Дебіторська заборгованість

Упроцесідіяльностіпідприємствонезавжди здійснюєрозрахункизіншимипідприємствамиабо фізичнимиособамиодночаснозпередачеюмай­на, виконаннямробіт, наданнямпослугтощо. У зв’язкуізцимуньоговиникаєдебіторськазабор­гованість.

Дебіторськазаборгов$аністьвизначаєтьсяяк сумазаборгованостідебіторівпідприємствуна певнудату. Дебіторамиможутьбутиякюридичні, такіфізичніособи, якізаборгувалипідприємст$ву грошовікошти, їхеквівалентиабоіншіактиви. За данимибухгалтерськогооблікуможнавизначити сумузаборгованостінабудь-якудату, алезвичай­нотакасумавизначаєтьсянадатубалансу. Оскі­лькивідповіднодовимогнаціональнихстандартів бухгалтерськогооблікупідприємстваподаютьта­кожпроміжну (квартальну) звітність, тосумудебі­торськоїзаборгованостіпідприємстваслідвизна­чатищоква$ртально.

Порядокбухгалтерськогооблікудебіторської заборгованостітаїївідображенняуфінансовій звітностірегулюютьсяП(С)БО 10 «Дебіторськаза­боргова$ність». ДіяП(С)БО 10 непоширюється тількинабюджетніустанови, всііншіюридичні особизобов’язанікеруватисяйоговимогами.

Дебіторськазаборгованістьвідображаєтьсяу формі№ 1 «Баланс» ускладіактивів. Активи підприємства — цересурси, щоконтролюютьсяпідприємством, відвикористанняякихочікується отриманняекономічнихвигодумайбутньому. Зви­чайноекономічнавигодавіддебіторськоїзаборго­ваностівиражаєтьсявтому, щопідприємствов результатіїїпогашеннярозраховуєраночипізно отриматигрошовікоштиабоїхеквіваленти. Відпо­віднодебіторськузаборгованістьможнавизнати активомтількитоді, колиісн$уєймовірністьїїпо­гашенняборжником. Якщотакоїймовірностіне­має, сумудеб$іторськоїзаборгованостіслідсписа­ти.

Якщозаборгованістьнеможливодостовірно оцінити, тобтовизначитиїїсуму, вонанеможе бутивизнанаактивомінеповиннавідображатися вбалансі.

Класифікація

ЗгіднозП(С)БО 10 дебіторськазаборгованість поділяєтьсянадовгостроковуікороткострокову.

Довгостроковоюдебіторськоюзаборгованістю визнаєтьсязаборгованість, яканевиникаєвході н$ормальногоопераційногоциклуібудепогашена після 12 місяцівздатибалансу.

УП{С)БО 2 «Баланс» даєтьсявизначенняопе­раційногоциклу — цепроміжокчасуміжпридбан­нямзапасівдляздійсненнядіяльностійотриман­нямкоштіввідреалізаціївиробленоїзнихпродукціїаботоварівіпослуг. Визначеннянормально­гоопераційногоциклуустандартахнемає, однак, використовуючинаведеневищевизначенняопера­цій$ногоциклу, можназробитивисновок,щоце операційнийциклузвичайнихумовахдіяльності. Звичайноопераційнийциклнеперевищує 12 місяців, алезадеякимивидамидіяльностівінможе продовжуватисябільшеодногороку. Незважаючи наце, заборгованіст$ь, щовиниклавходітакого операційногоциклу, всеодновизнаєтьсянедов­гостроковою, апоточною.

Отже, довгостроковазаборгованість — цевос­новномузаборгованість, непов’язаназоперацій­ноюдіяльністю.

$

Поточнадебіторськазаборгованість (коротко­строкова) — цезаборгованість, щовиникаєвході нормальногоопераційногоциклуабобудепога­шенапротягом 12 місяцівздатибалансу.

Такимчином, якщозаборгованість, щовиникла, непов’язаназопераційнимциклом (наприклад, заборгованістьорендарівзаопераціямифінансо­во$їоренди, працівниківзанаданимиїмпозиками], алепередбачається, щовонабудепогашенав термінменше 12 місяців, тотаказаборгованість визнаєтьсяпоточною.

Датоюбалансузвичайноєостаннійденьзвітно­гоперіод$у.

Знаведенихвищевизначеньдовгостроковоїі поточноїдебіторськоїзаборгованостіслідзробити висновок: оскількивіднесеннязаборгованостідо поточноїабодовгостроковоїприв’язанедодати балансу, навказанудатуслідпереглядатидовго­строковузаборгованістьзаокремимидебіторами затермінамиїїпогашення. Якщовиявиться, щодо термінупогашеннязаборгованості |залишилося менше 12 місяців, колишнюдовгостроковузабор­гованістьслідвідобразитинадатубалансуяк поточну.

Наприклад, убалансістаномна 31 березня числитьсязаборгованіс$тьпрацівниказанаданою йомупозикою, термінпогашенняякої — 10 травня наступногороку. Узвітностізапершийквартал поточногорокутаказаборгованістьповиннавідоб­ражатисяякдовгострокова, оскількивонабуде погашеначерез 13 місяціві 10 днівпіслядати балансу (31 березня). Ал$еузвітізадругийквар­талпоточногорокузаборгованістьповиннабути визнанакороткостроковою, оскількиїїпогашення передбачаєтьсячерез 10 місяціві 10 днівпісля датибалансу (30червня).

УБалансісумидебіторської$заборгованості відображаютьсяврізнихрядкахзалежновідїївидів. Основнівидидебіторськоїзаборгованостітаїх відображеннянарахункахбухгалтерськогооблікуй уфінансовійзвітностіподанідалівтаблиці.

$

Виддебіторськоїзаборгованості Бухгалтерсь­кийрахунок

Рядок Ба$лансу

1 2 3
Довгострокова:
— замайно, щознаходитьсяуфінансовійоренді 161 050

— довгостроковівекселіотримані

162 050

— розрахункизпрацівникамизавиданимидовгостроковимипозичкамитаін.

163 050
$Поточна:
— короткостроковівекселіотримані 34 150

— запродукцію, товари, роботиіпослуги (крімзаборгованості, забезпеченоївекселем)

36, 38

160, 161, 162

— завиданимиавансами

$

371

180

— зарозрахункамизпідзвітнимиособами

372

210

— занарахованимидивідендами, відсотками, роялтітаін., щопідлягаютьнадходженню

373

1$90

— запретензіями, пред’явленимипостачальникам, підрядникам, транспортнимтаіншим

374 210
Організаціям, запред’явленимиїмівизнанимиштрафами, пенею, неустойками

$

$

$

— звідшкодуваннянанесенихзбитківурезультатінедостачівтратвідпсуванняцінностей,

375 210

недостачірозкраданнягрошовихкоштів, якщовинуватецьвиявлений

— запозикамичленамкредитнихспілок

376

210

— заопераціями, пов’язанимизіспільноюдіяльністю, заіншимирозрахункамиз

377

210

працівникамитаіншимирозрахункамизіншимидебіторами

— зарозрахункамизбюджетом

377, 64

170

— завнутрішнімирозрахункамиізарозрахункамизпов’язанимисторонами

377, 682, 683

200

Оцінкадебіторськоїзаборгованостівобліку

Дляобл$ікусумдебіторськоїзаборгованості застосовуєтьсядекількавидівоцінок.

1. Дисконтованавартістьмайбутніхплатежів,що очікуються дляпогашенняцієїзаборгованості.

Оцінказадисконтованоювартістюмайбутніх платежівзастосовуєтьсяорендодавцямидлявідоб­раженняплатежівзадоговорамифінансовоїорен­ди. Інакшекажучи, суматакихплатежівповинна ві$дображатисявсумічистихінвестиційворенду, щодорівнюєзагальнійсумімінімальни$хорендних пяатежівінегарантованоїліквідаційноївартостіза вирахуваннямнезаробленогофінансовогодоходу.

Уміжнароднійпрактиціширокозастосовується такаоцінка. Щостосуєтьсяукраїнськогобухгал­терськогообліку, тодоприйняттяП(С)БО 14 «Оренда» застосуванняцієїоцінкинеможливе.

2. Чистареалізаційнавартість.

Оцінказачистоюреалізаційноювартістюзас­тосовуєтьсядляпоточноїдебіторськоїзаборгова­ностізапродукцію, товари, роботиіпослуги, Зна­ченняцієїо$цінкиполягаєвнаступному.

Підприємство, відвантажуючипродукціюабото­вари, виконуючироботиабонадаючипослуги, не завждиотримуєоплатувідпокупцівізамовників негайно. Вонозмушенейтинапевнийризикдля того, щобзбільшитиобсягсвоєїреалізаціївумовах конкуренції. Посут$і, підприємствонадаєсвоїмпокупцямкомерційнийкредит. Утакихумовахзавжди залишаєтьсяймовірністьтого, щооплатавідпокуп­цяненадійде. Утойжечасвідповіднодопринципу нарахуваннявмоментвідвантаженнятоварів (про­дукції), виконанняробітабонаданняпослуг підприємствоповинне? визнатидохідвідїхреалі­зації. Удохідвключаютьсятакожборги, що, імов­ірно, ніколинебудутьоплачені. Цепризводитьдо того, щореальнийдохід, якийотримаєпідприєм­$ствовмайбутньому, необгрунтованезавищується насумузазначенихборгів. Томупривизнаннідохо­дувідреалізаціїйогонеобхіднозменшитинасуму сумнівнихборгів. Цьоговимагаєіпринципобач­ності, згіднозякимнеможназавищуватидохо$ди.

Дляоцінкисумисумнівнихборгівіснуєспе­ціальнаметодика, відповіднодоякоїпідприємство формуєрезервсумнівнихборгів.

Такимчином, поточнадебіторськазаборго­ваністьзапродукцію, товари, роботиіпослугив моментвизнанняЇЇактивомзбільшуєдохідвідре­алізаціїтаоцінюєтьсязапервинноюварті$стю. Але надатубалансуїїсумаповиннабутизменшенана величинурезервусумнівнихборгів. Допідсумку балансузаборгованістьвключаєтьсязачистоюре­алізаційноювартістю, щоявляєсобоюрізницюміж первісноювартістюпоточноїдебіторськоїзаборго­ваностіісумоюрезервусумнівнихборгів.

3. Первіснавартість.

Оцінказапервісноювартістюзастосо$вуєтьсядлявсіхвидів довгостроковоїіпоточноїдебіторсь­коїзаборгов$аності, якінеєзаборгованістюза продукцію, товари, роботичипослуги, абоочіку­ванимиплатежамизадоговорамифінансовоїорен­ди. Дляцихвидівзаборгованостірезервсумнівних боргівнестворюється.

Безнадійназаборгованість

Будь-яказаборгованість, якдовгострокова, такі поточна, уякийсьмоментможебутивизнана$ підприємствомбезнадійною. До 2000 рокувнаціо­нальномубухгалтерськомуоблікубуловідсутнєпо­няттябезнадійноїзаборгованості, хочібулоперед­баченесписанняназбиткипідприємствасумдебі­торськоїзаборгованості, заякоюзакінчивсястрок позовноїдавностіабощодоякоїєдокументальне підтвердженняпронеможливістьїїпогашення, тоб­тодокументи, виданісудовимиорганами.

Насьогоднідлятогощобвизнативбухгал­терськомуоблікудебіторськузаборгованістьбез­надійною, непотрібнодокументальногопідтверд­ження. Досить, щоббулавиконанаод$назумов:

–закінчивсястрокпо$зовноїдавності (3 роки);

– існуєвпевненістьутому, щоборжникне погаситьсвоюзаборгованість.

Щотаке «впевненість» уцьомувипадку, П(С)БО 10 неуточнює, алеможнапередбачити, щоколи підприємство-боржникоголошенебанкрутом, то підприємство-кредиторможесписатийогозаборго­ваністьякбезнадійну, знаючи, щомайнабанкрута ні: вистачитьдляпогашеннязаборгованості. Уцьому полягаєвідмінність, порядкувизнанняборгупокупця безнадій$нимучинномубухгалтерськомуоблікувід аналогічногопорядкувподатковомуобліку.

Безнадійнадебіторськазаборгованістьзапро­дукцію, товари, роботиабопослугисписуєтьсяв моментїївизнаннязарахунокрезервусумнівних боргів, якийформуєтьсянадатубалансуна підставіданихбухгалтерськогооблікуминулих звітнихперіодів. Приствореннірезервус$умнівних боргівзбільшуютьсяіншівитратиопераційної діяльності, асписаннябезнадійноїзаборгованості відбуваєтьсянезарахунокзменшенняраніше нарахованогодоходу, а зарахунокзменшення резервусумнівнихборгів.

Якщодлясписаннябезнадійноїзаборгованості покупців (замовників) невистачилорезервусум­нівнихборгів, різницясписуєтьсянавитратипері­оду. Якщорезервусумнівнихборгівпостійноне. вистачаєдлясписаннябезнадійноїз$аборгованості, підприємствунеобхіднопереглянути$методикуйого формування. Длявідображеннясумвитратна. формуваннярезервусумнівнихборгівінапряме списанняпоточноїдебіторськоїзаборгованостів новомуПланірахунківпередбаченийсубрахунок 944 «Сумнівніібезнадійніборги» рахунка 94 «Інші витратиопераційноїдіяльності». Нарахуванняре­зервусумнівнихборгіввідображаєтьсяпокредиту рахунка 38 «Резервсумнівнихборгів», асписання безнадійноїзаборгованостізарахунокрезерву — подебетуцьогорахунка.

Присписаннідебіторськоїзаборгованості, що утвориласяневрезультатівідвантаженнятоварів, виконанняробіт, наданн$япослуг, застосовується методпрямогосписаннясумтакоїзаборгованості навитратиперіоду.

Післясписаннябезнадійноїдебіторськоїзабор­гованостіпідприємствозобов’язаневрах$овуватиїї сумуназабалансовомурахункупротягомнеменше трьохроківдляспостереженнязаможливістюїї стягненняувипадкахзмінимайновогостануборж­ника. Дляоблікусумсписаноїзаборгованостізас­тосовуєтьсясубрахунок 071 «Списанадебіторська заборгованість» забалансов$огорахунка 07 «Списані активи». Якщопротягомтрьохроківзаборгованість небудевідшкодованаборжником, слідостаточно списатиїїсумуіззабалансовогорахунка. Сума заборгованості, відшкодованоїпіслясписання, відображаєтьсявбухгалтерськомуоблікуподебету рахунків30 «Каса», 31 «Рахункивбанках» абоінших рахунківоблікуактивів. Одночаснонацюжсуму слідвідобразитидохідпокредитусубрахунка 716 «Відшкодуванняранішесписанихактивів» рахунка 71 «Іншийопераційнийдохід». •Розглян$емонаумовномучисловомуприкладі порядоквідображеннясумбезнадійноїдебіторсь­коїзаборгованостівбухгалтерськомуобліку;

Резе$рвсумнівнихборгів

Резервсумнівнихборгівформуєтьсяпідприєм­ствомнадатубалансу. Одночасновеличинаре­зервузбільшуєвитратизвітногоперіоду. Зараху­нокствореногорезервубудутьсписуватисябез­надійніборгинаступногороку. Такимчином, ме­тодсписаннябезнадійноїзаборгованостізараху­нокрезервусумнівнихборгіввідрізняєтьсявід методупрямогосписання)датоювключеннясум такоїзаборгованостідовитрат. Очевидно, щопри застосуванніпершогометодувитративи$знаються раніше, щовідповідаєпринципуобачності, згідно зякимвитратинеможназанижувати.

П(С)БО 10 передбачаєдваметодиформування резервусумнівнихборгів:

1) виходячиізплатоспроможностіокремихде­біторів;

2) напідста$вікласифікаціїдебіторськоїзабор­гованості.

Першийметодзаснованийнарезультатахана­літичногооблікудебіторськоїзаборгованостіпо кожномудебітору. Якщоконкретнийдебіторвиз­нанийнеплатоспроможним, тонасумуйогоза­боргованостіслідзбільшитире$зервсумнівних боргів. Незважаючинатещотакийметоддопус­тимий, приздійсненніпідприємствомдоситьвели­коїкількостіопераційкращевикористовуватидру­гийметодформуваннярезервусумнівнихборгів.

Другийметодєбазовимізаснованийнапері­одизаціїдебіторськоїзаборгованості. Длятогощоб скористатисяцимметодом, підприємствунеобхід­нопроаналізуватиінформаціюзадекількапопе­редніхзвітнихперіодівщодовиникненнябезнадій­ноїзаборгованостізапродукцію, товари, роботи абопослуги. Прицьомуслідураховуватите, коли кожнаконкре$тназаборгованістьсталабезнадій­ною — донастаннястроківоплатизадоговоромчи післятого, яквонасталапростроченою..

Заборгами, щосталибезнадійнимипіслястро­куоплатизадоговором, застосовуєтьсярозбивка заперіодами. Звичайноперіодизаціяпростроченої за$боргованостіздійснюєтьсятакимчином: окремо підсумовуєтьсязаборгованість, щосталабезнадій­ноюпротягоммісяцяпіслянастаннястрокуоплати задоговором, устроквід 1 до 2 місяців, від 2 до Змісяців, ізаборгованість, щосталабезнадійною біль$шеніжчерезтримісяціпіслянастаннястроку оплатизадоговором.

Оскількизаборгованістьможестатибезнадій­ноюнетількиврезультатівизнанняпокупцябан­крутом, алейпіслязакінченнястрокупозовної да$вності (тобтотрьохроківздатиоплатизабор­гованості, передбаченоїдоговором), підприємству доведетьсявраховуватитакождебіторськузабор­гованість, щовиниклатрирокитому.

Закожноюгрупоюзаборгованостівизначається коефіцієнтсумнівності. Формулидляро$зрахунку величинизазначеногокоефіцієнтанеіснує, він визначаєтьсяприблизнонапідставіспостережень ідосвіду, атакожданихбухгалтерськогооблікуза минуліперіоди. Смислрозрахункукоефіцієнтасум­нівностіполягаєвтому, щобвизначитидлякожної групидебіторськоїзаборгованості (розподіленоїза періодами) відсотоксписанихнеоплаченихра­хунків, тобтовідсотокнепогашеннязаборгованості. Звичайнокоефіцієнтсумнівностізростаєзі зб$ільшеннямперіодунепогашення.

Резервсумнівнихборгіввизначаєтьсяяксума/ добутківзаборгованостізакожноюгрупоюна відповіднікоефіцієнтисумнівності.

Наведемоприкладформуваннярезервусумнів­нихборгівзаметодомперіодизаціїдебіторської заборгованості.

Post Comment