Кодекс України про надра Розділ ІІІ

Розділ III

ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК РОДОВИЩ, ЗАПАСІВ І ПРОЯВІВ

КОРИСНИХ КОПАЛИН, А ТАКОЖ ДІЛЯНОК НАДР, НАДАНИХ У

КОРИСТУВАННЯ, НЕ ПОВ’ЯЗАНЕ З ВИД$ОБУВАННЯМ

КОРИСНИХ КОПАЛИН

Стаття 42. Державний облік родовищ, запасів і проявів

корисних копалин

Родовища, в тому числі техногенні, запаси і прояви корисних

копалин підлягають обліку у державному кадастрі родовищ і проявів

корисних копалин та державному балансі запасів корисних копалин.

Державний облік родовищ, запасів і проявів корисних копалин

здійснюється у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів

$

України.

Стаття 43. Державний кадастр родовищ і проявів корисних

копалин

Державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин містить

відомості про кожне родовище, включене до Державного фонду родовищ

корисних копалин, щодо кількості та якості запасів корисних

копалин і наявних у них компонентів, гірничо-технічних,

гідрогеологічних та інших умов розробки родовища$ та його

геолого-економічну оцінку, а також відомості про кожний прояв

корисних копалин.

Державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин ведеться

Державним комітетом України по геології і використанню надр.

Стаття 44. Державний баланс запасів корисних копалин

Державний бала$нс запасів корисних копалин містить відомості

про кількість, якість та ступінь вивчення запасів корисних копалин

щодо родовищ, які мають промислове значення, їх розміщення, рівень

промислового освоєння, а також відомості про видобуток, втрати і

забезпеченість суспільного виробництва розвідани$ми запасами

корисних копалин.

Державний баланс запасів корисних копалин ведеться Державним

комітетом України по геології і використанню надр.

Ст$аття 45. Державна експертиза та оцінка запасів корисних

копалин

Для визначення промислової цінності родовищ і оцінки запасів

корисних копалин по кожному родовищу встановлюються кондиції на

мінеральну сировину, що становлять сукупність вимог до якості і

кількості корисних копалин, гірничо-геологічних та інших умов

розробки родовища.

Кондиції на мінеральну сировину розробляються з урахуванням

раціонал$ьного використання всіх корисних копалин, а також наявних

у них цінних компонентів і підлягають експертизі Державною

комісією України по запасах корисних копалин.

Порядок розробки кондицій на мінеральну сировину

встановлюється Державною комісією України по запасах корисних

копалин.

Запаси корисних копалин розвіданих родовищ, а також запаси

$

корисних копалин, додатково розвіданих у процесі розробки родовищ,

підлягають експертизі та оцінюються Державною комісією України по

запасах корисних копалин у порядку, встановленому Кабінетом

Міністрів України.

Стаття 46. Списання запасів корисних копалин

Видобуті корисні копалини, запаси корисних копалин, які

$втратили промислове значення, а також втрачені у процесі

видобування або не підтверджені під час наступних

геологорозвідувальних робіт чи розробки родовища, підлягають

списанню з обліку гірничодобувного підприємства в порядку, що

визначається Кабінетом Міністрів України.

Результати списання з обліку запас$ів корисних копалин

облікуються у Державному інформаційному геологічному фонді

України.

Стаття 47. Державний облік ділянок надр, наданих у

користування для цілей, не по$в’язаних з

видобуванням корисних копалин

Ділянки надр, надані для будівництва та експлуатації

підземних споруд і для інших цілей, не пов’язаних з видобуванням

корисних копалин, підлягають державному обліку Державним комітетом

України по нагляду за охороною праці.

Post Comment