Концепції зовнішнього середовища

Досліджуючи концепції зовнішнього середовища в різній літературі можна помітити, що хоча різні автори виділяють майже однакові групи факторів макросередовища функціонування фірми. Зовнішня середа неоднорідна і диференційована за силою, періодичн$істю, характеру впливу на організацію. Завданням аналізу зовнішнього середовища є встановлення та оцінці впливаючих факторів, що являють загрозу чи сприяючих розвитку підприємства, а також в вивченні зм$ін, що впливають на поточну діяльність організації, й встановлення їх тенденцій.

Макросередовище створює загальні умови, в яких діють підприємства, визначаючи для нього та інших фірм межі дозволеного і недозволеного. Подібно до того як атмосфера по різному діє на людину, та к і макросередовище з різній мірі впливає на організації в залежності від її “здоров’я”. Отже, макросередовище по відношенню до підприємства виступає:

· Як причина та умова$ обмеження (або можливості розширення) діяльності;

· Як причина, що викликає необхідність змін на підприємстві.

Вінокуров виділяє такі складові макросередовища фірми: соціальна, економічна, правова, політична і технологічна. Їх я і взяв за основу у своїй роботі.

Соціальна складова являє собою комплекс соціальних явищ і процесів. Вона характеризуєть$ся чисельністю і структурним складом населення, рівнем освіти, стилем життя, звичками, традиціями, трудовою етикою тощо.

Економічне середовище визначається рівнем й особливостями ринкового механізму. Вивчаються всі його сторони, і, насамперед, рівень економічного розвитку, бюджет країни і його виконання, доступність ресурсів, доходи населення, рівень $безробіття, рівень оподаткування, інфляція, процентна ставка, продуктивність праці тощо.

Правова складова встановлює права, відповідальність та обов’язки підприємств, що визначають правила ділових взаємовідносин, відношення підприємства із суспільством, обмеження на будь-які види$ діяльності, права споживачів продукції, порядок реєстрації фірм, їх санації та ін. Вивчення правової складової повинно складатися як у вивченні змісту правових актів, так і існуючої практики їх дотримання.

Політична складова представлена органами державної влади і конкуруючими партіями і групами.

За будь-яких умов держава і ринок знаходяться у складних $взаєминах, що залежать від господарюючої системи поглядів на суспільну організацію, особливостей етапу розвитку країни, лідерів, що$ здійснюють політику тощо.

Аналіз складової повинен дати розуміння відносно цілей розвитку суспільства, приоритетних галузях економіки та регіонів, характері політичної боротьби, можливостей і напрямків розвитку політичної системи, здатності існуючого уряду ефективно впроваджувати в життя свою програму, ступені її суспільної підтримки або опору.

Соціальне середовище впливає на ринок робочої сили, переваги при виборі товарів-конкурентів, попит на товари, витрати на їх обслуговування і т.д. $Наприклад, прагнення організувати виробництво високоякісних товарів в якому-небудь регіонів може не здійснитися через недостатній рівень загальної та спеціальної освіти місцевих робітників, а завозити їх занадто дорого.

Соціальні фактори підлягають вивченню, тому що вони впливають на вибір цілей, засобів їх досягнення, особливості роботи підприємства.

Технологічна складова представлена факторами НТП у галузі виробництва продуктів та послуг. Ряд цих факторів$ створюється всередині організацій, але в зна$чно більшій мірі – зовні їх, в наукових організаціях, в науково-технічних центрах тощо.

Технологічні фактори є основними причинами появи нових галузей і виробництв, глибокої зміни діючих галузей. Тому вивчення технологічної складової макросередовища дозволяє організації не проглядіти “технологічний ривок” і підтримати на рівні свою конкурентоспроможність.

Особливістю зовнішнього середовища ДПІ є те, що технологічні фактори не так значно впливають на її діяльність, оскільки ДПІ не має конкурентів. Але все ж таки від технологічних факторів в значній мірі залежить ефективність функціонування ДПІ.

Трохи іншої думки щодо $факторів зовнішнього середовища дотримується Філіп Котлер. Так, він виділяє наступні групи факторів макросередовища: демографічні, економічні, природні, науково-технічні, політичні та фактори ку$льтурного оточення. Але, як видно, його погляд не є фундоментально іншим.

Белошапка В.А. та Загорій Г.В. у своїй спільній праці проводять аналіз зовнішнього середовища організації на основі так званого PEST-аналізу. Його назва походить від перших літер англійських назв основних груп факторів макросередовища, а саме: Р – політико-правове середовище (poli$tical and legal environment), Е – економічне (economic environment), S – соціальне середовище (social environment), Т – технологічне середовище (technological environment).

Шершньова З.Є. та Оборська С.В. стверджують, що найчастіше фактори зовнішнього середовища класифікують за такими групами:

1. Економічні — фактори, що пов’язані з обігом грошей, товарів, інф$ормації та енергії.

2. Політичні — фактори, що впливають на політичні погляди та поділяють людей на окремі політичні групи і знаходять вираження в діяльності та прийнятті рішень місцевими органами влади та уряду.

$

3. Соціально-демографічні фактори, які впливають на рівень і тривалість життя людей, а також формують їхню ціннісну орієнтацію.

4. Технологічні — фактори, що пов’язані з розвитком техніки, об­ладнання, інструментів, процесів обробки та виготовлення продук­тів, матеріалів і технологій, а також ноу-хау.

5. Кон$куренція — фактори, які відбивають майбутні та поточні дії конкурентів, зміни в частках ринків, концентрації конкурентів.

6. Географічні — фактори, пов’язані з розміщенням, топографі­єю місцевості, кліматом і натуральними ресурсами (зокрема, кори$с­ними копалинами).

Фактори зовнішнього середовища та їх вплив на ДПІ.

$

$

Група факторів

Фактор

Вияв

$

Можливі відповідні дії ДПІ

1. Економічні

Розміри та темпи росту (падіння) ВНП

Збільшення (зменшення) сум надходжень від податків та зборів

Спрощення процедури сплати податків та подання звітності суб$’єктами господарської діяльності

Інфляція/дефляція

Збільшення абсолютних сум податкових надходжень при зменшенні реальних у разі інфляції і навпаки у разі дефляції

Розробка рекомендацій щодо змін у податковому законодавстві для поліпшення екон.ситуації, посилення контролю за своєчасністю сплати податків

Зміни у доходах населення

Зміни розмірів надходжень від податків з фізичних осіб

Розробка рекомендацій щодо змін в оподаткуванні фізичних осіб, проведення роз’яснювальної роботи з населенням з податкового законодавства

Рівень безробіття

При існуванні надлишкового безробіття існуют$ь резерви для збільшення бази оподаткування

Створення сприятливих умов для створення нових підприємств, проведення роз’яснювальної роботи з населенням з податкового законодавства

Масштаби економічної пі$дтримки окремих галузей економіки

Зменшення податкових надходжень через існування спеціальних економічних зон, користування окремими суб’єктами податковими пільгами, податковими канікулами

Посилення контролю за правомірні$стю користування податковими пільгами окремими суб’єктами господарської діяльності, розробка рекомендацій щодо розміщення спеціальних економічних зон.

Стан фондового ринку

Збільшення або зменшення сум податків пов’язаних з операціями з цінними паперами

Контроль за операціями на фондовому ринку, розробка більш прогресивних форм оподаткування дивідендів, операцій з векселями,акціями, облігаціями тощо.

Бюджет та його виконання

Оскільки доходна частина бюджету в більшості залежить ві$д податкових доходів, то збільшується тиск на ДПІ щодо виконання і перевиконання планів прогнозних надходжень податків і штрафів

Підвищення ефективності своєї роботи, посилення кон$тролю за дотриманням платниками податкового законодавства, збільшення кількості перевірок для виявлення недоїмок та стягнення штрафів; проведення прогнозних розрахунків на наступний бюджетний рік

2. Політичні

Державна податкова політика

Ускладнення роботи ДПІ в наслідок $частих змін в податковій політиці держави

Швидке пристосування до змін у податковій політиці шляхом вдосконалення ОСУ, вдосконалення технологій обробки звітності тощо.

Рівень протекціонізму

Збільшення або зменшення рівня оподаткування імпортних товарів

Поглиблення співробітництва з митною службою з метою удосконалення системи контролю за сплатою податків.

С$табільність уряду

При нестабільному уряді можливі досить часті зміни у керівництві податкової служби

Міждержавні угоди з іншими урядами

Зміни в оподаткуванні операцій з окр$емими країнами, нюанси пов’язані з уникненням подвійного оподаткування

Швидке пристосування до змін в умовах оподаткування операцій з окремими країнами, контроль за уникненням подвійного оподаткування з тими країнам$и, з якими є відповідні угоди.

Рівень корупції державних структур

При високому рівні корупції відбувається переплив капіталу у тіньову економіку, що значно зменшує суми податків

Реалізація ефективної системи насамперед внутрішнього контролю та $здійснення заходів для досягнення чіткої взаємодії відділу податкової міліції із іншими відділами і управліннями ДПІ

3. Правові

Недосконалість податкового законодавства

Ускладнення роботи ДПІ через нечіткість, незрозумілість та можливі протиріччя в окремих моментах законодавства, $поява можливостей ухилення від сплати податків

Постійний та жорсткий контроль за повнотою та своєчасністю сплати податків, розробка механізмів попередження і розкриття злочинів у галузі оподаткування, розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення податкового законодавства

Система прав, відповідальності та обов’язків окремих посадових осіб

Зловживання служб$овим положенням, халатність, нездатність належно виконувати свої обов’язки окремими службовцями

Здійснення адміністративних, правових та соціально-психологічних заходів та процедур з метою поліпшення службової дисципліни

Порядок реєстрації та санації підприємств

Динаміка кількості новостворюваних підприємств та існування неефективних неприбуткових фірм

Створення максимально можливих сприятливих умов д$ля реєстрації нових фірм та ліквідації банкрутів

4. Соціальні

Чисельність та структурний состав населення

Зміна сум податкових надходжень в залежності від динаміки чисельності і структури населення.

Можливість залучення продуктивних та дешевих робочих кадрів.

Створення ефективної кадрової служби та проведення відповідної кадрово$ї політики, наприклад, підвищення престижу роботи в ДПІ

Низький рівень освіти

Проблеми із залученням кадрів належної кваліфікації; ускладнення роботи через недостатню освіченість бухгалтерів та інших спеціалістів фірм.

Створення власних закладів підвищення кваліфікації та перекваліфікації персоналу; провед$ення семінарів з роз’яснення податкового законодавства

Негативне суспільне ставлення до податкових органів

Збільшення випадків ухилення від сплати податків; виникнення загроз для здоров’я і життя інспекторів

Проведення суспільної роботи щодо роз’яснення всіх аспектів діяльності ДПІ, виявлення моментів у роботі служби, які викликають невдовоння громадян, та за$ходи для їх усунення

Відносини між ДПІ і підприємцями

Поява забобонів у досягненні взаєморозуміння між ними, що негативно вплине на результати роботи ДПІ

Встановлення зв$оротнього зв’язку із підприємцями, впровадження сучасної системи трудової етики

5.Технологічні

Низький рівень науково технічного$ прогресу у галузі обробки інформації

Уповільнення темпів обробки податкової звітності та можливі часті втрати важливої інформації

Своєчасна модернізація копьютерної техніки, розробка та вдосконалення власних програм з обробки даних, створення внутрішньої єдиної бази даних

Високі вимоги до кваліфікації кадрів

Проблеми користування персоналом програмами обробки і зберігання даних та базами даних через їх складність і унікальність

Проведення курсів з$ підвищення кваліфікації персоналу із появою технологічних нововведень, максимальне спрощення програм, що розробляються

Post Comment