Матеріальна шкода поняття і види

МАТЕРІАЛЬНА ШКОДА: ПОНЯТТЯ ВИДИ

Результатом господарських порушень, як правило, є матеріальна шкода.

Під матеріальною шкодою слід розуміти зменшення майнових чи немайнових благ, що охороняються з$аконом та мають певну економічну цінність і виражаються в грошовому вимірнику.

Наявність шкоди х$арактеризується зафіксованим документально зменшенням будь-якого майна, що відбувається внаслідок знищення, пошкодження, псування, незаконного витрачання, незаконного призупинення діяльності, результатом чого є недоотримання доходу, невиконання обов’язків, виплата неустойок по договорах тощо.

До матеріальної шкоди, що встановлюється в ході ревізії, відносять:

— нестачі грошових коштів, тварин, а також товарно-матеріальних цінностей і готової продукції понад норм природного убутку;

в повне або часткове псування товарно-матеріальних цінностей і готової продукції;

— виплату заробітної плати по$над встановлених розцінок, внаслідок зниження н$орм виробітку або дописок обсягів виконаних робіт, а також при підвищенні посадових окладів або утриманні працівників, наявність яких не передбачена штатним розкладом;

— незаконно отримані премії, додаткові винагороди за вислугу років;

в зарплату, виплачену працівникам підприємства за час вимушеного простою;

— відпуск матеріалів, сировини, готової продукції, тварин за заниженими цінами або без оплати;

— передачу окремим особам і підприємствам в користування об’єк$тів основних засобів без оплати або оплати за заниженими цінами;

в не стягнену дебіторську заборгованість, якщо право на її стягнення втрачено через вину працівників підприємства;

в с$писані на витрати товарно-матеріальні цінності та грошові кошти за безтоварними і безгрошовими (підробленими) документами;

— необгрунтовані витрати підприємства, викликані дописками та неякісним виконанням робіт, неправильним застосування цін, тарифів, розціно$к, знижок, надбавок, недотриманням норм витрат матеріальних ресурсів тощо.

Основні причини виникнення матеріальної шкоди:

— Відсутність на деяких технологічно обгрунтованих норм втрачення сировини та матеріалів

— Списання матеріалів на виробництво за завищеними нормами або заміна дорожчої сировини більш деш$евою без відображення таких документів у документах

— Застосування невиправдано високих норм природного убутку і безконтрольність виробничих втрат

— Недостатнє методологічне забезпечення виробництва (в т.ч. складського господарства)ї

— При$ймання та відпуск матеріальних цінностей і готової продукції без зважування, виміру, перерахунку або без технічних випробувань їх якості

— Неправильне застосування кодів (в умові автоматизації обліку у первинних документах, що відображують рух цінностей

— Недосконалість пропускної системи

— Несвоєчасне і неправильне складання первинної документації не витрачання матеріалів, незадовільний стан оперативного кількісного обліку

— Неправильне і нерозбірливе марку$вання товарно-матеріальних цінностей в документах

— Приховування виручки через несвоєчасну чи нерівномірну здачу її до банку.

Post Comment