Про використання системи Інтернет для розповсюдження інформації про лікарські препарати

Реферат на тему:

ПРО ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ІНТЕРНЕТ ДЛЯ $РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЛІКАРСЬКІ ПРЕПАРАТИ

Інформатизація стимулює зростання виробництва високотехнологічної продукції, веде до підвищення зайнятості економічно активного на­селення, стимулює просування на ринок продуктів та $збільшення їх реалізації .

В останні роки використання комп’ютерів в аптечній мережі вий­шло на новий якісний рівень. Це зумовлено об’єктивними причинами, що мають місце на українському фармацевтичному ринку, значним збільшенням номенклатури лікарських засобів, широким розповсю$джен­ням персональних комп’ютерів і внаслідок цього інформатизацією робо­ти фармацевтичних підприємств .

Створюються принципово нові інформаційно-довідкові системи про лікарські засоби з базами даних щодо реєстрації лікарських препаратів,

учасників фармацевтичного ринку, обсягів імпорту й експорту медика­ментів, с$убстанцій, виробів медичного призначення, що виготовляються на вітчизняних підприємствах [І].

Завдяки сучасним інформаційним технологіям вирішуються важ­ливі багатоаспектні проблеми фармацевтичного бізнесу
[1, 3, 8]. При цьому значну роль у просуванні на фармацевтичний ринок іноваційних препаратів, впровадженні їх в широку медичну практику, а загалом у збільшенні реалі$зації медикаментів відіграє система інформаційного за­безпечення
[6, 7].

Сьогодні не існує та і не може існувати єдиного всеохоплюючого джерела інформації про лікарські препарати для всіх категорій спожи­вачів. З.М.Мнушко із співавторами обгрунтували та запропонували мо­дель створення системи накопичення комерційної інформ$ації про лікар­ські засоби, що сприяло підвищенню рівня й ефективності діючих, а також новостворених організаційних структур та систем, що займаються збором і розповсюдженням інформації про лікарські засоби .

Разом з тим ще залишається гострою проблема опер$ативного, дос­товірного, професійного інформування про лікарські засоби медичних та фармацевтичних працівників і населення. З наукової та практ$ичної то­чок зору являє інтерес використання системи Інтернет для розповсюд­ження та одержання інформації про лікарські препарати. Одним з най­важливіших аспектів використання мережі Інтернет є забезпечення раціонального використання медикаментів на основі доступу до глобаль­ної інформації про лікарські засоби, пов’язаної з їх створенням, вироб­ництвом, результатами поглиб$леного їх вивчення в національних медич­них центрах, передачі накопиченого клінічного досвіду широкому колу практикуючих лікарів, введення на ринок нових препаратів або старих з новими фармакологічними якостями.

Принципово новим при користуванні мережею Інтернет є широк$е представництво в даній системі фахівців різних спеціальностей — від вчених, що створили лікарські препарати, клініцистів, практикуючих лікарів, провізорів та фармацевтів до працівників органів регламентації, студентів медичних та фармацевтичних учбових закладів, стаціонарних та амбулат$орних хворих . Через систему Інтернет забезпечується ціло­добове оперативне одержання інформації у зручний для споживачів час, при цьому пропонована інформація глобальна за масштабами. Завдяки своїй унікальній структурі зберігання і пошуку інформаційних даних Інтер­нет дозволяє спростити доступ до інформації про лікарські препарати.

При користуванні системою Інтернет фахівці значно зменшують витрати часу і сил на отримання інформації про лікарськ$і препарати, практично негайно можуть одержати інформацію про клінічний досвід їх використання у будь-якій країні, виявити переваги того або іншого пре­парату п$еред аналогами, які наявні на фармацевтичному ринку. До того ж, не відриваючись від комп’ютера, спеціаліст може отримати дані про поставки в Україну препаратів, їх реєстрацію, вартість тощо.

Слід зазначити, що Інтернет — це не тільки засіб отримання необ­хідної інформації про лікарські препарати, а насамперед, в широкому розумінні — це форма спілкування між розповсюджувачами інформа­ційної продукції і $споживачами, між вченими-клініцистами і практику­ючими лікарями. Завдяки використанню Інтернету створюється своєрідна атмосфера професійної взаємодії, атмосфера відкритого обміну думками між вченими-клініцистами і практикуючими лікарями, передачі і сприй­н$яття нових знань, завдяки чому в лікувальну практику впроваджують­ся нові лікарські препарати, сучасні схеми лікування та нові медичні технології, створюються умови раціонального використання ліків.

Розмі$щення в системі Інтернет інформації про лікарські препарати, результати клінічних досліджень дозволить користувачам: лікарям, про­візорам, менеджерам фармацевтичних фірм — в оперативному порядку, в необхідний час одержувати об’єктивну і повну інформацію.

Аналіз публікацій та проведені нами дослідження засвідчують до­цільність розміщення в с$истемі Інтернет на основі програмного забезпе­чення цільової інформації (спеціальні сторінки) про лікарські засоби для таких к$атегорій споживачів:

— практикуючих лікарів (стаціонарних та амбулаторних медичних закладів);

— працівників оптових фармацевтичних фірм та аптек;

— безпосередньо для населення.

Обсяг та повнота інформації про лікарські препарати, що розмі­щується на сторінках Інтернет, залежить від категорії споживачів. Найбільш повна інформація призначається для практикуючих лікарів. Вона повинна містити торгову назву препарату латинською та україн­ською (російською) мовами, міжнародну назву латинською мовою, хімічну назву, дані про$ діючу речовину, лікарську форму та її склад, назву фірми-виробника та її адресу, відомості про фармакологічну групу, фармакологічні властивості, фармакокінетику, показання до за$стосування, спосіб застосу­вання та дози, побічну дію, протипоказання, а також про взаємодію з інши­ми лікарськими препаратами, можливість передозування, особливості застосування, умови та строки зберігання, правила відпуску.

Надзвичайно важливим для цієї категорії споживачів є надання інформації про результати о$станніх клінічних досліджень у вітчизняних та зарубіжних національних медичних центрах та ведучих клініках, а також про з’їзди, наукові симпозіуми та конференції з приводу клінічно­го використання лікарських препаратів для лікування тих або інших зах­ворювань. В інформації, що розмі$щується на сторінках Інтернет, має бути наведена ціна препаратів.

Інформація для оптових фармацевтичних фірм повинна включати:

— торгову назву препаратів латинською та українською (російською) мовами, міжнародну назву латинсь$кою мовою, хімічну назву, дані про дію­чу речовину, лікарську форму та її склад, назву фірми-виробника та її адре­су, назву оптової фармацевтичної фірми, що має ексклюзивне право на реалізацію в країні даної продукції, фармакологічну групу, а також коротку інформацію з наступних питань: фармакологічні властивості, фармакологічні показання до застосування, спосіб застосування та дози, побічна дія, проти­показання, дані про взаємодію з іншими лікарськими препа$ратами, мож­ливість передозування, особливості застосування, умови та строки зберігання, порядок, вартість (ціна) та умови відпуску оптовим покупцям.

На сторінках, передбачених для населення, доцільно розмістити інформацію про торгову назву препара$ту латинською та українською (російською) мовами, міжнародну назву латинською мовою, лікарську форму та її склад, назву фірми-виробника та її адресу, спосіб застосуван­ня, застереження про взаємодію з іншими ліками, умови зберігання, ціну препарату, в яких аптеках можна його придбати.

В і$нформації для всіх категорій споживачів повинен бути зазначе­ний номер реєстру.

В рамках системи Інтернет для вищенаведених категорій спожи­вачів може бути досягнуто виконання ряду важливих завдань. Так, прак­тикуючі лікарі завдяки одержанню високопрофесійної $інформації мають можливість оцінювати ефективність препаратів, приймати об’єктивні рішення щодо їх застосування в конкретній ситуації.

Працівники оптових фармацевтичних фірм в оперативному поряд­ку зможуть аналізувати$ прайслисти виробників ліків, знайомитися з

асортиментом ліків, що пропонуються дистриб’юторами фармацевтич­ної продукції, дефектурою аптек, одержувати адресно-довідкову інфор­мацію про учасників фармацевтичного ринку, нормативні документи, що регламентують фармацевтичну діяльніст$ь, тощо. Можливим є авто­матизоване формування замовлень аптек на закупівлю медикаментів: тобто система може самостійно проаналізувати ціни на препарати, що є на фармацевтичному ринку, і знайти оптову фірму, яка п$ропонує потрібні ліки за найнижчими цінами.

Сторінка Інтернет для населення дає можливість протягом декіль­кох секунд одержати інформацію, в якій аптеці і за якими цінами можна придбати необхідні препарати, що призначені лікарем; дані про препа­рати, які відпускаються з аптек без рецептів лікарів; умови та застере­ження щодо зберігання ліків в домашніх умовах; відомості про дислокацію аптек, режим їх роботи, номера телефонів.

$

Вирішення комплексу завдань для кожної із зазначених категорій споживачів інформації про лікарські засоби дозволить забезпечити їх ефективне та раціональне використання при здійсненні органами охоро­ни здоров’я профілактичних заходів та лікувального процесу;

Проведені дослідження підтверджують також доцільність створ$ення в рамках Інтернет комп’ютерної довідково-інформаційної системи профі­лактики і корекції побічних реакцій та ускладнень при призначенні ме­дикаментозної те$рапії. Створення такої системи дасть можливість прак­тикуючим лікарям кваліфіковано і професійно використовувати препарати в лікувальному процесі.

Висновки

1. Висвітлено переваги користування системою Інтернет для роз­повсюдження та отримання інформації про лікарські засоби.

2. Сформульовано зміст інформації, яку доцільно розміщати на сто­рінках системи Інтернет для наступних категорій споживачів: практ$ику­ючих лікарів, оптових фармацевтичних фірм і аптек та для населення.

Post Comment