Механізм пологів

Реферат на тему:

Механізм (біомеханізм) пологів

У другий період пологів плід з$ганяється з порожнини матки через родові шляхи, до яких належать кістковий канал (малий таз) і м’які тканини родового каналу.

Стінки кісткового каналу мають різну товщину. Стінки малого таза нерівні: лоб­ковий симфіз значно коротший від крижів,$ внутрішня поверхня яких увігнута. Форма малого таза в різних площинах неоднакова: вхід у таз має поперечновитягнуту форму, порожнина — круглу, вихід — овала, витягнутого в передньозадньому на­прямку. До м’яких тканин родового каналу, крім розгорнутого нижнього сегмента і піхви, належать пристінкові м’язи таза й тазове дно. М’язи таза, які вистеляють кістковий канал, згладжую$ть нерівності його внутрішньої поверхні, що створює сприятливі умови для просування голівки.

М’язи (і фасції) тазового дна та піхвового кільця чинять опір голові, яка просу­вається, тим самим сприяючи її поворотові навколо горизонтальної осі. Чинячи опір, м’язи тазового дна разом $із тим розтягуються, взаємно зміщуються й утворюють видовжену вихідну трубку, діаметр якої відповідає розмірам голівки і тулуба плода. Ця трубка є продовженням кісткового каналу (порожнини малого таза). Вона йде косо, згинаючись назад у вигляді дуги. Нижній край родового каналу, утворений піхвовим$ кільцем, теж видовжується і різко згинається наперед (вгору). Тому про­відна лінія таза має форму параболи: у кістковому каналі вона йде вниз, майже прямо (по центру), а на дні таза згинається і спрямовується$ вперед (вгору).

Голова плода також має неоднакові розміри (прямий, косі, поперечні й верти­кальний). У зв’язку з особливостями родового каналу (малого таза і м’яких тканин) голова не може пройти через нього по прямій лінії, без поворотів. Вона робить по­ступальні рухи, повороти навколо поздовжньої осі і обертається навколо поперечної осі. згинаючись і розгинаючись.

Сукупність рухів, як$і здійснює плід під час проходження через малий таз і м’які тканини, називають механізмом (біомеханізмом) пологів.

До початку пологів плід у 99,5 % випадків лежить у порожнині матки поздовжньо. Передлеглою його частиною здебільшого (96 %) є голова$. Переважає потиличне передлежання (згинальний тип) — 95 %. Хребет плода трохи зігнутий наперед, перехрещені руки складені на грудях. Ноги зігнуті в кульшових і колінних сугло­бах. Наприкінці вагітності голова стоїть над входом у малий таз, дещо зігнута. Стріловидний шов відповідає поперечному або одному з косих розмірів входу$ в таз. У пер­ший період пологів голова плода робить тільки деякі поступальні рухи, а в основному вона просувається родовими шляхами в період зганяння.

Поступальні рухи плода починаються після повного розкриття зіва і відходження навколоплідних вод (своєчасного) під впливом скорочень м$атки, які посилюються (перейми), і черевного преса (потуги). Під дією цих сил плід формується і голова починає входити в таз.

Вставлення голови при фізіологічних пологах звичайно (90 %) синклітичне (осьове, серединне). Стріловидний шов розташований на однаковій $відстані від лобкового симфізу і крижового мису. Інколи спостерігається незначний фізіологічний передній (вставляється переважно перед-ньотім’яна кістка, стріловидний шов трохи відхиляється від осі таза до мису) або задній (стріловидний шов ближче до лобкового симфізу) асинклітизм. При нор­мальному перебігові п$ологів стріловидний шов під час поступальних рухів плода повер­тається в серединне положення і асинклі­тизм зникає.

Біомеханізм пологів при передньомупотиличному передлежанні. Розрізняють чотири моменти механізму пологів.

1. Згинання і вставлення голови в поперечному або в одному із косих розміріввходу в малий таз $(flecsiocapitis). При першій позиції голова вставляється в правому, при другій – в лівому косому розмірі.

Згинання голови відбувається за законом нерівномірного двоплечого важеля, на короткому кінці якого розташована потилиця, а на довгому — лоб і лице. Цей ва­жіль виникає у зв’язку з тим, що хребет з’єднується з головою не в центрі, а ближче до пот$илиці. Сила тиску під час пологів передається через хребет на голову. При не­рівномірному важелі коротке плече (потилиця) опускається, довге (лоб) — підні­мається вгору, тобто відбувається згинання голови. Унаслідок згинання голова вставляється в малий таз малим косим розміром (діаметр – 9,5 см, обвід – 32 см). Провідною, тобто найнижче розташованою точкою голови стає$ мале тім’ячко. Воно першим опускається у вхід у таз, просувається вп$еред і першим показується із статевої щілини.

2. Опускання і внутрішній поворот голови та тулуба (rotationcapitisinternanormalis). Під впливом тиску голова плода в зігнутому положенні прохо$дить кісткове кільце входу, опускається в порожнину мало­го таза. При цьому сагітальний шов з косого переходить у прямий розмір і потилич­на кістка повертається в бік лобкового симфізу.Поворот завершується на тазовому дні. Внутрішній поворот головивідбувається внаслідок пристосування найменших її розмірів до найбільших розмірів таза. Має значення також опір поступальному руху гол$ови плода з боку м’язів таза.

3. Розгинання голови (extensio, deflexio capitis). Голова підходить підпотиличною ямкою під лобковий симфіз. Відбувається додаткове згинання. Після утворення точки фіксації в ділянці підпотиличної ямки (гіпомохліон) голова розгинається, чому сприяє опір м’язів промежини. Клінічно це проявляється врізуванням, прорізуванням голови, н$ародженням лобика, личка, і підборіддя. Отже, голова народжується личком вперед. Прорізування свідчить про закінчення внутрішнього повороту і початок розгинання голови. Прорізування, коли голова під час потуги з’являється із статевої щі$лини і більше не зникає, вказує на розгинання її.

4. Внутрішній поворот тулуба і зовнішній поворот голови (rotationtrunciinternumetcapitisexternum). Після народження голова повертається ли$чком до правого або лівого стегна матері (залежно від позиції). При цьому плечі, які вставились у вхід малого таза в поперечному або косому розмірі, здійснюють внутрішній поворот і переходять у прямий розмір виходу з малого таза. Це й зумовлює зовнішній поворот голови потилицею в бік одноіменної позиції. Потім народжується плече. Спочатку під лобкову дугу підходить переднє плече і впирається в нижній край лобкового симфізу (точка фіксації) . Відбувається згинання тулуба в шийно-г$рудному відділі. внаслідок чого народжується заднє плече. Потім народжуються тулуб, сід$ниці і ноги. Народження цих частин тіла плода не має спеціального механізму, оскільки за розмі­рами вони набагато менші за голову і плечі.

Основні опорні пункти біомеханізму пологів при передньому виді потиличного передлежання, провідна точка – мале тім’ячко, точка фіксації – підпотилична ямка, конфігурація голівки – доліхоц$ефалічна, тобто витягнута в напрямку великого косого розміру, родова пухлина – в ділянці малого тім’ячка голівка прорізується обводом по малому косому розміру (32 см).

Біомеханізм пологів при задньому потиличному передлежанні значно відрізня­ється від механізму пологів при передньому$ виді потиличного передлежання. Голов­на різниця полягає в тому, що при внутрішньому повороті голова повертається поти­лицею не вперед (до живота), як це буває при передньому виді, а назад (до крижів). Це має велике значення для клінічного перебігу пологів. Задній вид потиличного передлежання спостерігається в 1 % випадків всіх потилични$х передлежань. Виді­ляють також чотири моменти механізму пологів.

1. Згинання і вставлення голови відбувається так, як і при передньому потилич­ному передлежанні.

2. Внутрішній поворот голови. Унаслідок повертання потилиця зміщується до крижів, об$личчя — до лобкового симфізу. Вслід за потилицею назад по­вертається і спина плода, мале тім’ячко — до крижів, велике — до лобкового сим­фізу. Стріловидний шов при першій позиції збігається з лівим, при другій — з правим косим розміром, у виході — з прямим р$озміром виходу із таза (поворот закін­чено).

3. Максимальне додаткове згинання і розгинання голови. Згинання відбувається внаслідок утворення першої точки фіксації передньої частини великого тім’ячка голови в ділянці нижнього краю лобкового симфізу. Народжуються лоб, тім’яні гор­би, доки потилична ямка не увіпреться у верхівку куприка.

Розгинання голови відсу$вається навколо другої точки фіксації, що утворилась між підпотиличною ямкою і верхівкою куприка. Під час розгинання голова народжуєть­ся. Клінічно це проявляється прорізуванням.

4. Зовнішній поворот голови і внутрішній пово­рот плечей. Голова повертається потилицею до стегна матері одноіменної позиції. Далі процес народження плода відбувається, як і при передньо­му передлежанні.

Особливості пологів при задньому передлежанні: а) в 3-му моменті біомеханізму пологів в$изначає­ться 2 точки фіксації (передній край великого тім’яч­ка і підпотилична ямка), б) при максимальному згинанні голови тривалість пологів збільшується і підвищується ризик пологового травматизму плода і матері, в) у разі народження п$ершими великих тім’яних горбів з великим поперечним розміром (9,5 см) збільшується частота травм промежини.

Основні опорні пункти біомеханізму пологів при задньому потиличному передлежанні: про­відна точка — мале тім’ячко, форма го­лови — доліхоцефалічна: родова пухли­на — в ділянці малого ті$м’ячка, голова прорізується обводом по середньому косому розміру (33 см).

Виділяють і клінічні особливості перебігу поло­гів. При $задньому виді потиличного передлежання голова просувається родовими шляхами з трудом, період зганяння триваліший, ніж при передньому виді потиличного передлежання. Додаткове зги­нання голови відбувається при сильних і тривалих потугах. При цьому роділля витрачає багато сил, дно розтягується більшою мірою, част$іше бувають розриви промежини.

У зв’язку із значною тривалістю періоду зганяння і утрудненим просуванням голови родовим каналом (додаткове згинання) нерідко порушується газообмін плода, аж до гіпоксії. Пологи при цьому відбуваються без ускладнення, якщо плід невеликий, родова діяльність$ і розміри таза в межах норми.

Причини виникнення заднього виду потиличного передлежання не з’ясовані. Припускають, що ними є невеликі розміри голови плода (невеликий або недоноше­ний плід), помірне вкорочення прямих розмірів таза, розслаблення або розриви м’я­зів тазового дна, відвислий живіт тощо. Є відомості, що причиною виникнення цього механізму пологів може стати ослаблення родових сил. У зв’язку з цим голова плода, яка $перебуває наприкінці вагітності і в перший період пологів у задньому передле­жанні, не може здійснити ротацію потилицею вперед і обертається потилицею назад.

Пологи при задньому потиличному передлежанні плод$а частіше бувають у тих, хто народжує повторно.

Вплив механізму пологів на форму голови. У процесі проходження через родовішляхи змінюється форма голови плода. Кістки черепа находять одна на одну в ді­лянці сагітального, кінцевого та ламбдовидного швів, великого і малого тім’ячок. Унаслідок цього, змінюючи форму, голова пристосовується до розмірів обводу таза і родових шляхів, тобто ві$дбувається конфігурація її. Ступінь конфігурації залежить від багатьох чинників, а саме: звуження таза, механізму пологів, розги­нання голови та ін. При потиличному передлежанні, особливо задньому, голова ви­тягується в напрямку потилиці, набуває доліхоцефалічної форми. При передньоголовному передлежанні голова витягується в напрямку тім’я, при лобно­му — лоба тощо. При нормальних полог$ах конфігурація швидко минає і не позна­чається на здоров’ї і розвитку новонародженого.

В період зганяння, крім конфігурації, утворюється так звана пологова пухлина, тобто набряк і припухлість тканин у найнижчій ділянці передлеглої $частини голови. Набряк виникає внаслідок утруднення відтоку венозної крові з пер$едлеглої частини, яка міститься нижче від пояса прилягання. Родова пухлина буває лише у живих плодів при головному і тазових передлежаннях. У разі лицьо­вого передлежання вона виникає на обличчі. При швидких пологах родова пухлина буває невеликою або й зовсім не виникає.

При патологічних пологах (наприклад, при вузькому тазу) або оперативному вт$ручанні може виникнути кров’яна пухлина (кефалогематома). Вона буває внаслі­док крововиливу під окістя тім’яних кісток. Кефалогематома — м’яка, неправильної форми припухлість. Іноді визначається симптом флюктуації. На відміну від родової пухлини кров’яна не виходить за межі швів і тім’ячок.

Post Comment