Проходження практики з курсів Податкова система Бухгалтерський облік

Робоча програма

проходження практики з курсів:

“Податкова система”, “Бухгалтерський облік”

Студентом гру$пи П-22 ІІ курсу факультету “Підготовка молодших спеціалістів” з спеціальності “Фінанси” спеціалізації “Податкова справа” Буковинського державного фінансово-економічного інституту Гритчука Степана Ярославовича, коломийська ОДПІ строком з 07 травня по 14 червня 2002 року

__________________________$_____________________________________

(форма програми)

Робоча програма з курсу «Податкова система»

$

п/п

Назва тем і окремих питань теми

Кіль­кість днів

Дата вико-

нання

Прізвище, посада керівників практики

1

$2

3

4

5

Тема 1. Загальне знайомство з структурою місцевого державного податкового органу, організацією його роботи

1.

Ознайомитись :

— з структурою, функціями, завданнями державного податкового органу, правами, обов’язками та відповідальністю працівників Д$ПІ (А);

— з порядком взяття на облік та зняття з обліку платників податку.

Виконати :

— скласти структуру державного податкового органу,

— взяти на облік юридичну та фізичну особу — платників податків

1

07.05

Бундзяк перший заступник начальника інспекції

Тема 2. Податок на додану вартість та акцизний збір

2.

Ознайомитись:

— з складом платників, звітною та платіжною дисципліною;

— з порядком проведення контролю за правильністю обчислення і своєчасністю сплати ПДВ і ак$цизного збору

Виконати:

— взяти участь у перевірці податкових декларацій з ПДВ і розрахунків по акцизному збору (2-3 платників);

— провести аналіз основних порушень податкового законодавства

1

1

08.05

10.05

Котурлаш начальник відділу прямих і непрямих податків

Тема 3. Податок на прибуток підприємств і організацій

3.

Ознайомитись:$

зі складом платників податків, звітною та платіжною дисципліною;

— порядком отримання та перевірки податкової звітності

Виконати:

перевірити декларації про прибуток підприємства (2-3 платників);

$

— провести аналіз основних порушень податкового законодавства

1

1

11.05

13.05

Котурлаш

Тема 4. Прибутковий податок з громадян.

4.

Ознайомитись:

з організацією роботи в податковому органі з нарахування і стягнення прибуткового податку,

— з організацією та порядком проведення податкового обліку платників, які оподатковуються безпосередньо податковим органом;

— із справами 3-4 громадян, які займаються підприємницькою діяльністю за реєстраційним свідоцтвом;

— з порядком проведення перер$ахунку авансових сум прибуткового податку громадян, що займаються підприємницькою діяльністю на протязі року;

— з порядком видачі свідоцтва про сплату єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — фізичною особою;

— з порядком видачі громадянам свідоцтв, патентів на право заняття підприємницькою діяльніс$тю.

Виконати:

— під керівництвом податкового ревізора провести перевірку на одному промисловому підприємстві з питання правильності утримання повноти і своєчасності перерахування в доход бюджету прибуткового податку,

— разом з працівниками податкового органу провести перевірку 1 — 2 громадян, які зал маються підприємницькою діяльністю;

— разом з керівником практики провести річний перерахунок прибуткового податку;

$1

1

1

14.05.

15.05

16.05

Шеремета начальник управління оподатку-вання фізичних осіб

$

Тема 5. Інші податкові платежі

Ознайомитись:

зі складом платників, звітною та платіжною дисципліною земельного податку, податку з власників транспортних засобів, фіксованого сільськогосподарського податку,

— з організацією і проведенням підготовчих заходів з обліку платників земельного податку — фізичних осіб, з календарним планом заходів;

— погосподарськими книгами сільських Рад народних депутатів та земельно -$ кадастровими книгами сільськогосподарських підприємств;

— порядком видачі одноразових патентів громадянам.

Виконати:

перевірити розрахунки земельного податку, податку з власників транспортних засобів, фіксованого сільськогосподарського податку, місцевих податків і зборів (2-3 платників);

— разом з керівником практики провести податковий облік по платі за землю та перевірити правильність його нарахування в сільській Раді народних депутатів

$1

1

17.05

20.05

Максим юк заступник начальника, начальник управління оподатку-вання юридичних осіб

Тема 6. Платежі за спеціальне використання природних ресурсів

Ознайомитись :

— зі складом платників та порядком обчислення бору за спеціальне використання лісових ресурсів, збору за спеціальне використання водн$их ресурсів, плати за користування надрами при видобуванні корисних копалин, збору за геологорозвідувальні роботи, збору за забруднення навколишнього природного середовища.

Виконати :

— перевірити податкову звітність вказаних платників (2-3$ платників);

— провести аналіз основних порушень податкового законодавства.

1

1

21.05

22.05

Максимова

Начальник відділу місцевих ресурсних (рентних) і неподатко-вих платежів

$

Тема 7. Інші доходи бюджетів та неподаткові платежі

Ознайомитись:

зі складом інших доходів, які надходять в бюджет на території регіо$ну (міста);

— з порядком видачі торгових патентів на здійснення окремих видів підприємницької діяльності;

— зі складом платників (органами; які утримують дер$жавне мито), актами ревізій по даному питанню;

— зі складом платників та порядком сплати єдиного податку — юридичними особами.

Виконати:

взяти участь у видачі торгових патентів;

— взяти участь у ревізії (перевірці) правильності утримання держмита в одній з установ, а саме:

а) нотаріальній конторі;

б) сільській Ряді народних депутатів.

— перевірити розрахунок єдиного податку

юридичної особи

1

1

23.05

24.05

Максим’юк заступник начальника, начальник управ$ління оподатку-вання юридичних осіб

Всього

14

Керівник практики _____________________ (підпис)

Студент-практикант _____________________ (підпис)

Робоча програма з курсу «Бухгалтерський облік»

Швейна фабрика м. Коломиї

(назва підприємства)

$

п/

п

Назва теми і окремих питань

теми

Кіль

кість

$днів

Дата

виконан-ня

Прізвище, посада

керівника

практики

1

2

3

$4

5

1.

Тема 1. Структура та

організація бухгалтерії

0,5

27.05

Ознайомитись:

— з стру$ктурою бухгалтерії та розподілом роботи між відділами та працівниками;

— з формою обліку, що використовується на підприєм-стві;

— з державним регулюванням бухгалтерського обліку,

— з організацією бухгалтерського

обліку на підприємстві;

Виконати:

скласти схему структури бухгалтерії;

— дати коротку характеристику

відділів бухгалтерії; скласти графік документообороту.

Маркова З.Л.

головний бухгал$тер

2.

Тема 2. Облік необоротних

активів

1,5

28.05

Ознайомитись:

— з нормативно-законодавчими актами, що регулюють порядок

ведення обліку необоротних активів;

— з складом класифікації та оцінки необоротних активів;

$- з документальним оформленням обліку руху необоротних активів;

— з порядком нарахування зносу по оборотних активах відповідно П(С) БО 7 «Основні засоби», П(С) БО 8 «Нематеріальні активи» та Закону України «Про оподаткування прибутків підприємства»;

— порядком та особливостями

проведення інвентаризації необоротних активів;

— порядком ведення та обліком ремонту основних засобів$.

Виконати:

— скласти акт приймання-передачі ОЗ (2-3 примірника);

— скласти акт ліквідації ОЗ (2-3 примірника);

— заповнити інвентарні картки по обліку ОЗ (2-3 примірника);

скласти розрахунок аморт. відрахувань;

— скласти первинні документи по
обліку руху інших необоротних
матеріальних активів та
нематеріальних активів;

— зробити запис в облікових регістрах за місяць по рахунках 10, 11,12,13,14,15,19.

-//-

$

3

Тема 3. Облік запасів

1

29.05

Ознайомитись:

— з нормативно законодавчими актами по обліку запасів (за давальницьк$ою сировиною), П(С) БО 9 «Запаси»;

— з документацією по обліку
виробничих запасів, що
використовуються на підприємстві;

— з організацією складського обліку,

— з організацією і обліком запасів бухгалтерії з методом оцінки вибуття запасів;

— з організацією обліку руху МШП;

— з особливостями інвентаризації виробничих запасів;

— з порядком видачі та використання довіреностей. Виконати:

— скласти первинні документи по обліку руху виробничих запасів;

— виписати довіреності та зробити записи в журнал обліку довіреностей;

— від$крити картки складського обліку запасів та провести записи в них (2-3 примірники);

— оформити документи пов’язані з рухом МШП;

— скласти інвентаризаційний опис та порівняльні відомості;

— оформити облікові реєстри по рахунках 20, 22.

$4

Тема 4. Облік коштів, розрахунків та інших активів

2

30.05

Ознайомитись:

— з нормативно законодавчими актами, що регулюють порядок ведення касових операцій;

— з порядком складання первинної документації по обліку руху грошових коштів;

— з порядком встановлення ліміту залишків коштів в касі;

— з порядком складання звітності про рух грошових коштів (П (С) БО 4);

— з складанням, перевіркою та затвердженням, опрацюванням авансових звітів;

— з формами розрахунків, що використовуються на підприємстві та П (С) БО 10 «Дебіт$орська заборгованість». Виконати:

— оформити первинні документи по обліку руху коштів в касі;

— провести записи в касовій книзі на підставі заповнення первинних документів;

— оформити первинні документи по обліку руху коштів по розрахунковому рахунку (заявку на внесок коштів на розрах. рахунок, платіжне доручення, вимоги доручення, виписки банку);

— оформити та опрацювати авансові звіти;

— скласти розрахунок $створення резерву сумнівних боргів;

— оформити облікові реєстри по рахунках 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38;

— скласти акт ревізії коштів в касі та кат взаємозвірки розрахунків.

5

Тема 5. Облік витрат підприємства та калькулювання собівартості продукції

2

03.0$6

Ознайомитись:

— з нормативно законодавчими

актами, що регулюють облік витрат П (С) БО 16 «Витрати»;

— з структурою та класифікацією

витрат відповідно до видів

діяльності;

$з структурою собівартості випущеної продукції та порядком її визначення;

— з методами обліку витрат,

— з порядком обліку витрат та розподілом загально-виробничих

витрат;

Виконати:

— Оформити документи по обліку витрат (накладні, вимоги, акти

списання запасів, розрахункові

відомості по нарахуванню

зарплати, розрахунки нарахування

зносу та ін.);

— скласти розрахунок розподілу загально виробничих витрат між видами виготовляємої продукції;

— провести $списання витрат на

фінансові витрати;

— скласти розрахунок комунального податку,

— оформити облікові реєстри по

рахунках 23, 91, 92, 93, 94.

6.

Тема 6. Облік готової продукції та

її реалізація

2

$05.06

Ознайомитись:

— з основними видами продукції, що випускається підприємством;

— з документальним оформленням

руху готової продукції;

— з порядком заключения угод з покупцями та замовниками;

— з порядком визначення собівартості реалізованої продукції відповідно до П (С) БО 16 «Витрати»

— з порядком проведення інвентаризації готової продукції.

$Виконати:

оформити первинні документи на випуск готової продукції,

— оформити документи по передачі її на склад;

— оформити документи на відвантаження (реалізацію) продукції;

— заповнити облікові реєстри по рахунках 26, 90

— оформити податкову декларацію по ПД$В.

7.

Тема 7. Облік праці і заробітної плати

2

07.06

Ознайомитись:

із класифікацією персоналу на промисловому підприємстві;

— із системами оплати праці, які використовуються на підприємстві;

— із порядком нараху$вання основної та додаткової заробітної плати;

— із порядком нарахування зарплати за невідпрацьований час у випадках передбачених законодавством;

— із видами утримань із заробітної плати, аналітичним обліком розрахунків по оплаті праці;

— із складанням зведеної відомості заробітної плати на підприємстві;

— із порядко$м оформлення документів для отримання готівки на виплату заробітної плати;

— із порядком обчислення середньоденної заробітної плати.

Виконати:

— скласти і опрацювати табель відпрацьованого робочого часу,

— оформити документи по обліку виконаних

робіт при відрядній оплаті праці;

— скласти відомість нарахування заробітної плати на підставі оформлених при погодинній та відрядній формах оплати праці;

— визначити доплату за роботу у святкові, вихідні дні. нічний час та інші доплати, що існують на підприємстві;

— оформити особові картки;

— визначити допомоги по тимчасовій непрацездатності;

— скласти розрахунок нарахувань на заробітну плату у Пенсійний фонд, фонд соціального страхування і фонд безробіття;

— скласти розрахунок в$ідпускних.

8.

Тема 8. Облік власного капіталу, доходів та фінансових результатів

1

11.06

Ознайомитись:

— з П (С) БО 5 “Звіт про власний капітал”, П (С) 15 “Дохід”

— з порядком ведення обліку статутного,$ валового та додаткового капіталів;

— з складом та структурою доходів підприємства;

— з порядком визначення фінансових результатів;

— порядком визначення оподатковува-ного прибутку.

Виконали:

— скласти Декларацію про прибуток підприємства;

— оформити документи по обліку руху власного капіталу;

— визначити фінансовий результат дія$льності підприємства за звітний період;

— оформити фінансову звітність по власному капіталу та фінансових результатах.

9.

Тема 9. Фінансова звітність промислового підприємства

1

12.06

Ознайомитись: $

з нормативно-законодавчими актами, що використовуються при складанні фінансової звітності (П(С) БО 1. 2. 3, 4, 5, 19, 20);

— з обліковими роботами, пов’язаними з складанням річного звіту, порядком проведення інвентаризації;

— з порядком записів у Головну книгу, записом оборотів та визначенням залишків на кінець року, об’ємом та змістом річного звіту підприємства.

Виконати:

оформити інвентаризаційний опис, що складається при заповне$нні річної звітності;

— зробити записи в Головну книгу за грудень, підрахувати обороти та визначити залишки на 1 січня;

— оформити Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та інші форми податкової та статистичної звітності

Оформлення звіту

1

14.06

Разом

14

Всього

28

Керівник$ практики (підпис) _____________________

(прізвище, ініціали, посада)

Студент-практикант (підпис) _____________________

(прізвище, ініціали)

Post Comment