Економічні інтереси регіону

ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ РЕГІОНУ

В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

$У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, визначено його основну мету та завдання, подано коротку анотацію нових наукових положень, запропонованих автором особисто, показано теоретичне і практичне значення та апробацію отриманих результатів.

У першому розділі “Теоретичні засади дослідження та сутність економічних інтересів регіону” розкрито природу економічних інтересів регіону. Для $цього спочатку проведено ана$ліз історичної ретроспективи методології дослідження економічних інтересів і на основі узагальнення результатів даного аналізу сформульовано власне розуміння сутності економічних інтересів, яке виступає вихідним пунктом у дослідженні економічних інтересів.

Формування регіону як окремого економічного суб’єкта відбувається через виділення та об’єднання спільних економічних інтересів суб’єктів господарської діяльності, що проживають на його території. Тому економічні інтереси регіону існують об’єктивно і, відображаючи вимоги економічних зак$онів до регіонального процесу економічного розвитку, конкретизують мету регіонального розвитку відповідно до природнокліматичних, економічних, історико-етнографічних, демографічних та інших умов. Під суб’єктом даних інтересів ми розуміємо частину території держави, виділену за$ спільністю природнокліматичних, етнічних, культурних ознак, а головне, за характерною спеціалізацією і структурою виробництва, с$пільною виробничою і соціальною інфраструктурою в адміністративну одиницю, свідомо скеровувану і координовану для досягнення певних цілей суспільного розвитку. У нашому дослідженні в якості регіону вибрано область, тому що на її прикладі найповніше реалізовується регіонально-цілісний підхід.

Досліджуючи суперечності економічних інтересів регіону, варто об’єднати їх у дві основні $групи. Перша група включає суперечності між економічними інтересами регіону та економічними інтересами окремих суб’єктів його еко$номіки, тобто соціально-регіональні суперечності, які пов’язані з неоднозначністю соціальних результатів економічної діяльності. Але провідне місце в складі суперечностей економічних інтересів регіону займає друга група – суперечності між загальнонаціональними економічними інтересами та економічними інтересами регіону, або національно-регіональн$і суперечності, які полягають насамперед у тому, що реалізація загальнонародних інтересів досить часто безпосередньо не збігається з реалізацією економічних інтересів кожного окремого регіону.

В умовах командно-адміністративної системи узгодження інтересів здійснюв$алося шляхом їхнього підпорядкування панівному інтересу, що сприяло накопиченню нерозв’язаних суперечностей. На жаль, незважаючи на це, в сучасних умовах в Україні досить часто спостерігається бажання зберегти і, при можливості, розвивати економіки окремих регіонів в тому стані, який склався в часи панування командної економіки, тобто зберегти статус-кво. На фоні невисокого рівня ефективності даної моделі значного поширення набуває імпорто-заміщуюча модель реалізації економічних інтересів регіону, яка мо$же спрацювати в короткотерміновому періоді, але її негативні наслідки з часом обов’язково виявляться. Ринковий спосіб вирішення проблем реалізації економі$чних інтересів регіону, який можна назвати експортно-орієнтованим, базується на використанні теорії порівняльних переваг. Проте, ринок теж не здатен забезпечити ефективну реалізацію економічних інтересів різних регіонів. Крім цього, згідно зі статистичними даними механізми як командної, так і ринкової економічних систем в цілому навіть сприяють поглибленню суперечностей даних інтересів$.

У другому розділі “Механізм реалізації економічних інтересів регіону в умовах трансформаційної економіки” досліджуються характерні властивості і роль основних компонентів механізму реалізації економічних інт$ересів регіону в умовах трансформаційної економіки: ресурсного потенціалу і організаційно-правових умов та фінансово-бюджетної системи його використання.

Реалізація економічних інтересів регіону в першу чергу залежить від рівня його економічного розвитку, зокрема, від рівня розвитку сфери виробництва матеріальних і нематеріальних благ, а також рівня розвитку виробничої та соціал$ьної інфраструктури. Особливу роль відіграє співвідношення рівнів розвитку економіки взагалі та інфраструктури зокрема. На жаль, розбіжності між окремими регіонами України (див. рис. 1) як за рівнем розвитку сфери виробництва, так і за рівнем розвитку інфраструктури, особливо фінансової, є величезними.

$У сьогоднішній Україні особливо різко виражені також суперечності між тактичним і стратегічним розумінням “структурної сили” регіону: високий рівень продуктивності суспільної праці і значна частка виробництва товарів народного споживання, здебільшого, характерні для регіонів з відносно невисокими рівнями виробництва$ валової доданої вартості і промислової продукції, і – навпаки. Крім того, аналізуючи вплив існуючих природних умов, видів та обсягів наявних природних ресурсів на формування економічних інтересів рег$іону, необхідно пам’ятати про небезпеку формування регіону як сировинного придатку. Проте ключовим компонентом ресурсного потенціалу регіону виступає його соціальний капітал, основна функція якого полягає$ у формуванні такого характеру соціальної організації економічних відносин між суб’єктами економічної діяльності, який би забезпечив максимально допустимий, за даних умов, рівень їхньої взаємодії. На жаль, розбіжності між окремими регіонами України за рівнем розвитку соціального капіт$алу теж є значними. Тому процес реформування економіки не можливий без розвитку соціального капіталу регіонів.

З метою створення сприятливих умов для повноцінної реалізації економічних інтересів регіонів необхідно формувати такий механізм розподілу і реалізації владних повноважень регіонального та загальнонаціонального рівнів управління, який би характеризувався поєднанням командно-адміністративного та ліберального типів економічної політики з у$хилом в бік ліберальної політики з активним, широким застосуванням економічних важелів впливу і переважанням еволюційних, а не революційних підходів. Аналіз вітчизняних умов реалізації економічних інтересів приводить до висновку про необхідність негайного $вдосконалення регіональної політики в Україні для усунення значних диспропорцій в розвитку регіонів та попередження економічного сепаратизму. Стан ресурсного потенціалу регіону та організаційно-правових умов його використання відображає найважливіша регіональна складова інвестиційного клімату країни – інвестиційна привабливість, або конкурентоспроможність $регіону, для досягнення якої необхідно, щоб державна регіональна політика створювала однакові умови та максимально сприяла реалізації економічних інтересів усіх регіонів країни, а владні органи кожного з регіонів забезпечували здійснення ефективної економічної політики.

Важливою передумовою ефекти$вності економічної політики регіону є характер фінансово-бюджетного механізму реалізації його економічних інтересів, однією з ключових характеристик якого є рівень демократизму, що відображає стан децентралізації як повноважен$ь, так і відповідальності управління регіональним бюджетом. На жаль, стан фінансово-бюджетного механізму реалізації економічних інтересів регіонів в Україні є вкрай нестабільним і не прогнозованим, що підтверджується, наприклад, динамікою $частки доходів Державного бюджету у доходах зведеного протягом 1992-2003 років: 52,4% – 52,1% – 65,5% – 58,2% – 63,8% – 56,8% – 54,3% – 60,0% – 70,9% – 67,7% – 68,6% – 73,2%. У процесі становлення даного механізму з існуючих інструментів як більш реальний і прийнятний для України доцільно$ виділити бюджетних ресурсів і, відповідно, повноважень за формулою, що базується на виборі певних критеріїв оцінки соціально-економічного стану регіонів, визначенні рівня середніх показників та допустимих діапазонів їхнього відхилення, при виході регіону за нижн$і межі яких вводяться вирівнюючі платежі.

Третій розділ “Розробка оптимальної моделі реалізації економічних інтересів регіону” присвячений проблемі формування ефективного механізму розв’язання суперечностей і реалізації економічних інтересів регіону. Ефективне вирішення даної проблеми не можливе без використання системного підходу, згідно з$ яким цілісна економічна система регіону є такою сукупністю окремих взаємопов’язаних частин, яка характеризується сумісністю їхніх властивостей. Тому для забезпечення ефективної реалізації економічних інтересів регіону його продуктивні сили повинні, перш за все, функціонувати і представляти у міжрегіональних зв’язках не окремі організації, фірми чи галузі, а всю економіку, її досягнення у всіх галузях і сферах.

$Одним із ключових завдань економічної політики в процесі створення цілісної економічної системи регіону є виділення в економіці кожного з регіонів країни пріоритетних сфер, що сприятиме зростанню ек$ономіки країни в цілому. Суть цієї ідеї полягає в тому, що у кожному регіоні країни виділяються перспективні системоутворюючі галузі, що стануть своєрідними полюсами зростання, навколо яких потім проходитиме цілеспрямований розвиток всього регіону. Правильний вибір пріоритетних сфер, факторів та відповідних заходів економічної політики регіону є життєво важливим для його економіки, так як неправиль$ні рішення можуть мати дуже далекосяжні наслідки через можливість утворення так званого хреодного ефекту, згідно з яким система може протягом тривалого часу продовжувати розвиватися неоптимальним шляхом і чим довше існує хреодний ефект, тим важче звернути з траєкторії через наростання інерційного середовища$. Тому ключову роль у складі економічної політики регіону повинна відігравати ефективна структурна політика, побудована на пріоритетності перспективних ланок економіки, виділяючи при цьому такий їх критерій, як значимість у циклі від$творення кінцевого продукту, тобто наявність суттєвого мультиплікаційного ефекту. Даний підхід підтверджується багатьма прикладами з економічної історії сучасного світу: в розвинутих країнах первинне, вторинне, третинне виробництво перебувають відповідно в наступних пропорціях: 3-8%, 40-45%, 38-42%.

Виходячи з методології систе$много підходу ми розробили системну модель реалізації економічних інтересів регіону, яка зображена на рис. 2. Така схема пріоритетності пов’язана з тим, що для формування ефективної структури регіональної економіки, крім виділення пріоритетних галузей, потрібне створення відпо$відної інфраструктури. Необхідно також пам’ятати, що повноцінна реалізація структурної політики не можлива без всебічного її доповнення ефективними інструментами інших видів економічної політики, зокрема: інвестиційної, інноваційної та політики у сфері власності. А всі названі напрямки економічної політики регіону так чи інакше зачіпають її ключову складову – со$ціальну політику. Тому основні параметри соціальної політики повинні виступати ключовими орієнтирами для інших видів економічної політики.

$Дослідження економічних інтересів Чернівецької області, яку ми вибрали в якості окремого об’єкта для практичного аналізу, та факторів їхньої реалізації свідчить, що на сьогодні існує багато причин, що стимулюють поглиблення економічних суперечностей в даному регіоні. Зокрема, на даний момент механізм реалізації економічних інтересів в області спрямований на економічний розвиток шляхом збереження $“статус-кво”. Вивчення існуючих умов дає можливість зробити висновок про те, що основними пріоритетами регіонального розвитку тут повинні виступати: невиробнича сфера, особливо в гірській частині, і, в першу чергу, рекреаційний комплекс; із цього безпосередньо випливає необхідність охорони навколишнього середовища, збереження й відновлення історико-культурної спадщини; розвиток НТП на базі наукових з$акладів міста Чернівці та підприємств точного приладобудування; розвиток торгівельного та ділового співробітництва з іншими регіонами, особливо іноземних $країн. До пріоритетів 2-ої групи слід віднести: легку та харчову промисловість, будівництво, транспорт, зв’язок. Втілення даних пропозицій забезпечить ефективну реалізацію економічних інтересів Чернівецької області зокрема та України в цілому, тому що процеси формування соціально-економічної систем$и, системного розвитку регіону сприяють подоланню суперечностей, зростанню ефективності як регіональної, так і національної економіки, а також збалансованості, гармонії всього середовища на рівні кожного окремого регіону та країни в цілому.

$ВИСНОВКИ

У дисертації здійснено системне дослідження теоретичних і методологічних основ функціонування економічних інтересів регіону та запропоновано наукове обґрунтування необ$хідності та суті ефективного механізму реалізації даних інтересів в умовах ринкової трансформації економіки.

Економічні інтереси доцільно розглядати як об’єктивне явище, яке є соціально обумовленою й історично визначеною формою об’єктивної необхідності задоволення сформованих і потреб, що розвиваються, та виражає об’єктивні рушійні сили діяльності людей, їхню спрямованість на задоволення визначених потреб, а в економічних суперечностях відображаються внутрішні джерела цього руху, цієї спрямованості, що забез$печують розвиток економічних відносин і інтересів.

Економічні інтереси регіону, відображаючи вплив економічних законів на процес економічного розвитку в рамках окремого регіону через конкретизацію мети даного розвитку згідно зі специфікою регіональних умов, мають об’єктивний характер, тому що існуючі умови окремого регіону $неминуче зумовлюють виділення та об’єднання спільних інтересів економічних суб’єктів, що проживають на його території. Під суб’єктом даних інтересів ми розуміємо частину території держави, виділену по спільності різних ознак, а головне – за характерною сп$ецифікою економіки, спільною інфраструктурою в адміністративну одиницю (тобто область), свідомо координовану для досягнення певних цілей суспільного розвитку. Суперечності економічних інтересів регіону можна об’єднати у дві основні групи: соціально-регіональ$ні, пов’язані з неоднозначністю соціальних результатів економічної діяльності, та національно-регіональні, які займають провідне місце в складі суперечностей економічних інтересів регіону і пов’язані з відособленням економічних інтересів регіону від за$гальнонародних інтересів.

Як командна, так і ринкова економічна системи не просто об’єктивно не могли забезпечити розв’язання суперечностей економічних інтересів регіону, але й розвивали тенденцію до поглиблення зазначених суперечностей, що підтверджується відповідними статистичними даними. У зв’язку з цим у другій половині XX століття багато країн світу розпочали розробку нових підходів до формування механізмів реалізації ек$ономічних інтересів регіонів.

Для всебічного відображення механізму розв’язання суперечностей та реалізації економічних інтересів регіону найбільш придатною є така ієрархія чинників даного механізму: соц$іально-економічний потенціал регіону, організаційно-правові умови та фінансово-бюджетна система його використання для $реалізації економічних інтересів регіону. Ключовими компонентами соціально-економічного потенціалу регіону є потужність його економіки у виробництві споживних благ і обсяг наявного соціального капіталу.

Для ефективного використання даного потенціалу і повноцінної реалізації економічних інтересів регіону доцільно формувати механізм розподілу та реалізації владних повноважень$ на основі ефективного поєднання командно-адміністративного та ліберального типів економічної політики переважно еволюційного характеру. Під впливом даних чинників формується інвестиційна привабливість, або конкурентоспроможність економіки регіону. Існуючі в нашій країні умови розвитку $і використання наявного в регіонах потенціалу для реалізації їхніх економічних інтересів потребують негайного вдосконалення, так як майже не дають можливостей для ефективної реалізації економічних інтересів різних регіонів.

Одним із ключових напрямків вдосконалення механізму розв’язання суперечностей та реалізації економічних інтересів регіонів є об’єктивно необхідне реформування фінансово-бюджетної системи. Для йог$о здійснення доцільно підвищити як можливості так і відповідальність регіональних органів влади у формуванні регіональних бюджетів, а найбільш реальним і прийнятним механізмом їхнього формування є формульний підхід.

Ефективне розв’язання суперечностей та реалізація економічних інтересів регіону $не можливі без системного підходу, згідно з яким регіон повинен розглядатися як цілісна соціально-економічна система, проте для її становлення необхідна активна економічна політика, зокрема, доцільним є сприяння розвит$ку перспективних структуроутворюючих сфер, що виступають своєрідними полюсами зростання, навколо яких потім проходитиме цілес$прямований розвиток всього регіону, а також зростання економіки країни в цілому.

Фундаментом економічної політики регіону є структурна політика, заснована на об’єктивно існуючій ієрархічній пріоритетності певних галузей, при визначенні яких доцільно орієнтуватися на їхню значимість у циклі відтворення кінцевого продукту, тобто здатність забезпечувати мультиплікативний ефект. Такий підхід є основною передумовою ефективності ключової, завершальної складової економічної політики регіону – його соціальної політики.

Основними п$ріоритетами в ефективному механізмі реалізації економічних інтересів Чернівецької області повинні виступати: по-перше, невиробнича сфера, зокрема, рекреаційний комплекс, по-друге, розвиток науково-технічних та інноваційних процесів на базі наукових закладів та підприємств точного при$ладобудування і, по-третє, розвиток торгівельного та ділового співробітництва з іншими регіонами, особливо іноземних країн. До пріоритетів другого рівня доцільно віднести легку та харчову промисловість, будівництво, транспорт, зв’язок. Використання даного підходу є визнача$льною передумовою забезпечення необхідних соціально та економічно орієнтованих змін у всіх сферах регіональної економіки.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПР$АЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

У провідних наукових фахових виданнях:

Сторощук Б.Д. “Творче руйнування” в сучасних умовах: регіональний аспект // Наук. вісн. ЧДУ ім. Ю. Федьковича: Зб. наук. пр. Вип. 25: Економіка. – Чернівці: ЧДУ, 1998. – С.50-55 (0,3 д.а.).

Сторощук Б. Економіч$ні інтереси регіону // Наук. вісн. ЧДУ ім. Ю. Федьковича: Зб. наук. пр. Вип.65: Економіка. – Чернівці: Рута, 2000. – С.35-40 (0,65 д.а.).

Сторощук Б.Д. Фактори формування економічних інтересів регіону // Наук. вісн. ЧНУ ім. Ю.Федьковича: Зб. $наук. пр. Вип. 95: Економіка. – Чернівці: Рута, 2000. – С.33-39 (0,9 д.а.).

Сторощук Б. Соціальні фактори економічних інтересів Буковини як економічного регіону // Наук. вісн. ЧНУ ім. Ю. Федьковича: Зб. наук. пр. Вип. 113: Економіка. – Чернівці: Рута, 2001. – С.31-35 (0,45 д.а.).

Сторощук Б.Д. Характер і особливості суперечностей економічних інтере$сів регіону // Вісн. Академії праці і соціальних відносин ФПУ. – 2002. – №3 – С.103-109 (0,7 д.а.).

С$торощук Б.Д. Соціальний потенціал регіону як основа реалізації його еконо-мічних інтересів // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Социальная политика и человеческое развитие: Сб. науч. тр. – Т.2 / НАН Украины. Ин-т эк-ки пром-$сти; Редкол.: Амоша А.И. (отв. ред.) и др. – Донецк, 2003. – С.253-259 (0,35 д.а.).

Комарницький І.Ф., Сторощук Б.Д. Комплексність як об’єктивна основа прогресивного регіонального інвестування // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту: Зб. наук. пр. Вип. 28: Економіка. – Чернівці: ЧДУ, 1998. – С.89-94 (особистий внесок автора – 0,2 д.а. – сформульовано основні принципи ефективної інвестиційної політики в регіонах).

$Школа І.М., Сторощук Б.Д. Фактори формування економічних інтересів Чернівецької області // Регіональна економіка – 2000. – №3. – С.176-181. (особистий внесок автора – 0,2 д.а. – обґрунтовано особливості формування економічних інтересів в Чернівецькій області)

$Комарницький І.Ф., Сторощук Б.Д. Організаційно-правові засади реалізації економічних інтересів регіону // Наук. вісн. ЧНУ ім. Ю. Федьковича: Зб. наук. пр. Вип. 162: Економіка. – Чернівці: Рута, 2002. – С.9-13. (особистий внесок автора – 0,3 д.а. – запропоновано класифікацію організаційно-правових чинників реалізації економічних інтересів регіон$у)

В інших виданнях:

Сторощук Б.Д. Основні напрямки і принципи регулювання інвестиційної діяльності (на внутрішньо- та міжрегіональному рівнях) // Інвестиційна діяльність в Україні: проб$леми розвитку та регулювання/ Наук. доп. міжнар. наук.-практ. конф./. – м. Чернівці – 8-10 квітня 1997 року. – Ч.1. – С.15-19 (0,35 д.а.).

$

Комарницький І.Ф., Сторощук Б.Д. Фактори регіонального розвитку та інвестування // Реструктуризація економіки та інвестиції в Україні / М-ли міжнар. наук.-практ. конф./. – м. Чернівці – 7-9 квітня 1998 року – Ч. 1. – с.8-15. (особистий внесок автора – 0,3 д.а. – запропонована класифікація факторів регіонального $розвитку)

Сторощук Б.Д. Основи стратегії комплексного розвитку Чернівецької області // Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми / Зб. наук. пр. за м-лами доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 21-23 травня 1998 р./ в 3 Ч./ НАН України Ін-т рег дослідж. Редкол.: відп. ред.. М.І.Долішній. – Львів, 1998. – Ч.3. – С.105-110 (0,4 д.а.).

Сторощук Б.Д. Загальноекономічні та виробничі фактори регіонального розвитку // Сучас$на інноваційно-промислова політика України : інвестиційні пріоритети та $інфраструктура / Доп. X-ї між нар. наук.-практ. конф./ у 3 т./. – Чернівці: Рута, 1999. – т.2. – С.175-183 (0,5 д.а.).

Сторощук Б.Д. Напрямки регіонального розвитку // Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації / М-ли XI-ї міжна$р. наук.-практ. конф., м. Чернівці, 4-6 квітня 2000 року, в 2 Т. – Чернівці, 2000. – Т.1. – С.152-155 (0,3 д.а.).

Сторощук Б.Д. Фактори реалізації економічних інтересів регіону // Дослідження соціально-економічних проблем перехідного періоду. Наук. вісн. Чернівецького торг.-ек. ін.-ту КНТЕУ. Вип. 1. Редкол.: відп. ред. І.М.Школа. – Чернівці, 2001. – С.37-42 (0,5 д.а.).

Сторощук Б.Д. Особливості реалізації економічних інтересів регіону в рамках авторитарного та поставторитарного підходів // Творч$а спадщина Йозефа А.Шумпетера та трансформація сучасної економіки України: М-ли міжнар. наук.-практ. конф. Чернівці, 23 квітня 2003 року. – Чернівці: Рута, 2003. – С.249-256 (0,4 д.а.).

Сторощук Б.Д. Украина как совокупность видоизмененных свободных экономических зон // Механизмы управления в св$ободных экономических зонах / Тез. междунар. науч.-практ. конф./. – Черновцы, 1993. – Ч. 2. – С.65-67 (0,1 д.а.).

Григорків В.С., Сторощук Б.Д. Розподіл дотацій в період формування ринкових $відносин в регіоні // Проблеми економічної політики у вільних економічних зонах / М-ли міжнар. наук.-практ. конф./. – м. Чернівці – 4-6 квітня 1995 року – Ч. 3. – С.57-58. (особистий внесок автора – 0,0$2 д.а. – обґрунтовано спрямованість державної дотаційної політики на рівні регіону)

Школа І.М., Сторощук Б.Д. Деякі аспекти запровадження ефективного регіонального управління в Україні // Організаційно-економічне забезпечення функціонування локальних (точкових) вільних економічних зон в Україні / Наук. доп. та м-ли конф./. – м. Чернівці – 2-4 квітня 1996 року – Ч. 2. – С.99-100. (особистий внесок автора – 0,03 д.а. – визначено напрямки реформуван$ня регіонального управління)

Сторощук Б.Д. Вертикальний розподіл влади і формування ефективної соціально-економічної ре$гіональної політики // Конституціоналізм в Україні: досвід, проблеми, перспективи/ М-ли молодіж. наук.-практ. конф., присв. 5-ій річн. референдуму 1 грудня 1991р./. – м. Чернівці – 1996. – С.27-29 (0,1 д.а.).

Сторощук Б. Організаційно-правові засади реалізації економічних інтересів регіону$ // Тез. доп. міжнар. наук.-теор. конф. студ., асп. та мол. вчених “Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть.” 20 лютого 2003р., м. Тернопіль. – Тернопіль: Підр. і посібн., 2003. – С.375 (0,1 д.а.).

$АНОТАЦІЯ

Сторощук Б.Д. Економічні інтереси регіону в умовах трансформаційної економіки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.01.01 – економічна теорія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2004.

У дисертації досліджуються проблеми, пов’яз$ані з функціонуванням економічних інтересів регіонів в умовах трансформаційної економіки. Узагальнено існуючі уявлення про природу економічних інтересів. На ос$нові критичної оцінки наявних підходів запропоновано авторське визначення суті найважливіших термінів регіональної проблематики. Доведено нездатність як командної, так і ринкової економічних систем ефективно розв’язувати суперечності економічних інтересів регіону. На основі дослідження окремих компо$нентів механізму реалізації економічних інтересів регіону показано неефективність існуючої та необхідність розробки нової державної регіональної політики. Висвітлено суть і обґрунтовано необхідність та основні принципи використання системного підходу для розробки ефективного механізму реалізації економічних інтересів регіону.

$Ключові слова: регіон, економічні інтереси регіону, трансформаційна економіка, соціально-економічний потенціал регіону, економічна політика, системний підхід.

АННОТАЦИЯ

Сторощук Б.Д. Экономич$еские интересы региона в условиях трансформационной экономики. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.01.01 – экономическая теория. – Киевский национальный университет имени Тараса Шев$ченко, Киев, 2004.

В диссертации исследуются проблемы, связанные с формированием, развитием и реализацией экономических интересов регионов в условиях трансформационной экономики. Обобщены существующие взгляды разных школ и направлений о содержании экономических интересов, структуре системы экономически$х интересов, сущности и роли противоречий экономических интересов. Критически оценены и систематизированы существующие подходы к определению содержания основных терминов региональной проблематики, обоснованно авторское определение сущности региона и цел$есообразность превосходящей ориентации в процессе исследования на область как отдельный регион. Проанализирована природа экономических интересов региона и описаны причины и механизм их возникновения вследствие объединения общих интересов разных экономических субъектов, функционирование которых связано с определенной территорией. Исходя из предложенной классификации выяснены сущность и важнейшие черты социально-региональных противоречий, связанных с неоднозна$чностью социальных результатов экономической деятельности, и национально-региональных, занимающих ведущее ме$сто в составе противоречий экономических интересов региона и связанных с отчуждением экономических интересов региона от общенародных интересов.

Исследованы механизмы реализации экономических интересов регионов в условиях командно-административной системы и доказана объективная невозможность хозяйственного механизма данной системы, даже в период существования Совнархозов, обеспечивать эффективную реализацию экономических интересов разных регионов. На теоретическом уровне и с помощью статистич$еских данных по нескольким развитым и развивающимся странам, доказана невозможность эффективного решения противоречий экономических интересов региона также и с помощью рыночного хозяйственного механизма.

На основе анализа содержа$ния экономических интересов региона предложена классификация факторов, которые выступают отдельными компонентами механизма реализации данных интересов: ресурсный потенциал региона, организационно-правовые условия и финансово-бюджетная система $его использования для реализации экономических интересов региона. Описана сущность и структура ресурсного потенциала как ключевого фактора в обеспечении эффективной реализации экономических интересов региона. Доказано, что особую роль в структуре ресурсного потенциала играет уровень экономического развития региона и объем и уровень развития социального капитала. Проанализирована структура, характерные особенности и роль отдельных составляющих организационно-право$вых условий и финансово-бюджетного механизма использования ресурсного потенциала региона для реализации его экономических$ интересов. На основе теоретического и практического анализа типа и характера экономической политики государства, механизма распределения властных полномочий и эффективности их использования, демократизма бюджетной системы, особенно$стей и роли местных налогов, принципов распределения общегосударственных налогов и междубюджетных трансфертов показана неэффективность государственной региональной политики в Украине и необходимость разработки новых подходов к ее осуществлению.

Отображена сущность и обоснована необходимость использования системного подхода для полноценной реализации экономических интересов региона, а также описаны основные свойства региона как целостной системы. Исходя из этого предложе$на модель эффективного механизма реализации экономических интересов региона, основой которой является нацеленность на конечные результаты функционирования региональной экономики как целостной системы, в которой происходит повышение жизненного уровня населения путем ускоренного развития приоритетных сфер, определяемых исходя из мультипликационного эффекта. Разработаны основные принц$ипы формирования отдельных направлений экономической политики региона,$ как форм проявления его экономических интересов и обоснована особая роль структурной и социальной политики в механизме реализации экономических интересов региона.

Проанализирована структура и выделены основные компоненты ресурсного потенциала Черновицкой области как основы для реализации её экономических интересов, а также доказано, что на сегодняшний день эффективность использования данного потенциала является незначительной, вследствие чего существует угроза его постепенного разрушения. На основе дан$ного анализа и учета существующих организационно-правовых условий и финансово бюджетного механизма определены основные подходы и предложена общая модель эффективной реализации экономических интересов Черновицкой области.

Ключевые слова: р$егион, экономические интересы региона, трансформационная экономика, социально-экономический потенциал региона, экономическая политика, системный$ подход.

ANNOTATION

Storoschuck B.D. Region economic interests in the conditions of transformative economics. – Manuscri$pt.

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of economic sciences on a speciality 08.01.01 – Economic theory. – Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv, 2004.

In this work it has been investigated the problems which connected with the functioning of region economic interests in the conditions of transformative economics. The existing ideas about the nature of economic interests has been generalized. The author definition of t$he most important terms of the regional problems was suggested on the basis of the critical estimation of the existing approaches. It was informed about the inabilit$y of the command and market economic systems to resolve effectively the contradictions of the region economic interests. The non-effectiveness of the existing and the necessity of the elaboration of the new state region were showed on the basis of the investigations of the separate components of the realization mechanism of region economic interests. It was taken up the essence and grounded the necessity and main princi$ples of the system approach using for the effective mechanism elaboration of the region economic interests realization.

Key words: region, region economic interests, transformative economics, social- economic region potential, economic policy, system approach.

Post Comment