками”

Кт 70 “Доходи від реалізації” — 2400

3. Дт 70 “Доходи від реалізації”

Кт 641, анал. рахунок «З податку на додану вартість” — 400

Згідно з пунктами 7- 8 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах” наслідки зміни в облікових оцінках слід включати до тієї ж$ самої статі Звіту про фінансові результати, яка раніше застосовувалась для відображення доходів або витрат, повязаних з об’єктом такої оцінки.

Наслідки зміни облікових оцінок слід включати до Звіту про фінансові результати в тому періоді, в якому відбулася зміна, а також і в наступних періодах, якщо зміна впливає на ці періоди.

Враховуючи наведені положення ПСБО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах” на повернення покупцем готової продукції і товарів, на думку автора, бухгалтерські записи повинні бути такими, як показано нижче.

За дан$ими прикладу 2 на повернення цінностей, відвантажених покупцю до 1 січня і після 1 січня 2000 року та оприбуткування їх на склад у цьому разі необхідно зробити сторнувальні записи способом червоного сторно;

1. На зменшення доходу (обороту) з реалізації цінностей), включаючи ПДВ, і заборгованості покупця в сумі 2400 грн.:

$Дт 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

Кт 70 “Доходи $від реалізації” — 2400

2. На зменшення затрат з реалізації повернених цінностей і надходження їх на підприємство в сумі 1800:

Дт 90 “Собівартість реалізації”

Кт 26 “Готова продукція”, 28 “Товари” — 1800

3. На зменшення нарахованого податкового зобов’язання з ПДВ в сумі 400 грн.:

Дт 70 “Доходи від реалізаці$ї”

Кт 641, анал. рахунок «З податку на додану вартість” — 400

Слід підкреслити, що від’ємний сторнувальний запис за кредитом рахунків 26 “Готова продукція” і 28 “Товари” рівнозначний збільшенню цих цінностей, а за кредитом рахунку 641 (ПДВ) — зменшення податку на додану вартість у зв’язку з поверненням покупцями цінностей.

В результ$аті зроблених сторнувальних записів на бухгалтерських рахунках будуть зменшені в звітному місяці суми доходу і витрат з реалізації цінностей. В місяці повернення цінностей і сторнування суми їх реалізації дохід і витрати звітного місяця будуть відповідно зменшені на суму доходу від реалізації повер$нених цінностей та іх собівартості, які були відображені в обліку в місяці їх відвантаження.

У тому разі, коли покупцем повернені відвантажені йому на умовах наступної оплати виробничі запаси та інші оборотні активи, на повернення покупцем цих цінностей бухгалтерські записи мають бути аналогічними з використанням рахунків 20 “Виробничі запаси” і інших, 71 “Інший операційний дохід” та 94 “Інші витрати операційної діяльно$сті”.

Спрощення обліку надходження цінностей від постачальників

12. Бухгалтерський облік надходження цінностей суттєво ускладнився з введення для обліку розрахунків з бюджетом з податку на д$одану вартість податкових розрахунків. Чи можливе в цих умовах спрощення бухгалтерського обліку надходження цінностей ? Можливе, якщо хотіти його знайти в найбільш доцільному варіанті. Але раз уже субрахунки 643 “З податкових зобов’язань» і 644 «З податкового кредиту» для податкових розрахунків до плану бухгалтерських рахунків введено і Інструкцією вс$тановлений порядок їх застосування, то в першу чергу необхідно спростити облік розрахунків з ПДВ із застосуванням рахунку 644 і одночасно облік розрахунків з постачальниками, пов’язаний з надходженням цінностей.

12.1. Суть спрощення бухгалтерського обліку, пов’язаного з надходженням цінностей на умовах їх передоплати із застосуванням субрахунку 644 «З податкового кредиту», має бути в тому, щоб обмежити записи на цьому рахунку нарахованим податком на додану вартість лише у випадку передоплат цінностей, які за станом на кінець місяця не були отримані. Виключити пр$и цьому з обліку на рахунку 644 «З податкового кредиту” найбільш масові записи, що пов’язані з оплатою в звітному місяці цінностей, які протягом цього ж місяця були отримані від постачальників, тобто субрахунок 644 має застосовуватись лише відносно операцій з передоплат цінностей, не збалансованих протягом звітного місяця (оплати цінностей, здійснені в звітному місяці, що залишились на кінець цього місяця не пе$рекритими, не збалансованими).

В цьому разі відпаде сама собою необхідність за кожною із операцій з оплати і надходження цінностей в кожному окремому випаду виясняти, яка із$ подій відбулася раніше, застосувати субрахунок 644 “З податкового кредиту” чи ні. Не кажучи вже про значне скорочення кількості записів в синтетичному обліку на субрахунку 644, а, головне, в аналітичному обліку до нього та в аналітичному обліку до рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками». Зрозуміло, наскільки це важливо. Встановленого порядку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість ц$е не порушує.

12.2. Отже, питання спрощення бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками і податкових розрахунків з ПДВ можна вирішити досить просто. А чим рішення простіше, тим воно раціональніше і ефективніше. Для цього бухгалтер протягом звітного місяця відслідковує тільки операції, пов’язані з надходженням цінностей, що попере$дньо оплачені постачальникам в минулі звітні періоди, й надійшли в звітному місяці; вказує при цьому на первинних товарних документах кореспонденцію рахункі$в на вказані операції з використанням субрахунку 644 «З податкового кредиту» (Дт 20, 28 і ін. — Кт 63 і Дт 644 — Кт 63), враховуючи особливості запису платіжних документів в обліковому регістрі за кредитом рахунку 31 «Рахунки в банках» (п. 16.3). І тільки за цими операціями, пов’язаними з податковими розрахунками з ПДВ$, повинні бути зроблені відповідні записи на списання з обліку нарахованого за кредитом субрахунку 644 податкового кредиту.

Записи за всіма іншими операціями, пов’язаними з оплатою і надходженням цінностей у звітному місяці, здійснюються без використання субрахунку 644 (на надходження цінностей з передоплатою їх у звітному місяці: Дт 63 — Кт 31 і ін. і Дт 20, 28 і ін. — Кт 63 та Дт 641 (ПДВ) — Кт 63; на надходження цінностей без передоплати: Дт 20, 28 і ін. — Кт 63 і Дт 641(ПДВ) — Кт 63 та на послідуючу оплату: Дт 63 — Кт 31).

13. Податок на додану вартість від сум авансових п$латежів (передоплат), сплачених постачальникам у звітному місяці, в рахунок яких цінності не надійшли, відображається в об$ліку за даними спеціальної сальдової відомості, складеної за перевіреними даними аналітичного обліку розрахунків з постачальниками (табл. 1).

Спрощення обліку надходження цінностей не вимагає ведення жодних додаткових облікових регістрів, бо сальдова відомість здійснених і не збалансованих передоплат постачальникам склада$ється за даними існуючого на підприємстві аналітичного обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками. Нарахування податкового кредиту за даними сальдової відомості підтверджується платіжними документами й відповідними податковими накладними.

_____________________$______

(підприємство)

Таблиця 1

САЛЬДОВА ВІДОМІСТЬ

авансових платежів ( передоплат), сплачених постачальникам , за дебетом рахунку

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

станом на 1 лютого 2000 р.

$

$

п/п

Постачальник

Передоплати попередніх мі$сяців

Передоплати звітного місяця

Разом

платіжні доручення

сума

$

платіжні доручення

сума

дата

дата

$1.

2.

3. 4.

Фірма «Прут»

ВАТ «Міжрайбаза»

МП «Марія»

КСП «Україна»

І т.д.

$

18.11

26.12

285

18

180-00 500-00

20$.01 28.01

25.01

48

86

$18

800-00 2580-00

850-00

800-00 2760-00 500-00

850-00

$. Разом

Х

Х

1780-00

Х

X

5880-00

7660-00

В т.ч. ПДВ

Х

$

Х

297-00

Х

X

980-00

1277-00

Дт 641 (ПДВ) – Кт 644 — 980-00

Головний бухгалтер ________________________

Перевірка правильності складеної сальдової відомості здійснюється на підставі платіжних документів і відповідних податкових накладних на суми ПДВ, що входять до авансо$вих платежів. Загальна сума ПДВ в складі авансових платежів може бути додатково перевірена розрахунковим шляхом (сума передоплат помножена на 20% і поділена на 120).

14. Перейти на спрощений бухгалтерський облік надходження цінностей від постачальників можна з будь-якого першого числа місяця. Для цього необхідно скласти сальдову відомість здійснених передоплат за цінності постачальникам за станом на початок місяця і$ звірити, чи сума ПДВ за цією відомістю тотожна сумі кінцевого сальдо за кредитом субрахунку 644 «З податкового кредиту» за попередній місяць.

В цьому разі в звітному місяці, в якому здійснюється перехід на спрощений облік надходження цін$ностей, податкових розрахунків з ПДВ і розрахунків з постачальниками, на підставі сальдової відомості авансових платежів (передоплат), здійснених постачальникам в попередні місяці, в тому числі в розрізі окремих балансових рахунків (63, 68 і інших), в звітному місяці треба здійснювати окремий контроль тільки за надходженням цінностей, оплачених в попередні місяці, і скласти відповідні бухгалтерські проводки з$ використанням субрахунку 644 «З податкового кредиту». Бухгалтерські проводки складають в установленому Інструкцією порядку ( п.п. 7, 9 , 16.1, оп. 5).

15. Отже, на цінності, отримані без передоплати, оплачені та попередньо оплачені постачальникам в звітному місяці, бухгалтерські записи здійснюються без застосування субрахунку 644 «З податкового кредиту».

На підставі сальдової відомості на суми податку на дод$ану вартість, сплачені підприємством постачальникам в складі передоплат цінностей звітного місяця, в рахунок яких цінності не надійшли, складають відповідну бухгалтерську проводку на нарахування податкового кредиту з ПДВ за підсумком за місяць (Дт 641(ПДВ) — Кт 644, табл. 1, п.$ 16.1, оп. 5).

16. Розглянемо спрощений бухгалтерський облік надходження цінностей, податкових розрахунків з ПДВ та розрахунків з постачальниками і підрядниками на прикладі.

Приклад 3. На відображення в обліку надходження цінностей від постачальників спрощеним способом.

1. Початкове сальдо передоплат постачальникам $за цінності, здійснених у попередньому місяці, — 800 грн., в т.ч. ПДВ — 133 грн.

2. У звітному місяці здійснено оплату цінностей постачальникам на суму 8000 грн., в т.ч. ПДВ$ -1333 грн.

3. Надійшли цінності від постачальників, оплачені в попередньому місяці, на суму 800 грн., в т.ч. ПДВ — 133 грн.

4. У звітному місяці оплачено і отримано від постачальників цінності на суму 6000 грн., в т.ч. ПДВ — 1000 грн.

5. Надійшли цінності від постачальників на умовах оплати в наступному місяці на суму 1000 грн., в т.ч. ПДВ

— 167 грн.

6. Кінцеве сальдо передоплат постачальникам, здійснених у звітному місяці, в рахунок яких цінності не надійшли (п. 2 — 8000 — п. 4 — $6000) — 2000 грн., в т.ч. ПДВ — 333 грн.

16.1. За даними наведеного прикладу 3 треба зробити записи на рахунках:

1. На суму цінностей, отриманих від постачальників в рахунок передоплат, здійснених у передньому місяці, — 800 грн., в т.ч. ПДВ — 133 грн.:

Дт 20 «Виробничі запаси», 28 «Товари» і ін.$

Кт 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» $і ін. — на купівельну вартість отриманих цінностей без ПДВ (800 -133) — 667 та

644 «З податкового кредиту»

Кт 63 » Розрахунки з постачальниками та підрядниками» і ін. — на суму податкового кредиту з ПДВ, нарахованого при передоплаті цінностей — 1ЗЗ

В результаті цього запису списується нарахований в попередньому місяці за кредитом субрахунку 644 податковий кредит з ПДВ, що рахується на цьому рахунку до надходження цінностей.

2. На суму оплат і передоплат цінностей постачальникам, здійснених у звітному місяці, на суму 8000 грн., в т.ч. ПДВ -1333 грн.

$

Дт 63 «Розрахунку з постачальниками та підрядниками»

Кт 31 «Рахунки в банках» — 8000

3. На суму цінностей, що оплачені та надійшли в звітному місяці, — 6000 грн., в т.ч. ПДВ — 1000 г$рн.:

Дт 20 «Виробничі запаси», 28 «Товари» і ін..

Кт 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» і ін. — на купівельну вартість цінностей без ПДВ (6000 — 1000) — 5000

Дт 641, анал. рахунок «З податку на додану вартість»

Кт 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» і ін. — на суму ПДВ на ці (оплачені) цінності згідно з податковими накладними -1000

4. На суму цінностей, що надійшли від постачальників на умовах оплати в$ наступні місяці, — 1000 грн., в т.ч. ПДВ — 167 грн.:

Дт 20 «Виробничі запаси», 28 «Товари» і ін

Кт 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» і ін. — на купівельну вартість цінностей без ПДВ (1000-167) — 833

Дт 641, анал. рахунок «З податк$у на додану вартість»

Кт 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» і ін. — на суму ПДВ на ці (не оплачені) цінності згідно з податковими накладними — 167.

5. На суму ПДВ, сплаченого постачальникам за цінності в складі авансових платежів (передоплат), здійснених у звітному місяці, в рахунок яких цінності не надійшли, згідно із даними $сальдової відомості передоплат звітного місяця за дебетом рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» та інших здійснюється запис на нарахування податкового кредиту. За даними сальдової відомості рахуються авансові платежі постачальникам в сумі 2000 грн. (8000 — 6000), в т.ч. ПДВ — 333 грн. На суму цього ПДВ необхідно зробити запис на відображення його в обліку як нарахування податкового кредиту з ПДВ за підсумком за місяць (п.п. 15, 16$.3, оп. 2):

Дт 641, анал. рахунок «3 податку на додану вартість»

Кт 644 «З податкового кредиту» — 333

16.2. Для того, щоб зрозуміти о особливості і переваги рекомендованого а$втором спрощеного бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками й податкових розрахунків з ПДВ, пов’язаних з надходженням цінностей, доцільно рознести складені за даними прикладу 3 бухгалтерські проводки на схематичних рахунках, визначити обороти і кінцеві сальдо та проаналізувати їх.

16.3. При спрощеному бухгалтерському обліку надходження цінностей записи платежів в обліковому регістрі за кредитом рахунку 31 «Рахунки в банках» необхідно здійснювати в наступному по$рядку:

За кредитом рахунку 31 «Рахунки в банках” на оплату цінностей постачальника$м суми платежів необхідно записувати одною сумою без виділення ПДВ, а суму ПДВ, що входить до цих платежів, треба записати в окремих графах після графи «Разом» за кредитом рахунку 31 «Рахунки в банках» — «в т.ч. ПДВ» з виділенням сум ПДВ:

— в складі оплат за отримані цінності;

— в складі не збалансованих передоплат цінностей постачальникам (за даними сальдової відомості, табл. 1);

На підставі підсумкових даних облікового$ регістра за кредитом рахунку 31 «Рахунки в банках» за даними прикладу 3 мають бути зроблені записи:

1. Дт 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 68 “Розрахунки за іншими операціями” і ін.

Кт 31 «Рахунки в банках» — на всю суму оплат і передоплат цінностей постачальникам згідно з платіжними документами (п. 16.1, оп.2) — 8000..

2. Дт 641, анал. рахунок «З податку на додану вартість»

$ Кт 644 — на суму ПДВ в складі отриманих в звітному місяці не збалансованих авансових платеж$ів постачальникам за даними сальдової відомості ( п.16.1, оп. 5) — 333

Із наведених вище бухгалтерських проводок видно, що записи на підставі платіжних документів податку на додану вартість у відповідних графах облікових регістрів за кредитом рахунків підприємства в банках як «в т.ч. ПДВ», не є підставою для відображення в бухгалтерському обліку податкового кредиту. Вони використовуються тільки для оперативного контрол$ю записів сум сплаченого ПДВ та запису ПДВ в складі не збалансованих передоплат за дебетом рахунку 641 (ПДВ) в кореспонденції з кредитом субрахунку 644 «З податкового кредиту» за даними сальдової відомості (табл. п. 16.1, оп.5).

Правильне, що відповідає нормативним документам, відображення в бухгалтерському обліку надходження цінностей від постачальників та іншого їх надходження має важливе значення для контролю за наявністю та рухом цінностей, розрахунків з постачальниками і підрядниками, а також для своєчасності$ і повноти сплати до бюджету податку на додану вартість, для уникнення штрафних санкцій, пов’язаних з помилковими записами в обліку ПДВ.

Професор І. Павлюк

24 лютого 2000 р.

Post Comment