Функції рядків

Реферат на тему:

$Функції рядків

Функції рядків призначені для роботи з текстами. Вони забезпечують виконання великої кількості операцій над текстовими данними — порівняння, пошуку та перетворення P — імен символів та чисел.

1. UNPACK <atom>. П$овертає список символів, P — імена кожного з яких складаються з символів атома <atom>. Якщо <atom> не є атомом, повертається NIL.

$ (UNPACK ‘abcde)$ (UNPACK 216)$ (SETQ *PRINT-BASE 16*)

(a b c d e)(2 1 6)$ (UNPACK 216)

( D 8)

2. PACK <list>.Повертає символ, P — ім’я якого складіється $зі счеплених P — імен атомів у списку <list>. Для визначення P — імен чисел використову- ється поточна система числення. Функція PACK завжди повертає символ, навіть якщо P — ім‘я складається тільки з однозначних чисел.

$ (PACK ‘(a b c d e)$ (PACK ‘(7 3 1)$ (PACK ‘(Q 7 A 1))

abcde|731|Q7A1

3. PACK* <atom1> … <atomN>. Повертає символ, P-ім’я якого складається зі счеплених P-імен атомів. Ця функція є вузькою версією PACK, оскільки вона працює не зі списком атомів, а з будь-якою кількістю атомів.

$ (P$ACK* ‘a ‘b ‘c)$ (PACK 4 ‘QW ‘T)

ABC|4QWT|

4. CHAR <atom> <n>. Якщо <atom> — символ або число, а <n> — невід’ємне ціле число, функція CHAR повертає символ, P — ім’я якого є n-ий символ P — імені <atom>, причому відлік символів починається з 0. Функція повертає NIL якщо <n> не ноль і не додатнє ціле число, або якщо P — ім’я атома <atom> містить меньш ніж n символів.

$

(DEFUN CHAR (atm n)$ (CHAR ‘ABCDE 3)$ (CHAR 12345 0)

((ATOM atm)D1

(NTH n (UNPACK atm)) ) )

5. SUBSTRING <atom> <n> <m>.$ Якщо <atom> — символ або число, <n> та <m> — невід’ємні цілі, nЈm, то функція SUBSTRING повертає символ, P — ім’я якого складається з символів P — імен атома починаючи з n-ого до m-ого, причому відлік символів починається з 0. Якщо nЈ0, то вважається що n=0. Якщо m не вказано, або меньше за 0 чи більше за кількість символів в P — імені атома, m вважається рівним кількості символів в P — імені атома. Якщо n>m повертається NIL.

(DEFUN SUBSTRIN$G (atm n m)

((AND (ATOM atm) (INTEGERP n))

((MINUSP n) (SUBSTRING atm 0 m))

(PACK (SUBLIST (UNPACK atm) n m))

$ (SUBSTRING ‘ABCDEFG 2 4)$ (SUBSTRING ‘ABCDEFG 3)

CDEDEFG

$ (SUBSTRING 123456 3)$ (SUBSTRING ‘ABCDEFG 0 3)

|456|ABCD

6. STRING<pr> <atom1> <atom2> <flag>, де <pr — будь-який предикат <, >, <=, >=, =, /=. Відбувається лексикографічне порівняння P — імен атомів згідно з предикатом <p$r>. Якщо флаг дорівнює NIL, порівняння відбувається з врахуванням регістру. Якщо флаг не задано, він вважається рівним T. Функція STRING= повертає або T або NIL. Інші функції повертають або NIL, або номер позиції першого символа, починаючи з якого P — імена не співпадають.

$ (STRING= ‘ABC ‘ABC)$ (STRING ‘ABC ‘A$BC NIL)

TT

$ (STRING= ‘Abc ‘AbC)$ (STRING= ‘Abc ‘AbC NIL)

TNIL

$ (STRING= |100| 100)$ (STRING< ‘ABC ‘AZC)

T1

$ (STRING< ‘AZC ‘ABC)$ (STRING>= ‘123 ‘123)

NIL3

7. STRING-UPCASE <atom>.Повертає символ, P — ім’я якого співпадає з P — іменем атома, але всі йог$о літери перетворюються в великі. Якщо <atom> не є атомом, повертається NIL.

$ (STRING-UPCASE “Lisp Is A Language”)$ (STRING-UPCASE ‘(a s d))

|LISP IS A LANGUAGE|NIL

8. STRING-DOWNCASE <atom>.Повертає символ, P — ім’я якого співпадає з P — іменем атома, але всі його літери перетворюються в маленькі. Якщо <atom> не є атомом, повертається NIL.

$ (string-up$case |This is A TEXT|)$ (string-downcase |This is A TEXT|)

|THIS IS A TEXT||this is a text|

$

$ (STRING-UPCASE ‘i)$ (STRING-DOWNCASE ‘I)

Ii

9. FINDSTRING <atom1> <atom2> <n>.Повертає номер позиції першого входження P — імені атома1 в P — ім’я атома2. Якщо <n> — ноль або додатнє ціле, пошук починається з n-ого символа атома2. Якщо P — ім’я атома1 не знайдено, повертається NIL.

$ (FINDSTRIN$G ‘BC ‘ABCDEFG) (FINDSTRING ‘abc ‘abdeabcde)

1 4

10. PRINT-LENGTH <atom>. Повертає кількість символів в P — імені атома з урахуванням значень контрольних змінних *PRINT-BASE* та *PRINT-ESCAPE*.

$ (DEFUN PRINT-LENGTH (atm) $ (PRINT-LENGTH ‘Mulisp)

((ATOM atm) (LENGTH (UNPACK atm))) 6

$ (PRINT-LENGTH -156) $ (PRINT-LENGTH NIL)

4 3

$Приклади

1. Написати функцію, яка для заданого атома знаходить максимальну кількість літер, яка в ньому йде підряд. Повернути конс, який складається з літери та числа. Наприклад, для атома a22eeerty повернути (e . 3).

(DEFUN symmax (atm) $ (symmax ‘a22eeerty)

((NOT (ATOM atm)) NIL) (e . 3)

(SETQ lst (UNPACK atm) endel (ASCII 0) endct 0) $ (symmax ‘nil)

(LOOP (n . 1)

((NULL lst)) $ (symmax 1222334)

(S$ETQ el (CAR lst) ct 0) (2 . 3 )

(LOOP

((NOT (EQL (CAR lst) el)))

(POP lst)

(INCQ ct) )

(IF (> ct endct) (SETQ endct ct endel el)) )

(CONS endel endct) )

Робота з файлами

По замовченню за пристрій потокового вводу (CIS — CurrentInputStream) береться консоль.

1. Для читання даних з вхідного потоку використовують функцію READ. Після виконання команди $(SETQa (READ)) ви повинні ввести з к$онсолі вираз, який буде прочитано та присвоєно змінній а. При цьому якщо буде введено декілька об’єктів, то змінній а буде присвоєно перший об’єкт. Наприклад, якщо ви введете: asbfgh, то змінна a прийме значення as. Якщо Ви хочете ввести список (складний об’єкт), то його необхідно вводити в круглих дужках: (asdfgh).

2. Функція (CLEARINPUT) чистить буфер вводу. В будь-якому випадку повертається NIL.

3. Функція (READLINE) читає елементи з CIS поки не буде прочитано символ переходу на новий рядок (<return>). Повертається символ, Р-ім’я якого складається з усіх прочитаних символів як ті були розташовані у вхідно$му рядку, окрім <return>.

4. Функція (READCHAR) читає наступний елемент з CIS та повертає його.

5. Функція (UNREADCHAR) повертає в CIS останній прочитаний символ.

6. Функція (LISTEN) повертає T якщо CIS не поро$жній, та NIL якщо ми дійшли до кінця файлу.

7. Функції (OPENINPUTFILE “<name>”) та (CLOSEINPUT$FILE “<name>”) використовуються для відкриття та закриття файла <name> для вводу.

8. Функції (OPENOUTPUTFILE “<name>”) та (CLOSEOUTPUTFILE “<name>”) відповідно відкривають та закривають файл <name> для виводу інформації.

$Приклади

1. Надрукувати кількість літер sym в файлі name.

(DEFUN f (name sym) (SETQ a (READ))

(SETQ c 0) (IF (EQL a sym) (INCQ c)) )

(OPEN-INPUT-FILE name) (CLOSE-INPUT-FILE name$)

(LOOP c )

((NOT (LISTEN)))

2. Надрукувати файл в оберненому порядку, якщо його елементи є атомами.

(DEFUN rew (in out) (PUSH (READ) temp) )

(OPEN-INPUT-FILE in) (LOOP

(OPEN-OUTPUT-FILE out) ((EQL temp NIL))

(SETQ temp NIL) (WRITE (POP temp))

(LOOP (SPACES 1) )

((NOT (LISTEN))) (C$LOSE-INPUT-FILE in)

(CLOSE-OUTPUT-FILE out) )

Завдання

1. Написати функцію (SRT <in> <out>), яка сортує текстовий файл <in> та виводить дані в файл <out>.

2. Написати функції (PRNUM2 num) та (PRNUM16 num), які відповідно друкують введені десяткові числа в двійковому та шістнадцятковому представленні.

3. Згенерувати за даними числом n та символом y список (yyyy$yyyyyy …. yyyyyyyy. Кількість літер s в останньому елементі списку дорівнює n.

Відповіді

1. (DEFUN appl (lst1 lst2)

((NULL lst1) (append lst3 lst2))

((NULL lst2) (append lst3 lst1))

((STRING< (CAR lst1) (CAR lst2)) (CONS (CAR lst1) (appl (CDR lst1) lst2)))

(CONS (CAR lst2) (APPL lst1 (CDR lst2))) )

(DEFUN QSORT (lst)

((NULL (CDR lst)) lst)

((NULL (CDDR lst))

$ ((STRING< (CAR lst) (CADR lst)) lst)

(CONS (CADR lst) (CONS (CAR lst) NIL)))

(SETQ tmp1 (SPLIT lst))

(APPL (QSORT tmp1) (QSORT lst)) )

(DEFUN srt (in out)

(OPEN-INPUT-FILE in)

(OPEN-OUTPUT-FILE out)

(SETQ temp NIL)

(LOOP

$

((NOT (LISTEN)))

(PUSH (READ) temp) )

(setq temp1 (qsort temp))

(print temp1)

(CLOSE-INPUT-FILE in)

(CLOSE-OUTPUT-FILE out) )

2. (DEFUN prnum2 (num)

(SETQ res NIL)

(LOOP

((= num 1))

(SETQ tmp (DIVIDE num 2))

(SETQ num (CAR tmp))

(PUSH (CDR tmp) res) )

(PUSH 1 res)

(PACK res) )

(DEFUN prnum16 (num)

(SETQ res NIL)

(LOOP

((< num 16))

(SETQ tmp (DIVIDE num 16))

(SETQ n$um (CAR tmp) tmp (CDR tmp))

(IF (>= tmp 10) (SETQ tmp (ASCII (+ (- 65 10) tmp))))

(PUSH tmp res) )

(IF (>= num 10) (SETQ num (ASCII (+ (- 65 10) num))))

(PUSH num res)

(PACK res) )

3. ; (m1 y 7 y) -> (y yy yyy yyyy yyyyy yyyyyy yyyyyyy)

(DEFUN m1 ($sym n list)

((ZEROP n) NIL)

(CONS (APPEND sym list) (m1 sym (- n 1) (PACK* sym list))) )

Post Comment