Державні пенсії

Реферат на тему:

Державні пенсії.

План

1. Право громадя$н на матеріальне забезпечення в похилому віці і в разі наступлення окремих ситуацій.

2. Поняття пенсії, її ознаки.

3. Види державних пенсій.

4. Умови призначення пенсій.

5. Право вибору пенсії.

6. Юридичні гарантії права на пенсію.

Серед основних соціальних право громадян велике значення має право на матеріальне забезпечення громадян в похилому віці. Дане право закріплене в Конституції України. Держа$ва гар$антує всім громадянам України при наступленні старості отримання різних видів пенсійного забезпечення, яке здійснюється за рахунок різних джерел фінансування. Проте, держава законодавчо закріплює не лише право на пенсійне забезпечення в разі наступлення конкретного віку. Громадяни також мають право на матеріальне забезпечення в разі наступлення таких умов, коли їх стан здоров’я, або вік не дозволяють їм забезпечити своє проживання. Це матеріальне забезпечення в зв’язку зі стійкою втратою працездатності, тобто отриманням інвалідності. Це матері$альне забезпечення осіб, які по своєму віку і фізичному станові самі не можуть себе забезпечити. Таке забезпечення вони отримували від близьких їм людей, які померли, тобто мат$еріальне забезпечення в разі втрати годувальника. І, врешті решт, держава гарантує забезпечення непрацездатних громадян.

Матеріальне забезпечення здійснюється шляхом виплати щомісячних пенсій.

Що таке пенсія? В юридичній літературі є декілька визначень пенсії. Наведемо приклад 3-х з них.

Пенсія – це грошове забезпечення, яке отримується з гро$мадських фондів споживання громадянами при наступленні у них постійної або стійкої непрацездатності, або презюмірованої (по віковому признаку, по вислузі років), або встановленої шляхом медичного обстеження (по інвалідності); пенсія призначається громадянам за їх працю або іншу громадську корисну дія$льність і служить для них постійним та основним джерелом засобів до існування.

Це визначення в достатній мірі повно охоплює всі признаки, що характеризують пенсію взагалі.

Ще одне визначення пенсії.

Пенсія – це регулярна гр$ошова виплата соціально-аліментарного призначення, яка проводиться особам похилого віку, інвалідам та іншим категоріям громадян і їх сім’ям в випадках, що передбачені законодавством з суспільних фондів споживання в зв’язку з їх (або особи, яка була їх годувальником) трудовою діяльністю, яка припинена або замінена більш легкою з поважних причин, встановлених законом; виплата, розмір якої залежить від заробітної плати, яку громадянин о$тримував раніше. Ця виплата являється для непрацюючих пенсіонерів основним джерелом засобів до існування.

Таке визначення трохи громіздке.

І ще одне визначення:

Пенсія – це щомісячна грошова виплата аліментарного характеру з громад$ських фондів споживання, яка передбачена для непрацездатних громадян і яка проводиться в зв’язку із старістю, в випадку інвалідності, втрати годувальника та вислузі років, обумовлена конкретною тривалістю суспільно-корисної діяльності і в розмірі, що залежить від заробітної плати.

На мій погляд це саме конкретне визначення, воно включає в себе всі основні ознаки, що характеризують пенсію.

Це наступні ознаки:

1. Щомісячність пенс$ії.

2. Наявність джерела виплати пенсії.

3. Аліментарний характер пенсії.

4. Наявність конкретних випадків, встановлених законодавством, у разі наступлення яких пр$изначається пенсія (вік та стан).

5. Наявність умов виплати пенсій:

а) вік;

б) трудовий стаж;

в) інвалідн6ість;

г) заробітна плата.

6. Це основне джерело засобів для існування.

7. Грошове вираження в процентному відношенні до з.п. або до мінімального розміру конкретної пенсії (соц. пенс.).

Законодавство України передбачає декілька видів державних пенсій. Це:

1. Трудова пенсія:

$

а) пенсія за віком;

б) пенсія по інвалідності;

в) пенсія в разі втрати годувальника;

г) пенсія по вислузі років.

2. Соціальна пенсія.

для кожного виду державної пенсії характерні загальні ознаки пенсії. Проте кожний вид пенсії має с$вої характерні випадки і умови призначення, має свій розмір.

Наприклад, пенсія за віком призначається лише в разі досягнення громадянином конкретного віку – пенсійний вік. На Україні такий вік вста$новлений для чоловіків в 60 років, для жінок в 55 років. Але повна пенсія призначається не тільки в зв’язку з роками, але й в зв’язку з наявністю конкретного трудового стажу: для чоловіків 25 років, для жінок – 20 років. Законодавство встановлює і пільги, як в обчисленні стажу, так і в досягненні конкретного віку для окремих категорій громадя$н. Таким чином, вік і стаж роботи – це характерні ознаки пенсії за віком.

Для пенсії по інвалідності характерною ознакою являється наявність саме інвалідності. Має значення і група інвалідності і вік громадянина і стаж його роботи до встановлення інвалідності.

Для пенсії по втраті годувальника характерними ознаками являються: саме втрата годува$льника, приналежність до членів його сім’ї, причина смерті годувальника, заробітна плата годувальника.

Для пенсії по вислузі років характерною ознакою являється наявність стажу роботи, виконання якої привело до втрати професійної працездатності. Тобто, право на дану пенсію мають не всі громадяни, а лиш ті, які працювали в окремих галузях промисловості.

Для соціально$ї пенсії характерно те, що вона призначається лиш тим непрацюючим громадянам, які не мають права ні на один із видів трудової пенсії. До прийняття Закону України про пенсійне забезпечення від 5.11.1991 р. пенсійне законодавство не знало такого терміну, як “соціальна пенсія”.

В житті може виникнути ситу$ація, коли людина буде мати право на отримання пенсії декілька видів. Наприклад, жінка отримує пенсію по віку і в той же час трапилось так, що вона отримала інвалідність. При підрахунках виявилось, що пенсія по інвалідності в грошовому відображенні бу$ла б більшою. Як бути в такому випадку? Пенсійне законодавство дає можливість таким громадянам вибрати, яку пенсію їм краще отримувати. Це не стосується пенсії по інвалідності внаслідок поранення, каліцтва, що отримані при захисті Вітчизни або при виконанні інших зобов’язань військової служби, або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті або з виконанням інтер$національного обов’язку.

Гарантійні права на пенсійне забезпечення – $це засоби, за допомогою яких забезпечується реальне здійснення наданого громадянам вказаного права.

Під юридичними гарантіями пенсійного забезпечення розуміються правові засоби, за допомогою яких забезпечується вступлення громадян в пенсійні правовідносини, реалізація і охорона пенсійних прав, що надаються державою.

Гарантії прав громадян України на пенсію закріплені:

— в Консти$туції України;

— в Кодексі законів про працю України;

— в Законі України про пенсійне забезпечення.

Право на пенсію реалізується по стадіях. Тому, юридичні гарантії мо$жна розглядати по стадіях теж.

1. Звернення за призначенням пенсії – перша стадія. Гарантійність отримання пенсії передбачена ст. 7 Закону України про пенсійне забезпечення, яка передбачає право громадян на звернення за призначенням пенсії після виникнення права на неї, та ст. 83 даного Закону, яка гарантує призначення пенсії з дня звернення за пенсією;

2. Підготовка пенсійної справи – друга стадія. На даній стадії гарантованість отриман$ня пенсії передбачена ст. ст. 82 Закону про пенсійне забезпечення, яка гарантує розгляд документів про призначення пенсій в конкретний строк (не пізніше 10 днів з дня поступлення), 101 Закону, яка встановлює відповідальність за несвоєчасне оформлення пенсійних документів.

3. Призначення пенсії – третя стаді$я. На даній стадії гарантованість отримання пенсії закріплена в ст.82, 83, 81 Закону про пенсійне забезпечення та$ ст. 258 Кодексу законів про працю України.

4. Виплата пенсій – четверта стадія. На даній стадії гарантованість виплати пенсії передбачена ст. 85, 87, 88, 89 Закону України про пенсійне забезпечення, які встановлюють гарантії виплати пенсій по місцю фактичного проживання, по дорученню.

5. Зак$онодавство також гарантує громадянам право на оскарження рішення органу, що призначив пенсію. Це закріплено в ст. 104 Закону України про пенсійне забезпечення, згідно якої рішення можна оскаржити в місцевий орган влади, або в народний суд.

Домашнє завдання.

1. Вивчити по конспекту та Закону України про пенсійне забезпечення.

Post Comment