Прийом та здача справ і посад осіб що відають військовим господарством

Назва реферату: Прийом та здача справ і посад осіб, що відають військовим господ$арством
Розділ: Військова справа, ДПЮ

Прийом та здача справ і посад осіб, що відають військовим господарством

План роботи

План роботи.

Вступ.

Розділ 1. Загальні положення порядку приймання та здавання справ і посад особами, що відають військовим (кора$бельним) господарством.

Розділ 2. Порядок приймання та здавання справ і посади заступником командира з тилу.

2.1.Методика роботи заступника командира частини з тилу по порядку прийому та здачі справ і посади.

2.2.Документальне оформлення прийому та здачі справ і посад.

Розділ 3. Порядок приймання та здавання справ і посади заступника командира фінансово-економічної служби.

$3.1. Методика роботи заступника командира фінансово-економічної служби по порядку прийому та здачі справ і посади. Документальне оформлення прийому та здачі справ і посад.

3.2.Проблеми та шляхи удосконалення прийому та здачі справ і посад.

Висновки.

Додатки.

Вступ

На сучасному етапі для$ Збройних Сил України характерно те, що зараз проводиться їх реорганізація.

Проводились та ще будуть проводитись значні зміни і в організаційно-штатній структурі, його технічному оснащенні, удосконаленні норм забезпечення, підвищенні запасів матеріальних засобів організації їх збереження, експлуатації, а також в подальшому поліпшенн$і умов життя і побуту особового складу.

Все це в значній мірі підвищує роль військового господарства і його керівників у підвищенні бойової і мобілізаційної підготовки, своєчасному та повному задоволенню потреб $особового складу.

У повсякденному житті та діяльності військ, а особливо зараз, коли проводяться реорганізація Збройних Сил України, по різним причинам відбувається переміщення посадових осіб, які відають військовим господарством.

При кожному переміщенні офіцерів тилу, з метою підвищення відповідальності за керівництво військовим господарством і забезпечення збереження державної власності, обов’язково проводиться прийом і здача справ і пос$ади що є одною із форм контролю організації і ведення військового господарства.

П$равильна та якісна організація прийому і здачі справ та посади є важливим і відповідальним етапом у службовій діяльності офіцерів.

Ця робота потребує чіткого і творчого підходу до рішення різноманітних питань не тільки зі сторони приймаючого і здаючого справи та посаду, а й багатьох інших посадових осіб, які приймають участь у ній.

Розділ 1.

Загальні положення порядку приймання та здавання справ і посад особами, що відають військовим (корабельним) господарством.

Згідно наказу Мі$ністра оборони України №300 [2], військове господарство військових частин та з’єднань — це матеріально технічна база з запасами матеріальних засобів яка призначена для повного та безперебійного забезпеч$ення бойової підготовки військових частин (з’єднань), побутових умов правильної експлуатації бойової та іншої техніки .

Військове господарство організовує та керує ним командир в/частини (з’єднання). Керівництво він здійснює через штаб, своїх заступників, начальників родів військ та служб.

Усі посадові особи військової частини (з’єднання), які $відають військовим господарством повинні:

знати вимоги наказів, положень, настанов, інструкцій та інших керівних
документів по організації та веденню військового (корабельного)
господарства та керувати ними по роду своєї діяльності;

$

розробляти та організовувати проведення заходів з подальшого
підвищення бойової та мобілізаційної готовності підпорядкованих
служб (служби);

правильно визначити споживання та знати забезпеченість підрозділів,
частин (з’єднань) матеріальними т$а грошовими засобами по
підпорядкованих служб (службі) для забезпечення мобілізаційної
підготовки та створення необхідних матеріально-побутових умов
особового складу;

своєчасно витребувати та одержувати необхідні частині (з’єднанню) за
табелями матеріальні та грошові кошти і організовувати безперебійне
забезпечення ними підрозділів (частин) по підпорядкованих службах
(службі);

організовувати та контролювати облік, правильне зберігання та
своє$часне освіження запасів матеріальних засобів усіх видів, а також
експлуатацію, ремонт та технічне обслуговування озброєння, бойової та
іншої техніки, спеціальних споруд по підлеглих службах (службі);

здійснювати контроль за правильним, економним та доцільним
$ витрачанням (використанням) матеріальних засобів, вживати необхідні
засоби боротьби з нераціональними витратами (використовувати),
витратами, нестачами, псуванням і р$озкраданням матеріальних та
грошових засобів;

розробляти розрахунки на необхідні грошові засоби по підлеглих
службах (службі) і коректування їх згідно з затверджених сум
призначення та наявності коштів видачу підзвітних сум та авансів, а
також затверджувати авансові звіти та видаткові документи;

організувати проведення у встановлені терміни перевірок та
документальних ревізій г$осподарської діяльності, а також
інвентаризації матеріальних засобів по підпорядкованих службах;

постійно вживати заходи по удосконаленню та розвитку військового
($корабельного) господарства (служби), вивчати, узагальнювати та
поширювати передовий досвід його ведення (роботу служби);

Звідси видно, що велика відповідальність лежить на посадових особах, які відають військовим господарством військової частини або з’єднання.

І тому важливою умовою виконання і рішення задач по всебічному та безперебійному матеріально-побутовому, медичному і $іншому забезпеченню частини та з’єднання, являється чітке знання посадовими особами своїх функціональних обов’язків, а також постійна відповідальність за роботу своїх підлеглих.

Прийом та здача справ і посади проводиться з мет$ою підвищення відповідальності за керівництво військовим господарством і забезпечення збереження державної власності.

Приймаючи справи і посаду посадові особи повинні використовувати увесь запас своїх теоретичних знань, практичного досвіду і суворо виконувати вимоги керівних документів.

Адже згідно Наказу МО України №300 [2] — посадові особи постійно чи тимчасово завідуючі військовим господарством, не можуть посилатися $на незнання чинних законів, керівництва та інструкцій, що визначають порядок обліку, зберігання та використання матеріальних засобів.

В рішенні практичних питань по прийому і здачі справ та посади, висунутих сучасними вимогами, зроблено не мало. Та питання практики можуть бути задовільне лише тоді, коли практика буде спират$ись на сувору і чітку систему.

Крім головної мети прийому і здачі справ посади — це підвищення відпові$дальності за керівництво військовим господарством і здійснення збереження державної власності, ця робота має ще друге важливе значення -захистити приймаючого справи та посаду від відповідальності за
помилки або зловживання в роботі, які могли бути допущені тим, хто здає
справи та посаду.

Правильна організація прийому і здачі справ та посади дає можливості найбільш об’єктивно оцінити ділові якості особи, яка раніше керувала військовим господарством. Прийом і здача справ та посад$и використовується вищестоящими командирами і начальниками, як засіб подальшого поліпшення керівництва службами тилу.

Інтереси держави вимагають, щоб під час прийому і здачі справ та посади дотримувалась висока принциповість та вимогливість, що сприятиме укріпленню військового господарства.

Ретельний прийом посади дає можливості особі, яка приймає справи і посаду, докладніше ознайомитис$ь із станом військового господарства і впевнено приступити до виконання своїх службових обов’язків.

Прийом і здача справ і посад у господарському відношенні включає:

вивчення приймаючими стану військового господарства (служби), а
також стану природоохоронних $об’єктів, їх будівництва
(реконструкцій) і капітального ремонту виділених і затрачених на це
коштів;

ознайомлення з посадовими особами;

здачу тих, що здають, перевірку та прийом, що приймають матеріальні і
грошові засоб$и і документи;

документальне оформлення прийому і здачі справ і посад.

Для прийому і здачі справ і посади встановлюються такі строки:

командира військової частини — не більше 10 днів;

заступника командира військової частини і з’єднання по тилу і їм
відповідним посадовим особам — не більше 20 днів;

начальника служби військової частини і з’єднання не більше 15 днів;

начальник$а клубу військової частини і з’єднання — не більше $10 днів і
завідуючого бібліотекою (бібліотекаря) — не більше 15 днів;

начальника складу, хлібозаводу (хлібопекарні) і їдальні не більше 10
днів;

начальника майстерні і писаря служби частини і з’єднання — не більше 5
днів;

командира і старшини підрозділу — не більше 5 днів.

Іншими посадовими особами строк прийому і здачі справ і посади визначається старшим начальником.

Прийом і здача справ і посади повинні проходити без порушення нормальної роботи служби.

Керівництво військовим господарством по п$ідпорядкованих службах (службі) до закінчення прийому і здачі справ і посад (до затвердження акту) здійснює особа, що здає справи і посаду.

На час прийому і здачі справ і посад$и поточна робота складів, як правило, припиняється.

Видача матеріальних засобів зі складів у цей період проводиться тільки з відома особи, що приймає справи і посаду, а також голови комісії.

Розділ 2.

Порядок приймання та здавання справ і посади заступником командира з$ тилу.

2.1.Методика роботи заступника командира частини з тилу по порядку прийому та здачі справ і посади.

Прибувши на нове місце служби, офіцер, який призначений на посаду заступника командира військової частини по тилу, починає свою діяльність з прий$ому справ та посади.

Це дуже важливий і відповідальний етап роботи, від якого залежить вся подальша служба офіцера, наскільки вміло він буде керувати підлеглими йому особовим складом, раціонально використовувати автотранспорт і майно тилу, організовувати всебічне забезпечення в$ійськової частини.

Розглядаючи прийом і здачу справ та посади заступника командира частини по тилу, треба відмітити, що порядок та організація прийому та здачі справ та посади залежить від конкретної обстановки, в якій може опинитися приймаючий, необхідно відмітити, що вся робота повинна проводит$ися згідно вимог керівних документів.

Але в окремих випадках бувають і певні відхилення в організації прийому справ та посади, в залежності від різних обставин.

Основою роботи по прийому та здачі справ та посади заступника командира частини по тилу є календарний план.

Ві$н складається спільно приймаючим та здаючим справи та посаду заступника командира частини по тилу, а також за участю голови комісії. В календарний план закладається ідея приймаючого, як він сам на протязі двадцяти днів планує свою роботу та роботу комісії по прийому та здачі посади.

Цей план розробляється у вільній формі і повинен передбачити виконання всієї роботи у межах часу, відведеного на прийом та здачу справ та посади.

В календарний план, як правило, включаються такі питання:

$

черговість та строки заслуховування доповідей посадових осіб,
підпорядкованих тому, хто здає справи та посади;

черг$овість та строки перевірки служб і різних об’єктів господарства;

строк, в який повинні бути проведені по книгах і картках обліку всі
прибуткові та витратні операції відповідно до документів, виписаних на
підставі того, хто здає справи та посаду;

окремі строки складання актів зняття залишків матеріальних засобів по
окремих службах і об’єктах господарства;

$

кінцевий строк складання актів зняття залишків матеріальних засобів і
оформлення акту.

Передбачення календарним планом черговість перевірок підлеглих служб може бути і інша. Все буде залежати від конкретної обстановки та витрат часу на перевірку кожної служби і кожного підрозділу. На прийом і здачу справ відводиться не більше двадцяти днів. Призначається комісія, яка б$уде працювати з приймаючим справи та посаду заступника командира частини по тилу.

Порядок прийому та здачі справ та посади може здійснюватися різними методами і способами, але найбільш доцільна методика та послідовність може бути наступна.

Заново призначеному офіцеру на посаду заступника командира
частини по тилу пе$ред тим, як прибути до нового місця служби, необхідно
відрекомендуватися старшому начальнику, який познайомить його із
станом військового господарства частини, оцінить роботу начальників
служб та командирів тилових підрозділів, а також дасть конкретні вказівки
по роботі на ближчий час. Доцільно також познайомитись із начальниками
забезпечувальних служб які проінформують його про стан справ по
службам. Тако$ж необхідн$о переписати облікові дані по основним видам
матеріальних засобів.

Прибувши в частину, офіцер відрекомендовується командиру
частини, який інформує його про стан військового господарства, про хід
бойової підготовки, бойової готовності тилових підрозділів, звертає увагу
на важливі господарські заходи в найближчий час і намічає строки
прийому і здачі справ та посади.

3. Перед початком прийому справ та посади, або в ході його, заново
призначеному заступнику командира частини по тилу доцільно
познайомитися:

з посадовими особами військової частини;

$

з заступником начальника гарнізону з питань тилу;

— з начальником квартирно-експлуатаційної частини району;

з начальником військторгу;

з керівниками місцевих підприємств і організацій, які здійснюють
поставки матеріальних засобів і подають послуги військовій $частині.
Рекомендується познайомитися з головами колгоспів, які знаходяться
поблизу.

4. Вирішити питання про своє розміщення і стати на всі види
забезпечення.

5. Скласти календарний план прийому і здачі справ та посади.

В плані передбачити виконання всі$єї роботи у межах часу, відведеного на прийом і здачу справ та посади.

6. Провести інструктаж складу комісії по прийому і здачі справ та
п$осади.

При цьому, приймаючий справи та посаду, особливо звертає увагу членів комісії та такі питання:

час, який відведено на прийом і здачу справ та посади;

порядок роботи служб і складів на цей період;

видача матеріальних засобів зі складів проводиться тільки з відома
приймаючого та голови комісії;

перевірку яких матеріальних засобів проводити т$ільки в присутності
приймаючого;

перевірку господарської діяльності служб проводити з моменту
останньої перевірки;

звернення облікових даних з фактичною наявністю матеріальних
засобів здійснити після виведення залишків в книгах та картках обліку з
підкресленням їх однією червоною лінією;

акти зняття залишків матеріальних засобів оформити з вказівкою
наявності, категорійності, лишків і нестач;

акти зняття залишків $матеріальних засобів обов’язково повинні бути
підписані особою, яка приймає справи та посаду, і тим, хто їх здає,
членами комісії і особами, які приймають матеріальні засоби на
подальше збереження.

7. Ознайомитись $із загальними питаннями ведення військового
господарства у підпорядкованих службах військової частини, при цьому
вивчити:

умови розквартирування військової частини;

розміщення складів, парків, майстерень, медичного пункту та інших
об’єктів, їх благоустрій та стан;

установле$ний порядок забезпечення матеріальними засобами та
організацію підвезення;

— розміщення підприємств, установ і організацій місцевих
постачальників;

яка квартирно-експлуатаційна частина забезпечує квартирним
утриманням і місце її знаходження;

$організацію торговельно-прального обслуговування.

8. Ознайомитись з мобілізаційним завданням військової частини.
При цьому ретельно вивчити:

порядок переводу військової частини з мирного на воєнний час;

заходи тилу по ступ$еням бойової готовності;

порядок вивозу матеріальних засобів;

організація зв’язку;

порядок виводу техніки із військового містечка;

наявність розрахунків, мобілізаційних та формалізованих документів.

9. Вивчити райони зосередження по тривозі підрозділів частини,
ступень їх інженерного обладнання і розміщення елементів тилу на
місцевості, маршрути висування, місця пунктів уп$равління.

10. Заслухати у присутності того, хто здає справи та посаду звіти
підпорядкованих посадових осіб про стан господарства і$ забезпечення
військової частини матеріальними засобами по підпорядкованих
начальників служб та командирів підрозділів на наступне:

про встановлений командиром частини час, який відведено на прийом і
здачу справ та посади;

про склад комісії та порядок прийому і здачі згідно календарного плану;

визначити$ строк для проведення всіх облікових документів по книгах та
карточках;

визначити строк проведення звірок даних обліку частини з обліком
забезпечувальних органів, а також даних обліку частини з обліком
підрозділів та складів.

11. Перевірити стан дисципліни, бойової підготовки
підпорядкованих підрозділів, їх укомплектування особовим складом,
технікою$ та іншим.

Стан дисципліни особового складу попередньо може бути встановлений за особовими справами і службовими картками.

При ознайомленні з особовим складом той, хто приймає посаду, заслуховує відгук того, хто здає справи і посаду про ділові та моральні якості підпорядкованих військовослужбовців і їх подальшу перспективу по службі.

Укомплектованість підрозділів та$ служб вивчається шляхом порівняння штатної та списочної чисельності особового складу, техніки.

Стан бойової і спеціальної підгот$овки особового складу визначається по результатах останніх інспекторських (контрольних) перевірок, виконання учбових планів та функціональних обов’язків посадовими особами у ході роботи.

12. Вивчити і перевірити плануючі документи по керівництву
господарчою діяльністю частини;

річний господарчий план;

план економічної роботи;

план експлуатації і ремонту озброєння, бойової та іншої техніки по
підпо$рядкованих службах;

місячні плани роботи заступника командира частини по тилу;

інші плани забезпечення окремих заходів (виходів в навчальні центри,
звільнення в запас, забезпечення прийому молодого поповнення,
підготовки військового господарства до зими, заготівлі картоплі та
овочів та інше)$.

В результаті вивчення і перевірки цих планів, заново приймаючий справи та посаду, повинен зрозуміти, на яких об’єктах і роботах зосереджуються зусилля господарства частини, основні напрямки економії матеріальних засобів та встановити, які заходи передбачені з питань ведення військового господарства і як вони вик$онані.

Особлива увага звертається на благоустрій військових містечок, овочесховищ, підсобного господарства, їдалень, лазні, стрільбища, а також на питання забезпечення паливом, будівельними матеріалами, водою та електроенергією.

13. Ознайомитись з результатами раніше проведених перевірок і
документальних ревізій, висновками вищих органів і наказами командира
частини по результатам цих перев$ірок. Перевірити ступень виконання
пропозицій по цим перевіркам, прийняти міри, щоб вони були негайно
виконані.

14. Перевірити стан обліку та звітності, а також законності
господарчих операцій. При цьому, перш за все, слід встановити, відповідає
чи н$і заведений облік і звітність діючим законоположенням.

Після того звіряються дані обліку частини з обліком вищих органів. У ході роботи встановлюється правильність здійснення записів у книгах обліку матеріальних засобів і виведених у них залишків.

По закінченні перевірки той, х$то приймає справи і посаду, разом з комісією оцінює стан обліку і звітності, а також закон$ність оформлення господарчих операцій.

15. Перевірити наявність і якісний стан матеріальних засобів, техніки
та майна у підрозділах, службах, на складах, а також організацію їх
експлуатації, збереження, ремонту і обліку.

При прийомі справ та посади заступником командира частини по тилу матеріальні засоби можуть перевірятись на витримку і в наступній послідовності:

документальна перевірка записів в книгах і картках обліку з часу
останньої перевірки;

перевірка кількісного та якісного стану цих видів матеріальних засобів
$ на складах і в підрозділах і стан забезпеченості;

перевірка умов збереження та комплектності матеріальних засобів
недоторканого запасу.

При перевірці$ наявності і стану матеріальних засобів у підрозділах і на складах поточного забезпечення особлива увага приділяється тому майну, яке з деяких причин частіше всього втрачається, а на складах недоторканого запасу — умови збер$еження, освіженню запасів та дотриманню встановленої комплектності.

16. Перевірити використання виділених грошових засобів по
підпорядкованих службах. Використання грошових заходів перевіється за
участю начальника фінансової служби шляхом перевірки грошових
рахунків і доручень, повноти приходування матер$іальних засобів в
службах та на складах частини. Одночасно перевіряється своєчасність
запису виявлених нестач у книгах обліку нестач та в книгу обліку нестач
матеріальних засобів, чи по всім витратам майна прийнятті рішення і чи
проводяться вилучення з винуватих вартості нанесеного збитку.

17. Перевірити організацію протипожежного захисту в
безпосередньо підпорядкованих підрозділах та службах.

18. Провести збори з службовцями, познайомитися з ними і станом
трудової дисципліни. З’ясувати, як виконуються ними службові$ обов’язки,
які умови праці, життя, їхні проблеми і претензії до здаючого посаду.

Дати вказівки по роботі на подальший час.

19. Ознайомитися зі схемою зв’язку. Вивчити позивні посадових осіб
забезпечувальних органів.

$20. Вивчити план закріплення території військової частини за
підрозділами, ознайомитися з генеральним планом військового$ містечка та
планом закріплення земельних ділянок за частиною.

21. Ознайомитися в таємній частині з літературою по службах тилу,
яка є в наявності.

22. При можливості, провести стройовий огляд з одночасним
розгортанням продовольчих пунктів, пунктів обігрівання, палаток
побутового обслуговування, польової лазні.

При цьому перевірити:

зовнішній вигляд військовослужбовців, підгонку обмундирування та
взуття;

наявність належного майна та його таврування;

укомплектованість речових мішків;

наявніст$ь, укомплектованість та стан елементів польового побуту.

Ознайомитися з розташуванням об’єктів навчально-матеріальної
бази (навчальним центром, тиром, спортивними спорудами, вогневим
містечком, тощо).

$

Документальне оформлення прийому і здачі справ та посади
заступника командира частини по тилу.

2.2.Документальне оформлення прийому та здачі справ і посад.

Заключним етапом в роботі по прийому та здачі справ та посади заступника командира частини по тилу являється складання акту і подання звіту командирові частини про прийом та здачу справ та посади. Акт повинен бути конкретним і грунтуватис$я на документально підтверджених фактах. Висновки, не підтверджені документами, у акт не записуються. Кожний факт повинен бути підтверджений відповідним посланням на номери документів та записи в книгах і картках обліку.

П$оряд з недоліками та порушеннями, виявленими під час прийому і здачі справ та посади, в акті також відзначаються і добрі сторони господарчої діяльності військової частини, окремих служб досягнення у забезпеченні збереження матеріальних засобів, режим заощадження.

При складанні акту спочатку робиться службовий заголовок і короткий вступ, в якому відображається:

$

дата складання акту;

склад комісії, військові звання, прізвища здаючого і приймаючого
справи та посаду;

підстава для прийому і здачі справ та посади (но$мер і дата
розпорядження чи наказу);

період часу, за який було проведено роботу по прийому і здачі справ та
посади.

Потім в акті вказуються результати перевірки, які були виявлені під час прийому і здачі справ та посади по кожній службі окремо і військового господарства в цілому.

Акт прийому і здачі справ та посади складається у вільній формі, але в $цьому повинні знайти відображення слідуючи питання:

1. Укомплектованість підпорядкованих служб, підрозділів особовим
складом, озброєнням та технікою, стан військової дисципліни, бойової та
спеціальної підготовки, а також їхня бойова та мобілізаційна готовність.

Плану$вання господарчої діяльності та виконання планових
заходів.

Забезпечення частин матеріальними засобами по підлеглим
службам та стан їх зберігання, освіження $та утримання; квартирно-
побутові умови і організація харчування та лазнево-прального
обслуговування особового складу; наявність та стан будинків, споруд
інвентарю та обладнання, стан підвозу всіх видів матеріальних засобів.

Стан обліку матеріальних засобів поточного забезпечення та
недоторканого запасу по підпорядкованим$ службам.

5. Організація збереження, експлуатації, ремонту та обліку техніки в
підрозділах.

6. Стан контрольно-ревізійної роботи, законність витрат
матеріальних засобів та коштів.

7. Результати перевірки кожної служби окремо:

стан обліку та звітності;

наявність, якісний стан та умови збереження техніки та матеріальних
засобів, їх експлуатація та ремонт;

виявлені лишки та нестачі;

протипожежні заходи;

стан підсобного господарства відображається в розділі продоволь$чої
служби;

план питання по службам.

8. Висновки та пропозиції.

До акту додаються:

акти зняття залишків матеріальних засобів;

зведений акт нестач та лишків матеріальних засобів;

відомість взаємозаліку нестач і лишків матеріальних$ засобів;

пояснення того, хто здає справи та посаду про причини виникнення
нестачі, лишків і наявності недоліків у роботі;

довідка начальника фінансової с$лужби частини про стан використання
грошових засобів по підпорядкованим службам.

Акт прийому і здачі справ та посади підписується приймаючим і здаючим справи і посаду, а також членами комісії, які проводили перевірку наявності та якісного ст$ану матеріальних засобів і затверджується командиром частини.

Після затвердження акту прийому і здачі справ та посади прийнявший приступає до виконання своїх службових обов’язків, а особа, яка здала справи і посаду, відбуває до нового місця служби.

Результати прийому і здачі справ та посади заступником командира частини по тилу оголошу$ються в наказі командира військової частини.

Для усунення виявлених недоліків складається план їх усунення.

Залежно від результатів адміністративного розслідування приймається рішення про відшкодування заподіяного збитку і про ступінь $відповідальності кожної із винуватих осіб, якщо таке має місце.

При виявленні злочинів, пов’язаних з розтратами, крадіжками та незаконними витратами матеріальних і грошових засобів, командир військової частини повідомляє про них військового прокурора.

Виявлені під час прийому і здачі справ та посади заступника командира частини по тилу лишки матеріальних засобів на підстав$і наказу командира військової частини записуються на прибуток, а нестачі, що перевищують норми природних втрат, записуються у книгу обліку нестач та книгу обліку втрат матеріальних засобів, після чого списуються по книгах і картках обліку.

Таким чином, складання акту прийому і здачі справ та посади заступником командира частини по тилу є дуже важлива і відповідальна справа. Це є документ узагальнення, який об’єктивно і всебічно відображає найбільш важливі питання го$сподарчої діяльності військової частини.

Розділ 3.

Порядок приймання та здавання справ і посади заступника командира фінансово-економічної служби.

3.1. Методика роботи заступника командира фінансово-економічної служби по порядку$ прийому та здачі справ і посади. Документальне оформлення прийому та здачі справ і посад.

Приймання посади помічника командира військової частини начальника фінансово-економічної служби – це відповідальний момент для любого військового фінансиста.

Перед тим, як безпосередньо приступити до приймання посади, необхідно ознайомитися з військовою частиною, її військовим та фінансовим $господарством, уважно вивчити останній акт ревізії фінансово-господарської діяльності, висновок забезпечуючого фінансового органу щодо фінансової звітності військової частини.

На приймання і здавання посади, складання акту і виправлення виявлених недоліків$ наказом МО України 1997 року № 300 [2] встановлюється термін не більше 15 діб.

Для забезпечення планомірності в роботі при прийомі і здаванні посади знов призначений начальник фінансово-економічного органу$ складає календарний план приймання і здавання посади, який затверджується командиром військової частини (Додаток 1).

Приймання і здавання посади повинні проходити без порушення нормальної роботи фінансово-економічної служби, при обов`язковій участі голови внутрішньої перевірочної комісії військової частини з фінансового господарства. Загальне керівництво службою до за$кінчення приймання і здавання посади здійснює попередній начальник фінансово-економічного органу.

Приймаючий посаду мусить перевірити фінансове господарство військової частини з дня початку останньої ревізії, яка була проведена вищестоящим фінансовим органом. Перевірка проводиться методом всебічної документальної ревізії, в процесі якої приймаюч$ий посаду звертає особливу увагу на наявність, законність і правильність оформлення грошових виправдальних документів, правильність їх запису по обліку, $вірність виведених підсумків як в документах, так і в обліку.

В процесі передачі справ і посади перевіряються такі питання:

наявність річних кошторисів військової частини за кожним КПК загального та спеціального фонду та виконання їх станом на 1 число місяця, який передує даті прийому справ та посади;

повнота і правильність відображення операцій у меморіальних ордерах № 2 (форма 381хб), та № 3 (форма 382хб) руху коштів Заг.Фонду та Спец.Фонду в органах Державного казначейства України. При цьому звіряються дані виписок орг$ану Державного казначейства України із записами за дебетом та кредитом синтетичного рахунку 32 з дня початку останньої ревізії до дня прийому посади. Особливу увагу слід звернути на операції по кредиту рахунку 32 в кореспонденції з такими субрахунками: 301, 364, 67$4, 675 тощо;

подальше відображення операцій за субрахунками, які кореспондують з рахунком 32 в меморіальних ордерах, книзі аналітичного обліку касових вида$тків (ф.295), книзі обліку розрахунків (ф. 292);

дотримання встановленого порядку обліку, зберігання матеріальних цінностей як закуплених за рахунок бюджетних коштів військової частини, так і отриманих в централізованому порядку. Необхідно звернути увагу на порядок оприбуткування цінностей як у фінансово-економічній службі, так і в службах тилового, медичного, технічного забезпечення. Крім цього, перевіряється законність, доцільність, списання на витрати матеріальних $цінностей;

стан дебіторської та кредиторської заборгованостей військової частини, своєчасність та правильність відображення в меморіальних ордерах № 4 та № 6 господарських операцій. Стан ро$зрахунків по договорам з підприємствами і організаціями;

наявність незавершених справ по нестачах, втратах і крадіжках коштів і матеріальних цінностей, з простроченими термінами стягненнями сум у відшкодування заподіяного державі матеріального збитку, стан розрахунків за виконавчим$и документами, документами судових та нотаріальних органів;

стан розрахунків за грошовим забезпеченням (заробітною платою) особового складу, наявність невирішених скарг і заяв;

стан розрахунків з державою по сплаті податків та спеціальних платежів до пенсійного фонду, фонду соціального страхування та інших фондів, а також з одержувачами аліментів;

забезпеченість керівними документами з фінансов$о-господарських питань;

стан діловодства, обліку і звітності у фінансово-економічному органі (д$о акту додаються описи книг і справ з виправдальними документами та листуванням, а також описи виконавчих листів на стягнення аліментів і відшкодування матеріальних збитків);

виконання пропозицій за актом останньої ревізії фінансово-господарської діяльності, проведеної вищестоящим фінансовим органом;

наявність готівки і цінностей в грошовому сейфі, коштів на реєстраційних та$ спеціальних реєстраційних рахунках в органі Державного казначейства, у підзвітних осіб і відповідність їх даним обліку;

наявність бланків суворого обліку і відповідність їх даним Книги обліку бланків суворого обліку та керівних документів фінансово-економічної служби (форма №46).

Якщо при перевірці будуть виявлені зло$вживання, приймаючий посаду доповідає командиру про необхідність призначення документальної ревізії.

По закінченні документальної перевірки фінансового господарства здійснюється перевірка готівки, цінностей нагородного фонду, бланків суворого обліку і діловодства.

Для перевірки готівки у касі касир зобов’язаний провести за обліком всі прибуткові та видаткові документи, вивести в касовій книзі підсумки оборотів і залишок коштів, після чого приймаючий посаду $перевіряє готівку, яка знаходиться у грошовому сейфі і робить запис в касовій книзі.

Прибуткові або сплачені видаткові документи, які не проведені за обліком, знов призначений начальник фінансово-економічного органу від попереднього начальника фіна$нсово-економічного органу не приймає.

Сума готівки мусить точно відповідати залиш$ку, що виведений в касовій книзі. Про наявність готівки в касовій книзі робиться запис такого змісту:

“Готівка в сумі 145 (Сто сорок п`ять) грн. 77 коп. відповідає залишку виведеному в касовій книзі на день перевірки. (ПКО…, ВКО…).

лейтенант С. НАЗАРЕНКО

касир І. ПЕТРЕНКО

8 жовтня 2004 року”.

Приймаючий посаду офіцер зобов’язаний звірити залишки, виведені в касовій книзі, по реєстраційним та спеціальним реєст$раційним рахункам на день прийому посади з залишками, виведеними у касовій книзі і витягах з цих рахунків, отриманих з Державного казначейства. Залишки коштів у підзвітних осіб звіряються з даними за обліком, а також безпосередньо перевіряються у підзвітних осіб.

Передача коштів, цінностей нагородного фонду і діловодства оформлюється актом (Додаток 2).

В акт записуються дані про перевірку вищевказаних питань і, $крім того, факти незаконних витрат коштів та інших порушень фінансової дисципліни, виявлених в період приймання і здаван$ня фінансового господарства.

Акт підписується здаючою та приймаючою особами, а також головою внутрішньої перевірочної комісії і затверджується командиром військової частини.

Заперечення щодо акту зі сторони здаючою та приймаючою осіб, у письмовій формі додаються до акту і розглядаються командиром військової частини при затвердженні акту.

$Знов призначений начальник фінансово-економічного органу приступає до виконання посади з дня приймання готівки, цінностей і справ, про що оголошується наказом командира військової частини [4].

3.2.Проблеми та шляхи удосконалення прийому та здачі справ і посад.

На сьогоднішній день розроблені деякі рекомендації по методиці прийому і здачі справ та посади, але їх недостатньо.

$

Практично порядок та організація прийому та здачі справ та посади залежить від конкретної обстановки, в якій може опинитися приймаючий. Для прикладу можна навести деякі з таких обставин:

Коли період прийому справ та посади співпадає зі строком проведення документальної ревізії господ$арської діяльності військової частини.

На початок прийому справ і посади у військовій частині була проведена інвентаризація матеріальних засобів внутрішньою перевірочною комісією.

Коли обмежений час і немає можливості провести прийом та здачу справ та посади у повному обсязі.

І$ якщо приймаючий справи і посаду не буде орієнтуватися в цих ситуаціях, то він не зможе ефективно використати той час, який буде відведено йому або керівним документом, або обставинами в яких він опиниться.

Як зазначалося раніше, одне із значень прийому здачі справ і посад заключається в тому, щоб захистити приймаючого справи та посаду від відповідальності за помилки або зловживання в роботі, які могли бути допущені тим, х$то здає справи та посаду.

Тому вважаю, що це питання необхідно висвічувати значно ширше, відпрацювати більш чітку методику і послідовність здійснення даної роботи з урахуванням різних обставин, які можуть виникнути в період п$рийому і здачі справ та посади.

Висновки.

Прийом та здача справ і посади являється основним станом становлення офіцеру тилу, призначеного на посаду.

Аналізуючи методику прийому і здачі справ і посади, можна зробити наступні висновки:

Повний і якісний прийом справ та посади дозволяє призначеному офіцеру в повному обсязі пізнати всі сторони госпо$дарської діяльності служби і впевнено приступити до виконання своїх службових обов’язків.

В результаті прийому справ та посади у приймаючого створюється загальне враження про підлеглих. Він вияснює ті питання, які вимагають подальшого уточнення, перевірки або надання допо$моги.

Під час прийому і здачі справ та посади підвищується відповідальність посадових осіб за виконання своїх функціональних обов’язків та ефективного витрачання держ$авного майна і коштів.

Якісний прийом дає можливість вияснити дійсне положення справ по службі, помітити конкретні шляхи покращення організації військового і фінансового господарства.

Порядок і організація прийому і здачі справ та посади залежить від конкретних обставин і може здійснюватися по різним варіантам, але завжди згідно вимог керівних документів.

23 грудня 2005 року курсант Крючок О.С.

Список використаних джерел.

$

Статути Збройних Сил України — Київ:- Варта. 1999р.

Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України – К.:- Варта, Наказ Міністра оборони України 1997р. №300.

Тимчасова інструкція про бух$галтерський облік в Збройних Силах України. – К.: Наказ Міністра оборони України 2001р. №71.

Пам’ятка випускнику Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВІКНУ, 2004

Додаток 1

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

командир військової частини А – 0000

полковник О.І. БОРИСЕНКО

“____” ___________________ 200 __ р.

$ПЛАН

прийому і здачі посади начальника фінансово-економічної служби

військової частини А- 0000 (варіант)

$

№ п/п Зміст робіт Термін виконання Відмітка про виконання
1. Ознайомлення з організацією військової частини і її військовим господарством. 9 вересня
2. Ознайомлення з загальним станом фінансового господарства військової ч$астини. 10 вересня
3. Перевірка наявності, законності і правильності оформлення прибутково-витратних документів і правильності відображення їх обліку усунення виявлених недоліків. 11 вересня – 23 вересня
4. Приймання готівки і цінностей, бланків суворого обліку, справ із документами складання акту приймання-здавання посади і доповідання його командиру. 24 вересня

Лейтенант ___________ В.П. НАЗАРЕНКО

9 вересня 200 __ р$оку

Додаток 2

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

командир військової частини А – 0000

полковник О.І. БОРИСЕНКО

$

“____” ___________________ 200 __ р.

АКТ

прийому і здачі посади начальника фінансово-економічної служби і

фінансового господарства військової частини А — 0000

24 вересня 200_ року м. $__________

Згідно наказу командира військової частини А–0000 від 9 вересня 200__ року № 225 старший лейтенант ЗОРІН Костянтин Іванович і лейтенант НАЗАРЕНКО Володимир Петрович склали дійсний акт в тому, що перший здав, а другий прийняв кошти, справи і посаду начальника фінансово-економічної служби військової частини.

Прийом і здача коштів, справ і посади проводилося в період$ з 9 по 24 вересня 200__ року при участі голови внутрішньої перевірочної комісії капітана ТИМОШЕНКО О. А.

При прийомі і здачі посади начальника фінансово-економічної служби проведена перевірка фінансового господарства частини за період з 26 липня по 24 вересня поточного року (з дня ост$анньої ревізії до дня прийому і здачі посади).

Начальник фінансово-економічної службистарший лейтенант ЗОРІН К.І. здав, а знов призначений на посаду лейтенант НАЗАРЕНКО В.П. прийняв посаду і фінансове господарство частини в такому стані:

І. НАЯВНІСТЬ КОШТІВ І ЦІННОСТЕЙ НАГОРОДНОГО ФОНДУ

1. Наявність коштів в грошовому сейфі в сумі 145 (Сто сорок п`ять) грн. 77 коп. відповідала залишку, виве$деному в касовій книзі на 24 вересня поточного року. (ПКО №, ВКО №)

2. Залишок цінностей нагородного фонду – годинник наручний “Командирські” – один, заводський № 87143, відповідав залишку, виведеному за обліком.

3. Залишок коштів на реєстраційних рахунках в управлінні Держказначейства в сумі 8 225 (Вісім тисяч двісті двадцять п’ять) грн. 00 коп. від$повідав залишку, вказаному у витягу з цього рахунку на 24 вересня поточного року і $залишку, виведеному на цю ж дату за обліком.

4. Залишок коштів на спеціальних реєстраційних рахунках в управлінні Держказначейства в сумі 120 (Сто двадцьть) грн. 00 коп. відповідно відповідав залишку, вказаному у витягах з цих спеціальних реєстраційних рахунків на 24 вересня поточного року і залишку, виведеному на цю ж дату за обліком.

5. Залишок підзвітних сум, записаний за обліком, складав 30 (Тридцять) грн. 00 коп. Вказана сума була видана на відрядження майору ПАВЛОВУ І.І. з терміном погашення 26 в$ересня поточного року. Майор ПАВЛОВ І.І. підтвердив отриману ним суму шляхом пред`явлення витратних документів.

6. Робоче$ місце начальника фінансово-економічного органу обладнано не повністю, що не забезпечує збереження коштів та інших цінностей. Вікна кімнати фінансово-економічної служби не обладнані металевими гратами, відсутня звукова сигналізація.

ІІ. ВИКОНАННЯ РІЧНОГО КОШТОРИСІВ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ФОНДІВ

1. Виконання річного кошторису витрат станом на 24 вересня поточного року характеризуєть$ся такими даними (суми умовні):

$

КПКВ КЕКВ Відповідні статті витрат

Призначено

на рік

Витрачено

з початку року

Здано ЗФО Залишок призначень

2101220

2101020

2101030

2101030

2101030

$

2101030

2101030

2101030

2101060

2101060

1111

1112

1132

1133

1135

1136

1137

1138

1162

1163

1700-00

83800-00

300-00

4800-00

180-00

900-00

120-00

1500-00

600-00

970-00

$

1310-50

62473-27

197-15

2956-18

131-65

420-23

95-13

1125-97

420-10

589-05

200-00

389-50

21326-73

102-85

1843-82

48-35

479-77

24-87

374-03

179-90

180-95

$НБК від ЗФО 16550-00 16550-00
Всього: 78320-00 69719-23 200-00 8400-77

З приведених вище даних видно, що по всім кошторисним підрозділам річний кошторис виконується планомірно.

2. Коштів спеціального фонду є 120 грн.

ІІІ. ОБЛІК І ВИТРАЧАННЯ КОШТІВ

Діловодство і облік на поточний рік заведені повністю і ведуться охайно.

Прибутково–витратні документи пре$д`явлені повністю.

Кошти за кошторисом МО України, що надійшли до військової частини оприбутковані повністю.

Грошові виправдальні документи відображені по обліку вірно.

Незаконного витрачання коштів не встановлено.

Придбані матеріальні цінності своєчасно передавалися на склади і повн$істю оприбутковувались за обліком.

Грошове забезпечення військовослужбовцям виплачувалося з затримкою до 2-х тижднів у зв`язку з несвоєчасним фінансуванням військової частини.

Особовий склад, вказаний в роздавальних відомо$стях на виплату грошового забезпечення і заробітної плати відповідав списковому складу і штату військової частини. Підсумки в роздавальних відомостях на всі види виплат виведені правильно. Невирішених скарг і заяв особового складу з питань грошового забезпечення і зар$обітної плати немає.

Утримання з особового складу проводилися своєчасно у відповідності з діючим законодавством. Пільги по податкам надавалися правильно, на підставі оформлених належним чином документів.

При перевірці шляхового забезпечення встановлена переплата добових грошей капі$тану ТРОФИМОВУ С.Г. в сумі 36 грн., яка погашена в період перевірки.

Відшкодування збитків, нанесених державі, проводилось своєчасно. По продовольчій службі рахується нестача продовольства на суму 128 грн. 75 коп., що була виявлена під час інвентаризації 30 липня поточного року. Рішення по даній нестачі командиром частини не прийнято.

IV. ДІЛОВОДСТВО

Діловодство служби організовано і ведеться в основному правильно. Однак отримані в поточному році керівні документи з фінансових питань не були враховані в книзі обл$іку бланків суворого обліку і керівних документів по фінансово-економіч$ній службі (форма №46). Вони проведені за обліком прийому – здачі посади.

При прийманні і здаванні посади пред’явлені і прийняті наступні бланки суворого обліку:

– два бланка трудових книжок та два вкладиша до них;

один зошит грошових атестатів (форма №19) на військовослужбовців строкової служби за № 146/1 – 146/50.

Наявність бланків суворого обліку відповідає залишкам, виведеним за обліком.

Пропозиції по акту останньої ревізії виконані повністю, донесення про їх виконання вищестоящому ф$інансово-економічному органу надано своєчасно.

Справи для зберігання грошових документів і листування фінансово-економічної служби заведені правильно.

Справи і грошові виправдальні документи передані і прийняті повністю.

Додаток: Опис справ і книг обліку на 2–х арк$ушах.

Здав: старший лейтенант К.І.ЗОРІН

Прийняв: лейтенант В.П.НАЗАРЕНКО

Голова внутрішньо перевірочної комісії

капітан О.М. ТИМОШЕНКО

ОПИС

книг обліку і справ, прийнятих

лейтенантом НАЗАРЕНКОМ В.П.

$

п/п

Найменування книг і справ №№ за номенклатурою Кількість аркушів Примітка

1.

2.

Справи за 2001 р.

Справи за 2002 р.

Книги фінансового обліку і справи, що вказані в опису:

Здав: старший лейтенант К.І. ЗОРІН

Прийняв: лейтенант В.П. НАЗАРЕНКО

Post Comment