Фінансовий контроль 5

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ від 23.02.2000 р. N 18-432

На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 року N 1706, надсилаються для використання та за$безпечення підвідомчих підприємств та організацій Методичні рекомендації щодо визначення підприємствами й організаціями показників вступного сальдо Балансу (графа 3) у 2000 році.

Заступник Міністра

А. Литвин

Додаток
до листа Міністерства фінансів України
від 23.02.2000 р. N 18-432

Методичні рекомендації щодо визначення підприємствами й організаціями показників вступного сальдо Балансу (графа 3) у 2000 році

$

$

$

$

$

$

$

N
з/п

Сальдо на кінець 1999 року (графа 4) Балансу, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 17.11.99 р. N 282

Сальдо на початок 2000 року (графа 3) Балансу, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. N 87

Назва статті

Код
рядка

Код
рядка

Назва статті

1

2

$

3

4

5

АКТИВ

Основні засоби:

Основні засоби:

1.

залишкова вартість

010

030

залишкова вартість (визначається як різниця між значеннями рядків 031 і 032)

2.

знос (02)

011

032

знос

3.

первісна вартість (01)

012

031

первісна вартість

$Нематеріальні активи:

Нематеріальні активи:

4.

залишкова вартість

020

010

залишкова вартість

5.

знос (02)

021

012

знос

$6.

первісна вартість (04)

022

011

первісна вартість

7.

Незавершені капітальні вкладення (інвестиції) (33, 35, 61)

030

020

Незавершене будівництво

8.

Устаткування (07)

035

020

Незавершене будівництво (у частині вартості обладнання до встановлення)

100

виробничі запаси (у частині вартості матеріалів, конструкцій та деталей, які обліковувалися на рахунку 07 «Будівельні матеріали й обладнання до встановлення»)

9.

Довгострокові фінансові вкладення (інвестиції) (58)

040

045

Інші довгострокові фінансові інвестиції

10.

Майно в оренді (11)

050

050

Довгострокова дебіторська заборгованість (крім сальдо субрахунка 4 «Орендний кредит» -у частині поточної заборгованості і сальдо субрахунка 3 «Оборотні фонди до викупу» рахунка 11 «Майно в оренді»)

210

Інша поточна дебіторська заборгованість (у частині, що не включена до рядка 050)

11.

Інші необоротні активи

060

050

Довгострокова дебіторська заборгованість

12.

Виробничі запаси (05, 06, 08, 10)

$080

100

виробничі запаси

13.

Тварини на вирощуванні та відгодівлі (09)

090

110

тварини на вирощуванні та відгодівлі

Малоцінні та швидкозношувані предмети:

14.

залишкова вартість

100

Х

15.

знос (13)

101

$032

знос основних засобів (у частині зносу, що відноситься до спеціальних інструментів і спеціальних пристосувань, інвентарної тари, тимчасових (нетитульних) сп$оруд, предметів прокату)

16.

первісна вартість (12)

102

031

первісна вартість основних засобів (у частині вартості спеціальних інструментів і спеціальних пристосувань, інвентарної тари і тимчасових (нетитульних) споруд)

100

виробничі запаси (у частині вартості інших малоцінних та швидкозношуваних предметів на складі, що не включена до рядка 031)

350

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (у частині залишкової вартості, як різниці між первісною вартістю і сумою зносу малоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатації, що не включені до рядків 031 і 100 — із знаком «-«)

17.

Незавершене виробництво (03, 20, 21, 23, 29, 30, 36, 43, 44)

110

120

$незавершене виробництво (крім сальдо рахунка обліку розрахунків за виконані етапи за незвершеними роботами, сальдо рахунків обліку позавиробничих витрат та витрат обігу)

210

Інша поточна дебіторська заборгованість (у частині сальдо рахунка обліку розрахунків за виконані етапи за незавершеними роботами)

350

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (у частині сальдо рахунків позавиробничих витрат та витрат обігу — із знаком «-«)

18.

Транспортні послуги за неоформленими реєстрами

$

111

120

незавершене виробництво

19.

Витрати майбутніх періодів (31)

120

270

Витрати майбутніх періодів

20.

Готова продукція (40)

130

130

готова продукція

Товари:

21.

купівельна вартість (41)

140

140

товари (без вартості предметів прокату)

031

первісна вартість основних засобів (у частині вартості предметів прокату)

22.

товарні надбавки (42)

141

350

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (у частині сальдо субрахунка 4 «Валютна маржа» рахунка 42 «Товарні надбавки» — із знаком «+» або «-» відповідно)

23.

продажна вартість (41)

142

Х

24.

Товари відвантажені, не сплачені у строк (45)

160

250

Інші оборотні активи

Дебіторська
заборгованість:

Дебіторська
заборгованість:

25.

$

Х

160

чиста реалізаційна вартість (визначається як різниця між значеннями рядків 161 і 162)

26.

за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав (62,76)

170

161

первісна вартість

27.

за товари, роботи і послуги, не сплачені у строк (62,76)

180

$

161

первісна вартість

28.

резерв сумнівних боргів (88)

185

162

резерв сумнівних боргів

29.

з векселів одержаних (59)

190

150

Векселі одержані

30.

з податкових розрахунків (67)

195

250

Інші оборотні активи

$31.

з бюджетом (68)

200

170

$

з бюджетом

32.

з персоналом за іншими операціями (73)

210

050

Довгострокова дебіторська заборгованість (у частині довгострокової дебіторської заборгованості персоналу)

210

Інша поточна дебіторська заборгованість (у частині поточної дебіторської заборгованості персоналу)

33.

з авансів виданих (61)

220

180

за виданими авансами

34.

з дочірніми підприємствами (78)

230

200

із в$нутрішніх розрахунків

35.

3 іншими дебіторами (63, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 84)

240

210

Інша поточна дебіторська заборгованість (крім сальдо рахунка 84 «Нестачі та втрати від псування цінностей»)

270

Витрати майбутніх періодів (у частині сальдо рахунка 84 «Нестачі і втрати від псування цінностей»)

36.

Короткострокові фінансові вкладення (інвестиції) (58)

250

220

Поточні фінансові інвестиції

Грошові кошти:

Грошові кошти
та їх еквіваленти:

37.

каса (50)

260

230

у національній валюті

$240

в іноземній валюті

38.

розрахункові рахунки (51)

270

070

інші необоротні активи

230

у національній валюті

240

в іноземній валюті

39.

валютні рахунки (52)

280

070

інші необоротні активи

230

у національній валют$і

240

в іноземній валюті

40.

інші грошові кошти$ (54, 55, 56)

290

230

у національній валюті

240

в іноземній валюті

41.

Використання позикових коштів (82)

300

350

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (із знаком «-«)

42.

Інші оборотні активи

310

250

Інші оборотні активи

ПАСИВ

43.

Статутний фонд (капітал) (85)

400

300

Статутний капітал

44.

Додатковий капітал (88)

405

320

Додатковий вкладений капітал (у частині емісійного доходу)

330

Інший додатковий капітал (у частині сум, що за листом Міністерства фінансів України від 04.02.2000 р. N 18-424 переносяться на субрахунки 422 «Інший вкладений капітал», 423 «Дооцінка активів», $424 «Безоплатно одержані необоротні активи»)

45.

Резервний фонд (88)

410

340

Резервний капітал

46.

Фінансування капітальних вкладень (93, 94)

420

330

Інший додатковий капітал

47.

у тому числі фінансування геологорозвідувальних робіт

421

48.

Спеціальні фонди і цільове фінансування (87, 88, 96)

425

420

Цільове фінансування (у частині сум цільового фінансування)

350

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (у частині фондів економічного стимулювання, спеціальних фондів страховика та вільних резервів страховика)

330

Інший додатковий капітал (у частині сум, що за листом Міністерства фінансів України від 04.02.2000 р. N 18-424 переносяться на субрахунок 425 «Інший додатковий капітал»)

310

Пайовий капітал (у частині пайового фонду (пайових внесків)

49.

Страхові резерви страховиків

430

410

Інші забезпечення (визначається як різниця між рядками 430 і 435)

50.

Страхові резерви перестраховиків

435

Х

51.

Амортизаційний фонд (86)

440

330

Інший додатковий капітал

52.

Доходи майбутніх періодів (83)

450

630

Доходи майбутніх періодів

$53.

Резерви наступних витрат і платежів (89)

460

400

Забезпечення виплат персоналу (у частині резерву на оплату наступних відпусток)

410

Інші забезпечення (у частині резерву на покриття інших наступних витрат)

54.

Неоплачений капітал (75)

465

360

Неоплачений капітал

55.

Вилучений капітал (56)

470

370

$

Вилучений капітал

Нерозподілений
прибуток:

56.

минулих років (98)

475

350

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

57.

звітного року (80)

480

350

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Збитки:

58.

минулих років (98)

485

350

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (із знаком «-«)

$

59.

звітного року (80)

490

350

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (із знаком «-«)

60.

Кредити банків (92)

500

$440

Довгострокові кредити банків

61.

Позикові кошти (95)

510

450

Інші довгострокові фінансові зобов’язання (у частині зобов’язань за облігаціями)

470

Інші довгострокові зобов’язання (у частині, що не включена до рядка 450)

62.

Заборгованість за майно в оренді (99)

$515

470

Інші довгострокові зобов’язання (крім заборгованості за орендний кредит — у частині поточної заборгованості і заборгованості щодо викупу оборотних матеріальних засобів)

610

Інші поточні зобов’язання (у частині, що не включена до рядка 470)

63.

Реструктуризований борг (60)

520

470

Інші довгострокові зобов’язання

64.

Розрахунки за майно (76)

525

470

Інші довгострокові зобов’язання

65.

Відстрочена податкова заборгованість (95)

530

470

Інші довгострокові зобов’язання

$

66.

Розрахунки з учасниками інвестиційного фонду

535

470

Інші довгострокові зобов’язання

67.

Інші довгострокові зобов’язання

540

470

Інші довгострокові зобов’язання

68.

Кредити банків (90)

600

500

Короткострокові кредити банків

$69.

Позикові кошти (95)

610

610

Інші поточні зобов’язання

70.

Кредити та позики, що не погашені у строк

620

500

Короткострокові кредити банків (у частині кредитів банків, що не погашені у строк)

610

Інші поточні зобов’язання (у частині позик, що не погашені у строк)

Кредиторська
забор$гованість:

Кредиторська
заборгованість:

71.

за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав (60, 76)

630

530

за товари, роботи, послуги

72.

за товари, роботи і послуги, не сплачені у строк (60, 76)

640

530

за товари, роботи, послуги

73.

з векселів виданих (66)

650

$

520

Векселі видані

74.

з авансів одержаних (61)

660

540

з одержаних авансів

75.

з податкових розрахунків (67)

665

610

Інші поточні зобов’язання

76.

з бюджетом (68)

670

550

з бюджетом

77.

з позабюджетних платежів (65)

680

560

з позабюджетних платежів

78.

зі страхування (69)

690

570

зі страхування

79.

з оплати праці (70)

700

580

з оплати праці

80.

з дочірніми підприємствами (78)

710

600

із внутрішніх розрахунків

81.

з учасниками (75)

715

590

з учасниками

82.

з іншими кредиторами (71, 76)

720

610

Інші поточні зобов’язання

83.

Інші короткострокові зобов’язання

740

610

$

Інші поточні зобов’язання

Начальник Управління методології
бухгалтерського обліку

В. Пархоменко

Post Comment