Хто є хто 2

Тест “Хто є хто” (100 імен філософів)

$

$

$

$

$

Ім’я

Філософа

Період історії, до якої належить філософ

$Державна-етнічна чи національна приналежність філософа

Напрям, течія чи філософська школа

Філософські поняття, введені в науковий обіг філософом

1

Фалес

Античний

Мілет (Мала Азія)

Мілетська школа. Наївний матеріалізм

Першооснова всіх речей — вода. Вона символ життя, його філософська і метафора.

2

Анаксимандр

Античний

Мілет (Мала Азія)

Мілетська школ$а. Матеріалізм

Первопочаток є безмежним — «алейрон»‘ – щось безконечне, всеохоплююче, що перебуває у вічній активності і русі.

3

Анаксимен

Античний

Мілет (Мала Азія)

Мілетська

школа. Матер$іалізм

Повітря – першооснова всього сущого. Воно безмежне, тобто «апейрос». Душа є повітряне явище.

4

Зенон

Античний

Стародавня Греція

Елейська школа. Стоїцизм. Винахідннк діалектики

Буття – це те, що можн$а осягнути розумом. Апорія — це проблема, яку не можливо вирішити з-за її протиречності.

5

Піфагор

Античний

Стародавня Греція

Піфагорійский Союз

Кількісні відносини являють собою сущність речей. Найвища мудрість у числі.

6

Геракліт

Античний

Мілет

Послідовник Мілетської школи. Матеріалізм

“Логос” – загальний закон буття, основа світу. Це закон всесвіту.

$

7

Демокріт

Античний

Софісти

Атомістичний матеріалізм.

Все складається з атомів та пустот. Теорія пізнання – істину можна пізнати за допомогою розуму.

8

Сократ

Античний

Стародавня Греція

Етичний антропологізм

Пізнай самого себе. «Я знаю, що нічого не знаю».

9

Платон

Античний

Стародавня Греція

Об’єктивний ідеалізм

Тіло – смертне, а душа безсмертна. Універсалії — первинні ідеї, матерія – другий першопочаток.

10

Арістотель

Античний

Стародавня Греція

Мет$афізика

«Платон мій друг, а істина дорожча». Суще не може існувати окремо від речей.

11

Епікур

Античний

Стародавня Греція

Матеріалізм

Не$подільні атоми — рухаються у порожнечі, розрізняються за формою та величиною.

12

Ксенофан

Античний

Стародавня

Греція

Надміфологіч-ний та надфізичний філософ.

Єдність світу — це бог, а Бог — це чистий розум. Філософія є ідеалізм.

13

Сенека

Античний

Італія

Римський стоїцізм

Етику намагався зв’язати з задачами суспільства та держави, при правильному рішенню яких, по його словам, можливо досягти спокійності духу.

14

$

Плотін

Античний

Єгипет

Неоплатонізм

Ціль людс$ького життя сходження та першоєдність. Досягається вона завдяки стриманню та обузданню тілесних потягів.

15

Ван Чун

Античний

Китай

Матеріалізм

Небо та земля тілесні, а тому можуть знаходитися в русі. Основа неба «ці» — необ’ємне, блакитне, яке не має ні початку, ні кінця.

16

Августин

Середньо­вічний

Північна Африка

Патристика

Філософія поза богослов’ям — ніщо. Людська воля – сліпа зброя волі Бога.

17

Боецій

Середньо­вічний

Італія

Неоплатонізм

Був наближений до точних наук, а мораль та погляди були визначені стоїцізмом. Робота «Утешение философии».

18

Меліс

Стародав­ній

Греція

Елеати

Уявлення про світобудову, трактування людини і людського суспільства.

19

Еріугена

Середньо­вічний

Західна Європа

Неоплатонівсь-кий рух

Все буття поділяється на чотири природи. Бог – кінцева мета всього.

20

Конфуцій

Стародавній Китай

Китай

Гуманістнчний

Етика — це раціоналізована старокитайська релігійна мораль.$

21

Лао-цзи

Стародав­ній Китай

Китай

Наївна діалектика

Плинність, змінність речей. Проблема єдності сутності, якості та їх відмінностей.

22

Ібн-Сіна

Середньо­вічний

Таджикістан

Схоластика

Світ виникає шляхом еманації.

23

Уільям Оккам

Середньо­вічний

Англія

Номіналізм

Верховний принцип людини — загальн$е благо.

24

Фарабі

Середньо­вічний

Сирія

Схоластика

Заперечення безсмертя душі та існування потойбічного життя.

25

Аль-Кінді

Середньо-вічний

Йемен

Мутазілізм

Не варто соромитися схвалення і оволодіння істиною.

26

Фома Аквінський

Середньо-вічний

Італія

Схоластика

«Вірю тому, що абсурдно». Світовий рух передбачає першорушія, причинний зв’язок — першопричину, а цілеспрямованість у світ$і – мету.

27

Маймонід

Середньо­вічний

Єврей

Раціональна школа іудаізму

Синтез теології шляхом одухотворенності тлумачення Біблії , та окремих догматів іудаїзму.

28

Дунс Скот

Середньо-вічний

Англія

Ортодоксальна схоластика

Теологія — не умоглядна наука, а практична дисципліна, яка має своєю метою спасіння людини.

29

Парацельс

Відродже­ння

Німеччина

Натурфілосо­фія

$

Природа — єдине ціле, що пронизане магічними силами.

30

Ла Боесі

Відродже­ння

Європа

Проти абсолютиз$му

Ідеал — держава, яка поєднує в собі традиції відстоювання міських вопьностей з ідеями народного суверенітету.

31

П’єтро Помпонацці

Відродже­ння

Італія

Сенсуалізм

Елемент сенсуалізма — душа, складає форму тіла,.є смертною.

32

Мартін Лютер

Відродже­ння

Німеччина

Протестантізм

Заперечує $роль церкви та духовності як посередників між людиною та Богом. Врятування людини залежить не від добрих вчинків, а від віри.

33

Жан Кальвін

Відродже­ння

Франція

Реформізм

Систематичний протестантізм -вчення про божественне призначення одних людей до спасіння, а інших — до осудження.

$

34

Томас Мюнцер

Відродже­ння

Німеччина

Ідеологізм

Реформа — не тільки в обмані церкви та її вченнях, а і у здійсненні соціально-економічних переворотів силами селян.

35

Микола Кузанський

Відродже­ння

Росія

Діалектичні принципи

Принцип збіжності протилежностей.

$

36

Джордано Бруно

Відродже­ння

Італія

Геліоцентризм

Світ є безкінечний, нерухомий, він не породжується і не знищується, а природа та Бог є в речах.

37

Томас Мор

Відродже­ння

Англія

Утопічний соціалізм

Створення утопічної держави, якій властива переконаність, що приватна власність спричиняє всі суспільні негаразди та злиденність абсолютної більшості народу.

38

Макіавеллі

Відродже­ння

Європа

$

Обґрунтовував абсолютизм

Ідеальний устрій — республіка, як виразник народного суверенітету. «Мета виправдовує засоби».

39

Френсіс Бекон

Новий час

Англія

Емпіризм

Існування примар роду, театру, печери, плоші.

40

Декарт

Новий час

Франція

Раціоналістич­ний напрямок.

Пізнання — вчення принципів або начал.

41

Джордж Берклі

Відродже­ння

Англія

Суб’єктивний ідеалізм

Існування речей складається з сприйнятливості.

42

Гердер

Новий час

Німеччина

Історицизм

Незбіжність між суб’єктивними цілями єдиних людських дій та іх об’єктивними результатами.

43

Гоббс

Новий час

Англія

Емпіризм

Основний метод наукового пізнання має бути аналітико — індуктивна методологія.

44

Джонн Локк

$

Новий час

Анпгія

Емпіризм

Дослідження пізнавальних здібностей та здатностей людини.

4$5

Девід Юм

Новий час

Англія

Емпірико-сенсуалістична гносеологія

Специфічна риса вбачати в одиничному загальне, в послідовності причинність, в частині — ціле.

46

Спіноза

Новий час

Нідерланди

Раціоналістична методологія

Можливість пізнання — єдність душі та тіла.

47

Лейбніц

Новий час

Нідерланди

Плюралізм

Монади — неподільні субстанції -монадологія, вони є носіями сили та активності.

48

Монтеск’є

Просвіт­ництво

Франція

Деїстетизм

Людина є частиною природи і підкоряється її законам.

49

Вольтер

Просвіт­ництво

Франція

Атеїзм

Християнство — сітка, якою шахраї обплутують дурнів.

50

Руссо

Просвіт­ництво

Франція

Деїстетизм

Проблем$а нерівності між людьми та шляхи іх подолання.

51

Ламетрі

Просвіт­ництво

Франція

Матеріалізм

Пізнання починається з чуттєвого сприймання, завершується раціональним узагальненням дослідних даних.

52

Гольбах

Просвіт­ництво

Німеччина

Матеріалізм

Субстанцією може бути лише матерія, вічна, безкінечна і першопричинна.

53

$

Гельвецій

Просвіт­ництво

Франція

Матеріалізм

Пошук можливого суспільного стану, який би забезпечив умови для втілення моральності і досягнення щастя.

54

Кант

Німецька класична філософія

Німеччина

Натурфілосо$­фія, гносеологія

«Річ у собі», апріорне та досвідне знання, закони та категорії філософії.

55

Фіхге

Німецька класична філософія

Німеччина

Натурфілосо­фія, гносеологія

«Я» — протиставлює «речі у собі», «Я” — кожна людина, первинна реальність та ін.

56

Шеллінг

Німецька класична філософія

Німеччина

Гносеологія

«Мистецтво — зброя філософії»,

«Естетичне споглядання -інтелектуальне споглядання».

57

Гегель

Німецька класична філософія

Нім$еччина

Діалектика, онтологія, гносеологія

Абсолютна ідея, закони єдності та боротьби протилежностей, перехід кількісних змін у якісні, закон заперечення заперечення.

58

Фейєрбах

Німецька класична філософія

Німеччина

Матеріалізм

$

Критика релігії. Релігія та філософія взаємовиключають одне одного.

59

Ніцше

Сучасний

Німеччина

Філософія життя

Основа життя — це воля, а життя — це доля, душа культури, яка обґрунтовує ідею катастроф.

60

Шопенгауер

Сучасний .

Німеччина

$

Некласична філософія

Сутність особи становить незалежна від розуму воля — сліпе хотіння, основа та істинний зміст усього сущого.

61

Огюст Конт

Сучасний

Німеччина

Некласичнафілософія, позитивізм

Позитивізм заснований на принципі: справжнє знання досягається лише як р$езультат окремих конкретних наук.

62

К»єркегор

Сучасний

Англія

Християнський

екзистенціалізм

Християнство дає основу правил поведінки, лише воно здатне навчити людину бачити істинну реальність.

63

Е. Мах

Сучасний

Австрія

Емпіріокрити­цизм

«Комплекси надчуттів» — принцип економічного мислення опису світу повинен включати тільки нейтра$льні елементи досвіду.

64

М. Хайдеггер

Сучасний

Німеччина

Некласична філософія

Прояснення сенсу буття ведеться шляхом прояснення сенсу самого питаючого, тобто істоти людини, котрого він визначає, як «здесь бытие».

65

Паскаль

Новий час

Франція

Раціоналістич­на методологія

Всезагальні та необхідні наукові істини досягаються за допомогою дедуктивного методу.

6$6

Дідро

Просвіт­ництво

Франція

Матеріалізм

Природа — неосяжна книга, в якій вчені поступово прочитують нові сторінки.

67

М. Вебер

Сучасний

Німеччина

Позитивізм

Сутність всякого соціально-економічного явища визначається не тільки його об’єктивними сто­ронами, але й дослідженням культурного значення даного процесу.

68

К. Маркс

Сучасний

Німеччина

Марксизм

«Людина – світ», нове у розвитку суспільс$тва, розвиток суспільства -матеріальне виробництво.

69

Ф. Енгельс

Сучасний

Німеччина

Марксизм

Людина — частина природи, вищий рівень практики – революційна зміна суспільних відносин.

70

В. Ленін

$

Сучасний

Росія

Марксизм

Зміст діалектики — розвиток, який виявляє себе через взаємозв’язки, взаємодію явищ і процесів дійсності.

71

В. Соловйов

Сучасний

Росія

Ідеаліст

Ідея всього сущого — сфера абсолютного божества, а реальний світ виступає в назві світова душа.

72

Фрейд

Сучасний

Австрія

Психоаналіз

Несвідоме — частіша психіки, де концентрується несвідомі бажання та витіснен$і із свідомості ідеї уявлення про лібідо.

73

Д. Чижевський

Сучасний

Росія

Космізм

Встановив залежність розвитку біосфери від останніх факторів та причину циклів сонячної активності та розвитку явищ біосфери.

74

С. Булгаков

Сучасний

Росія

Ідеалізм

Синтезувати науку, філософію та релігію, щоб підкорити їх вірі. «Софія» -$ третє буття — з’єднання Бога та природи.

75

М.Бердяєв

Сучасний

Росія

Екзистенціаліст

Єдина реальність — існування суб’єк­ту, основа творіння якого — абсо­лютна свобода.

76

М.

Чернишевський

Сучасний

Росія

Соціал-утопізм

Джерело пізнання — в об»єктивному світі, яке діє на органи почуттів людини.

77

П. Сорокін

Сучасний

$Росія

Неопозитивізм

«Родиноведение» — синтезує знання різних природознавчих та гумані­тарних наук.

78

М. Драгоманов

Сучасний

Україна

Ант$ицентризм

Історичний процес — результат бага­тьох факторів і різних комбінацій суспільних сил.

79

Г. Сковорода

Новий час

Україна

Філософія Сковороди

«Скрізь любов та віру людина пізнає себе». Поділ світу на два начала -вічне і тлінне.

80

Леся

Українка

Сучасний

Україна

Філософія та ліризм

Український народ витворює філосо­фію, у центрі якої людина з її внутрішнім світом.

81

П. Юркевич

$

Сучасний

Україна

Платонізм

Істина відкривається не тільки мисленням, а і сердцем, оскільки пошук істини пов’язаний з релігійними і моральними прагненнями людини.

82

І. Франко

Сучасний

Україна

Філософія Франка

Головний закон людяності — нероб­ство — зло, а праця — добро – єдине, що здатне творити і вдосконалювати людську душу, вселяти в неї почуття гідності та правди.

83

$

Т. Шевченко

Сучасний

Україна

Філософія Шевченка

Відображення щирої душі мислителя, розвитку відтворюваного розуму, інтелекту.

84

Козельський

Сучасний

Україна$

Філософія Сковороди

Філософія – наука, яка охоплює тільки генеральні пізнання про речі і справи людства.

85

Смотрнцький

Відродже­ння

Україна

Братський рух

Проблема людини, її душа, критика морально-соціальних вад тогочасного суспільства набувають підпорядко­ваного значення.

86

Прокопович

Сучасний

Україна

Раціоналізм

Необхідною умовою щастя є здобуття певного рівня матеріального добробуту, по$заяк бідність та щастя несумісні.

87

Г. Маркузе

Сучасний

Німеччина

Історик

Відмова від поглядів $на культуру та мистецтво з утратою впливу нових суб’єктів.

88

Дильттей

Сучасний

Німеччина

Історик

“Філософія життя” – поняття про живий дух, який розвивається в історичних формах.

89

П. Флоренськнй

Сучасний

Росія

Історик

Ввести культуру з релігіозного.культу.

$

91

К. Г. Юнг

Сучасний

Швейцарія

Аналітична психологія

Вихідним пунктом духовного життя людини є досвід інтуїтивного бачення архетипів колективного несвідомого.

92

Адлер

Сучасний

Німеччина

Неофрейдизм

Психічна хвороба є результатом неусвідомленого потягу до переваги, розпалюваного почуттям неповновар-тості, що пов’язано з якимсь тілесним недоліком.

93

Салліван

Сучасний

Німеччина

Неофрейдизм

У психіці людини нема нічого, крім відносин до інших осіб.

94

Фромм

Сучасний

Німеччина

Неофрейднзм

Критерієм соціального розвитку має бути самопочуття людини -психологічна вдоволеність чи невдоволеність загальною життєвою ситуацією.

95

Карл Поппер

Сучасний

Німеччина

Постпозитивізм

Наукова теорія повинна мати на$длишок емпіричного матеріалу, по-друге – нова наукова теорія має пояснювати усі наслідки старої теорії.

96

Хейзинга

Сучасний

Нідерланди

Історик та теоретик

Культура – гра, а гра – це більше, ніж культура.

97

В. Вернадський

Сучасний

Росія

Матеріалізм з ідеями діалектики

Ноосфера. Необхідний$ розвиток логіки та методології природознавства.

98

Л. Гумільов

Сучасний

Росія

Філософська історія

Переборює розуміння історичного як надприродного шляхом розглядання історії в контексті географічних процесів, підкреслити принцип «мозаїчності» людства і акцентує увагу на неоднорідності історичного часу.

99

А.Тойнбі

Сучасний

Англія

Історик

Всесвітня історія розглядається ним, як сума цивілізацій, які проходять одиничні фази народження, росту, краху, та загибелі.

100

$

Струве

Сучасний

Росія

Історик

Сприймав істоту людини як рішення по суті, відстоюючи тезис про безлику природу всякої влади.

Post Comment