Функціонування організаційного відділу місцевої державної адміністрації

Вступ.

Місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади. Місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративнотериторіальної одиниці, а також $реалізує повноваження, делего$вані їй відповідною радою.

Для сприяння здійсненню своїх повноважень районна державна адміністрація створює відділи, управління та інші структурні підрозділи.

Відділи районної державної адміністрації здійснують керівництво галузями управління , несуть відповідальність за їх розвиток.

Вони підзвітні і підконтрольні голові районної державної адміністрації а також органам виконавчої влади вищого рівня.

Кожний відділ подільської районної в місті Києві адміністрації має свої функції та завдання.

Розрізняють загальний, організаційний, по роботі зі зверненнями$, юридичний та інші відділи.

У цьому рефераті мова піде про організаційний відділ.

$

Структура

Організаційний відділ утворюється головою райдержадміністрації. відповідно до Указу Президента України від 21 серпня 1995 року 760/95 п. 8 «і» «Положення про районну, районну у містах Києві та Севастополі державну адміністрацію«, законів України «Про столицю Українимістогерой Київ «від 15 січня 1999 року 401-ХІV та «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 року 508-ХІV.

$

Організаційний відділ Подільської районної у м. Києві державної адміністрації міста Києва є структурним підрозділом апарату Подільської районної у м. Києві державної адміністрації, що створений з метою органзаційного забезпечення діяльності голови адміністрації.

Відділ підпорядковується гол$ові адміністрації, безпосередньо заступнику голови адміністрації з питань організаційної роботи.

У своїй роботі відділ керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, указами й розпорядженнями Президента України, декретами, постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Київської міської державн$ої адмністрації та голови Подільської районної державної адміністрації, іншими нормативними документами відповідних органів законодавчої та виконавчої влади, Регламентом роботи адміністрації, а так$ож цим Положенням.

Відділ утворюється, реорганізується або ліквідується головою адміністрації.

Структура й чисельність працівників організаційного відділу та Положення про нього затверджується голов$ою райдержадміністрації.

.

Для забезпечення своєї діяльності відділ має право користуватися автомобільним транспортом, оргтехнікою. засобами компютеризації та усіма формами звязку.

Працівники відділу, у разі необхідності, можуть бути присутніми на сесіях райради, нарадах, які проводять структурні підрозділи адміністрації та райради, на зборах підприємств, організацій та установ усіх організаційних форм і усіх форм власності, які розташовані в районі, громадських організацій і політичних партій, що діють у $районі.

Відділ звітує про свою роботу голові адміністрації та заступнику голови адміністрації з питань організації роботи.

Структура відділу, штатний розклад. і фонд оплати$ праці працівників відділу затверджуються головою адміністрації за поданням заступника голови адміністрації з питань організаційної роботи. Відділ утримується за рахунок державного бюджету.

$

Відділ очолює завідуючий який призначається на посаду звільняється з посади головою адміністрації за поданням заступника голови адміністрації з питань організаційної роботи. На посаду завідуючого організаційним відділом призначається особа з вищою освітою, яка має стаж роботи за фахом у державній службі$ не менш 3 років, або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менш 5 років. Досвід роботи щодо управління персоналом та вільно володіє державною мовою. Завідуючий відділом є державним службовцем.

Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади головою адміністрації за поданням завідуючого відділом та погодженням із заступником голови адміністрації з питань організаційної роботи. На посаду заступника завідуючого відділом призначаються особи, які мають вишу освіту, стаж $роботи за фахом державної служби на керівних$ посадах не менш 3 років, або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менш 5 років. Досвід роботи щодо управління персоналом, вільно володіють державною мовою. На посаду головного спеціаліста призначаються особи, які мають вищу освіту, стаж роботи за фахом у державній службі на посаді провідного спеціаліста не менш 3 років, або загальний стаж роботи у державній службі за фахом не менш 5 років, вільно володіють державною мово$ю. На посаду спеціаліста 1 категорії призначаються особи, які мають вишу освіту, стаж роботи в державній службі за фахом на посаді спеціаліста$ П категорії не менш 2 років, або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менш 3 років, вільно володіють державною мовою. Працівники відділу є державними службовцями.

Покладання на відділ обовязків, не передбачених цим положенням, а також таких, що не віднося$ться до організаційної роботи, не допускається (окрім випадків, вказаних у п. 2.16 цього Положення).

2.ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

Відділ готує, на основі пропозицій голови адміністрації, заступників голови адміністрації, керівників структурних підрозділів адміністрації, проекти квартальних і тижневих планів роботи та інших заходів, які проводяться головою адміністрації та його заступниками :

Відділ готує, на основі пропозицій голови адміністрації, заступників голови адміністрації, пропозиції у квартальні переліки пи$тань для розгляду на апаратних нарадах у голови та заступників голови Київської міської державної$ адміністрації , а також готує, на основі пропозицій голови адміністрації, заступників голови адміністрації, квартальні переліки питань для розгляду на апаратних нарадах районної державної адміністрації.

Відділ приймає участь у складанні заходів районної ради та адміністрації по виконанню планів соціальноекономічного розвитку району.

Відділ перевіряє, за дорученням голови адміністрації, заступника г$олови з питань організаційної роботи, в межах своєї компетенції, роботу відділів, управлінь, інших служб адміністрації щодо виконання ними законів України, указів і розпоряджень Президента України, декретів, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, розпоряджень Київської міської державної адміністрації, розпоряджень та доручень голови адміністрації.

Відділ $координує підготовку матеріалів для розгляду на апаратних нарадах у голови адміністрації.

Відділ здійснює координацію й організаційне забезпечення підготовки й проведення загально $районних заходів, які проводяться в плановому порядку та за дорученням голови адміністрації з питань, що покладені на апарат адміністрації.

Відділ отримує від структурних підрозділів адміністрації, територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, організацій та установ усіх організаційних форм і усіх форм власності, які розташовані в районі, громадян — $мешканців району матеріали, необхідні для підготовки питань, що виносяться на апаратні наради у голови адміністрації, а також для виконання покладених на відділ обовязків.

Відділ забезпечує звязок адміністрації із засобами масової інформації, організує роботу по доведенню д$о територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, організацій та установ усіх організаційних форм і усіх форм власності, які розташовані в районі, громадянмешканців району розпоряджень голови адміністрації, що мають загальний характер, вивчає громадську думку щодо подій суспільноекономічного життя району.

Відділ готує $планкалендар по основних напрямках роботи адміністрації на наступний робочий тиждень та надає його до Київської міської державної адміністрації.$

Відділ вивчає на місцях організацію виконання розпорядчих документів адміністрації та райради, які передбачають організаційні заходи з боку адміністрації, та інформує про хід їх виконання голову адміністрації.

Відділ організує забезпечення наочними довідковими матеріалами приміщень, де розташовані структурні підрозділи адміністрації та райради, слідкує за своєчасною їх заміною, достовірністю та відповідністю вимогам щодо їх оформлення.

Відділ забезпечує організацію конт$ролю за ходом виконання робочих планів структурними підрозділами адміністрації райради, узагальнює одержану інформацію та доводить її до відома Голови адміністрації, заступника голови адміністрації з питань організаційної роботи.

Відділ готує організаційнотехнічне забезпечення проведеннявиборів$ Президента України, народних депутатів України, Київського міського голови, $депутатів Київської міської та Подільської районної Рад. всеукраїнських та місцевих референдумів.

Відділ готує довідкові та інформаційні матеріали для забезпечення діяльності апарату адміністрації та райради.

Відділ вивчає, узагальнює і поширює нові форми й методи діяльності місцевих органів державної виконавчої влади, надає їм методичну й практичну допомогу у поліпшенні та удосконаленні управлінської роботи, консультує працівників адміністрації з питань, що віднесені до компетенції відділу.

Відділ виконує особисті доручення голови ад$міністрації тазаступника голови адміністрації з питань організаційної роботи.

Відділ розглядає матеріали та готує розпорядження голови райдержадмпастрації про надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам району.

Відділ координує діяльність Штабу громадських формувань по

охороні$ громадського порядку району, взаємодіє з адміністративними органами району.

Відділ організовує проходження$ стажуванняпрактики студентів вищих учбових закладів міста в Подільській районній у м. Києві державній адміністрації.

Відділ проводить передплату на періодичні видання для структурних підрозділів адміністрації та райради, районних територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, інших організацій і установ району, окремих категорій мешканців району, в разі необхідності.

Відділ бере участь у налагоджені та підтриманні зв«язків районної державної $адміністрації з відповідними органами зарубіжних країн, організації обміну делегаціями.

$

Ї

3.Питання практичної діяльності.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

взаємодіє з іншими структурними підрозділами адміністрації та Подільської районної у м. Ки$єві Ради, відповідними службами Адміністрації Президента України, Секретаріату Верховної Ради України, апарату Кабінету Міністрів України, Київської міської державної адміністрації, Київської міської Ради, районних державних адміністрацій, територіальними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

взаємодіє з громадськими організаціями та політичними партіями, що діють у Подільському районі м. Києва підприємствами, організаціями та установами усіх $організаційних форм і усіх форм власності, які розташовані в районі, громадянамимешканцями району

Обов«язки, п$рава й відповідальність завідуючого відділом визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується головою райдержадміністрації.

В безпосередньому підпорядкуванні завідуючого відділом перебувають державні службовці згідно зі штатним розкладом

Обов«язки заступника завідуючого відділом та працівників відділу, їх права та відповідальність, визначається посадовими інструкціями, які розробляються завідуючим відділом та затверджуються заступником голови райдержадміністрації з питань організаційної роботи.

Завідуючий в$ідділом керує діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ функцій і завдань.

Завідуючий відділом визначає завдання і розподіляє обов«язки між працівниками відділу, забезпечує підвищення їх кваліфікації.

Указівки забезпечення роботи райдержадміністрації є обов«язковими для виконання всім структурним підрозділам райдержа$дміністрації.

Завідуючий відділом вносить керівникам райдержадміністрації пропозиції з питань, що належать до компетенції відділу.

Відділ має право:

Отримувати в установленому порядку від керівників структурних підрозділів адміністрації проекти квартальних і тижневих планів роботи, матеріали, інформації та інші документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

$

За погодженням із керівниками відповідних структурних $підрозділів адміністрації, залучати їх працівників для підготовки апаратних нарад, а також для розробки та реалізації заходів, що проводяться організаційним відділом згідно з покладеними на нього завданнями

Перевіряти, за дорученням голови адміністрації, в межах своа компетенції, роботу структурних підрозділів адміністрації.

Брати участь у нарадах, що проводяться в адміністрації, її структурних підрозділах, у роботі сесій райради та скликати наради з питань, віднесених до його компетенції.

Інформувати го$лову адміністрації або заступника голови адміністрації з питань організаційної роботи$ у випадках, коли відповідні структурні підрозділи або посадові особи вчасно не надають документи, інформації та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

$

Висновок

Особисто мені проходження практикистажування сподобалось.

Було цікаво побачити роботу адміністрації в дії, а не тільки прочитати про це в підручнику.

Тепер я маю краще уявлення про адміністрацію та завдання, що вона виконує.

На жаль, ми не були присутніми на апаратній нараді, що безперечно могло стати корисним для подальшого досвіду та навчання.

Щодо моїх пропозицій, то було б не погано щоб в подальшому практика$ носила все таки менш теоретичний, більш практичніший характер і полягала не тільки в лекціях, нам була б надана можливість хоч в якійсь мірі приймати участь в роботі.

ЛІТЕРАТУРА

1. $Закон УкраїниПро місцеві державні адміністрації

2. Регламент Подільської районної у місті Києві держадміністрації.

3. Положення про$ організаційний відділ Подільської районної

у місті Києві державної адміністрації.

Post Comment