Основи метрології і технічні вимірювання

Міністерство освіти України

Коломийський політехнічний коледж

Затверджено

Заступник директора

з навчальної роботи

_____________Крупа М.І.

“___”___________2001 р.

Робоча навчальна програма

з дисципліни “Основи мет$рології

і технічні вимірювання”

для спеціальності 5.09022002

Технічне обслуговування і ремонт обладнання

підприємств хімічної і нафтогазової промисловості

Розглянуто і затверджено

цикло$вою комісією обладнання

і спецдисциплін механічного циклу

Протокол №___ від __________2001 р.

Голова циклової комісії

___________________ Василишин В.П.

Розробив: Викладач Руденко В.Ф.

___________________

Коломия 2001

Загальні відомості

Предмет “Основи $метрології та технічні вимірювання” вивчає основи стандартизації, основні поняття та визначення, міжгалузеві системи стандартів. Допуски і посадки, основні відомості про взаємозамінність. Основи технічних вимірювань, методи і засоби забезпечення єдності вимірювань. Метрологічне забезпечення виробництва. Точність форми деталей, жорсткість поверхні. Допуски і посадки підшипникових, конічних з’єднань, різьб. Допуски на шпонкові, шліцові з’єднання, зубчасті передачі.

Слідує за кресленням, технічною механікою, фізикою та матеріалознавством.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати і вміти:

Знати:

— сутність та вплив стандартизації та взаємозамінності на розвиток промисловос$ті;

— основні поняття, терміни та визначення по допускам та посадкам для гладких елементів деталей та їх з’єднань;

— особливості системи допусків та посадок для з’єднань підшипників з валами та корпусами;

— основн$і відомості про точність форм та розташування поверхонь, жорсткості поверхні;

— класифікація вимірювальних засобів та їх використання;

— допуски і посадки шпонкових, шліцевих, різьбових, конічних з’єднань та зубчастих передач.

Вміти:

— виконувати вимірювання вимірними інструментам$и і пристроями;

— вибирати системи посадок, квалітети та види посадок;

— застосовувати набуті знання в курсовому і дипломному проектуванні.

Для отримання практичних навичок передбачається виконання лабораторно-практичних занять, в т.ч. бажано, в лабораторіях базових підприємств.

Приблизний тематичний план

$

$

№/п Назва розділів і тем кількість годин
всього в т.ч. лаб./практ.
Уведення. Метрологія, задачі і роль її в народному господарстві 2

Розділ І

Основи стандартизації

1.1. Роль стандартизації в забезпе$ченні якості продукції 2
1.2. Основні принципи стандартизації 2
1.3. Основні методи стандартизації 8
1.4. Основні положення Державної системи стандартизації в Україні 6
1.5. Міжгалузеві комплекси Державних стандартів$ в Україні 2
1.6. Стандартизація на підприємстві 4 2
1.7. Економічна ефективність стандартизації 2
Разом по розділу 28 2

Розділ 2

$Допуски і посадки

2.1. Основні відомості про взаємозамінність 2
2.2. Основні поняття, терміни, визначення і позначення по допускам і посадкам для гладких елементів деталей і їх з’єднань 4
2.3. Системи допусків і посадок для гладких елементів деталей і їх з’єднань 8 2
2.4. Гладкі калібри і їх допуски 4 2
2.5. Точність форми деталей. Шорсткість поверхні 4
2.6. Допуски і посадки підшипників кочення 4 2
2.7. Розмірні ланцюги 4 $2
2.8. Допуски на конічні з’єднання 2
2.9. Допуски на різьби 4
2.10. Допуски на шпонкові і шліцові з’єднання 4
2.11. Допуски на зубчасті передачі 4
Разом по розділу 44 8

Розділ 3

Основи метрології і забезпечення єдності вимірювань

3.1. Основні поняття і визначення 2
3.2. Одиниці фізичних величин 2
3.3. Види вимірювань 2
3.4. Погрішності вимірювань 2
3.5. Засоби вимірювань і їх характеристики 4 2
3.6. Обробка результатів вимірювань 4
3.7. Основи забезпечення єдності вимірювань 2
3.8. Метрологічне забезпечення виробництва 2
Разом по розділу 20 2

Розділ 4

Технічні вимірювання

4$.1. Кінцеві міри довжини 2
4.2. Штрихові, важільно-механічні, ва жильно-оптичні, оптичні прилади. 8 4
$4.3. Методи і засоби вимірювання кутів, конусів, різьб 4 2
4.4. Методи і засоби вимірювання зубчастих коліс 4 2
Разом по розділу 18 8
Всього по предмету 110 20

Література

1. Закон України “Про метрологію і метрологічну діяльність”. Газета “Голос України”. — №48 (1798) від 13.03.98.

2. Державна система стандартизації. – К.: Держстандарт України, 1993.

3. Якушев Л.И., Воронцов Л.Н., Федотов Н.М. “Взаимозаменяемость, стандартизація и технические$ измерения”. – М.: “Машиностроение”, 1987.

4. Козловский Н.С., Виноградов А.Н. “Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения”. – М: “Машиностроение”, 1982.

Post Comment