Історико-географічні регіони світу

Реферат

на тему:

Історико-географічні регіони світу

Між державами і територіями світу спостерігаються природні, господарські, етнічні та інші відмінності. До того ж, важко охопити всю повноту та багато­гранність суспільного і господарського життя планети одним поглядом. Тому для вивчення економічної та соціальної географії світу виділяють більш-менш одно­рідні Історико$-географічні регіони (мал. 3).

Найбільшими регіонами є частини світу. В межах частин світу виділяють менші регіони, які мають певну географічну єдність та спільність історичної долі. Так, у Європі традиційно виділяють Західну, Центральну та Східну Європу, а іноді ще Північну і С$ередземноморську. Країни Західної Європи за післявоєнні роки сформу­вались у сталу політичну єдність. Центральна Європа нині — група країн пост-соціалістичної перехідної економіки, яка охоплює колишні соціалістичні країни Європи та молоді незалежні держави, що були республіками в складі СРСР (Ес­тонія, Латвія, Литва, Білорусь, Україна, Молдова). Східна Європа — це європейсь­ка ча$стина Росії.

Азію поділяють на Північну (Сибір і Далекий Схід), Східну, Південно-Східну, Південну, Південно-Західну (або Близький та Середній Схід) та Центральну Азію. Території Південно-Західної, Південної та Південно-Східної Азії давно склались, і кожна охоплює країни, які тяжіють до відповідних географічних регіонів Азії. До Північної Азії належить азіатська частина Росії. До Східної Азії входять$ тери­торії країн Японії, КНДР, Республіки Корея, Китаю, Монголії, хоча з точки зору фізичної географії та історії Монголія і Західний Китай — це Центральна Азія. Нині до Центральної Азії входять також Казахстан, Узбекистан, Киргизька Республіка, Таджикистан та Туркменістан.

В Америці виділяють Англо-Америку (США і Канада$) та Латинську Амери­ку, до якої входять країни материка Південна Америка, Центральної Америки та Вест-Індії.

Африка — це країни материка Африка. До Австралії та Океанії входять ма­терик Австралія та всі острівні держави і території Тихого океану.

Історико-географічні регіони світу мають різний рівень внутрішньої єдності. Якщо Західна Європа об’єднує досить однорідні країни в політичному і в госпо­дарському відношеннях, то, наприклад, Південно-Західна Азія — на сьогодні все ще поле політичного протистояння. Африка ж через величезні розбіжності куль­турного, $політичного, економічного розвитку являє собою конгломерат з еко­номічно мало пов’язаних між собою країн.

Рівень внутрішньої єдності регіонів надзвичайно залежить і від природних особливостей (наявність рівнин, комфортність кліматичних умов, транспортна до­ступність тощо), і від спільності історичної долі, але головним є рівень сформованості регіональних ринків, активний обмін товарами і ресурсами, робочою силою, різноманітними послугами, що виникають в процесі географічного поділу праці.

Європа. В цій частиш світу знаходиться 45 незале$жних держав (включаючи Росію) і одна колонія. Загальна площа Європи — понад 10 млн км2, населення — більш як 700 млн чоловік (див. табл. 1). Межа між Європою та Азією на фізичній карті досить умовно сприймається на політичній карті світу. Адже Росію, Туреч­чину, країни Закавказзя і навіть Казахстан, більшість територій яких знаходить­ся в Азії, звичайно розглядають в контексті європейських проблем.

Площа і населення основних регіонів світу, 1994 р.

Таблиця 1

$

Регіон

Площа

Населення

$млн км2 %

млн чоловік

%

Весь світ *

$135,8

100,0

5600

100,0

Європа (разом з європейською
частиною Росії)

10,0

7,4

702

12,6

$Західна Європа

3,7

2,7

382

6,8

Центральна Європа (колишні

соціалістичні країни Європи
та колишні західні республіки

СРСР)

2,0

1,4

173

3,1

Азія (разом з азіатською
частиною Росії)

$44,5

32,8

$3400

60,7

Південно-Західна Азія (разом з країнами Закавказзя)

7,0

5,8

241

4,3

Центральна Азія

4,0

3,0

54

$

1,0

Південна Азія

4,5

3,3

1204

21,5

Південно-Східна Азія

$4,5

3,3

474

8,5

Східна Азія

11,8

8,7

1407

25,1

Америка

$42,1

30,9

763

13,6

Англо-Америка

21,5

15,8

$290

5,2

Латинська Америка

20,5

15,1

473

$

8,4

Африка

30,3

22,3

707

12,6

Австралія та Океанія

8,5

6,4

28

0,5

Найбільш значний вплив на економічні та п$олітичні процеси в Західній Європі мають два міждержавні утворення: Європейське співтовариство (ЄС) та військово-політичний блок НАТО (Північноатлантичний воєнний пакт). Свого часу ор­ганізація НАТО виникла для оборони країн Європи і зони Атлантики. Цьому блоку протист$ояло воєнно-політичне угруповання соціалістичних країн — Варшавський пакт. Після ліквідації військового протистояння в регіоні більшість країн Цент­ральної Європи пішла по шляху співробітництва з НАТО. Деякі з них (Польща, Чехія, Угорщина) вступають до НАТО, інші виявляють бажання туди вступити або співробітничати у рамках програми «Партнерство заради миру», прийнятої в 1994 році. З країн — колишніх респу$блік СРСР першими до цієї програми приєдналися країни Балтії (Литва, Латвія, Естонія) та Україна. Важливого значення набуває інтеграційне утворення країн Центральноєвропейської ініціативи (ЦЄІ), яке було створене з метою допомоги постсоціалістичним країнам в їх інтеграції до євро­пейських структур. Україну прийнято до цього угруповання в 1996 році.

Азія — найбільша за площею (понад 44 млн км$2) та населенням (понад 3,4 млрд чоловік) частина світу. В ній 49 держав і країн, що фактично або юридичне са­мостійні, 2 залежні території.

Країни і народи Азії з їх традиціями культури та філософією — феномен, що ви­значає суть поняття «Схід», на відміну від поняття «Захід», за яким стоять країни, народи і традиції Європи. Саме в цій частині світу виникли давні цивілізації, з гли­бин її території накочувалися на Європу хвилі міграцій, після яких виникали нові

народи, саме в Азії $зародилися основні світові релігії — християнство, іслам, буд­дизм. На території Азії виникли перші стародавні міста. Уже тисячоліттями існу­ють державні утворення на територіях Східної, Південної, Південно-Західної та Центральної Азії.

Для сучасної Азії характерні великі розбіжності в рівнях розвитку країн і значна диференціація регіональних проблем. Кожний регіон Азії — свій клубок проб$лем. Традиційно найгострішими є проблеми Близького та Середнього Сходу (Південно-Західна Азія). Але останнім часом до них долучилися проблеми при­леглих до цього регіону країн Закавказзя та Центральної Азії.

З інтеграційних утворень в Азії дієвим є лише АСЕАН — економічне та політичне об’єднання країн Південно-Східної Азії, тісно пов’язане з капіталом Японії та США.

В арабських країнах Азії та Північній Африці користується авторитетом Ліга арабських держав, яка охоплює 20 країн. При Лізі створено Е$кономічну раду, Раду спільної оборони, різноманітні спеціалізовані комітети.

Америка. На території Північної, Центральної і Південної Америки розта­шовано 35 незалежних держав і 15 колоній. Цей регіон іноді називають «Новим світом» на відміну від «Старого Світу», яким є Євразія. Нащадки корінних жителів Америки нині становлять порівняно невелику частку населення. Сучасна етнічна реальність стала фактично проду$ктом останніх століть і творилася переселенцями та нащадками переселенців з Європи та інших частин світу.

В Америці формується кілька інтеграційних утворень. ЗО країн цієї частини світу входять в Організацію американських держав. США, Канада та Мексика в 1993 році уклали угоду про утворення НАФТА (Північноамериканський договір про вільну торгівлю). В південноамериканському регіоні створено інтеграційне уг­руповання МЕРКОСУР.

Африка — материк молодих незалежних держав, що розвиваються. Нині тут налічується 53 суверенні держави і 3 залежні території. Найбільш впливовою міжнародною організацією регіону є Організація африканської єдності (ОАЄ), членами якої є майже всі держави материка. При ОАЄ діють спеціалізовані еко­номічні комісії, Комітет визволення та ін.

Авст$ралія та Океанія. На величезних просторах Тихого океану сформувалося 13 незалежних держав. Серед них — високорозвинуті Австралія, що займає цілий материк, Нова Зеландія та ще 11 молодих незалежних держав, ро$зташованих на архіпелагах та окремих островах. Ще 17 груп островів та архіпелагів — колонії та підопічні території США, Австралії, Нової Зеландії та інших держав. В економічно­му відношенні ці країни все більше долучаються до інтеграційних процесів Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Post Comment