Рівні і форми контролю якості викладання

$

Реферат на тему:

РІВНІ І ФОРМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ.

$

Ті,у кого ми вчимося, правильно називаються нашими вчителями,

але не всякий, хто вчить нас, заслуговує це ім’я.

І.Гете

$Контроль на рівні викладача проводиться з метою вивчення досвіду своїх колег (взаємовідвідування) і виявлення причин низького рівня засво­єння студентами конкретних знань по результатах вхідного контролю. Періодичність відвідування викладачів раніше вивчених дисциплін залежить від претензій до знань студентів по цим дисциплінам.

Результати взаємовідвідувань обговорюються на засіданні циклової комісії і ф$іксуються в журналах циклової комісії.

Контроль на рівні циклової комісії здійснюється для виявлення передового досвіду викладача, обліку досвіду, зв’язку якості викладання з результатами навчання, оцінки рівня виконання робочої програми і ме$тодичних вказівок по організації окремих занять.

Контроль здійснюється шляхом проведення показових і відкритих занять, контрольних відвідувань голов ц/к. Періодичність цих заходів залежить від рівня педагогічної майстерності викладачів ц/к. За дорученням зав. ц/к контрольне відвідування занять поручають провідним викладачам.

Директорський контроль якості викладання проводиться з метою виявлення зв’язку якості викладання з результатами навчання у різних викладачів і в різних ц/к, а також передового досвіду викладання і його поширенню.

Відкриті $заняття як форма контролю сприяють вдосконален$ню педагогічної майстер­ності викладацького складу. Нв них повинні бути присутні всі викладачі ц/к.

Показові заняття (різновидність відкритих) проводяться досвідченими викладачами-методистами, головами ц/к. Мета — виявити і обговорити нові методичні прийоми прове­дення занять в конкретній аудиторії, малодосвідченим викладачам важко виявити ці прийоми самостійно, і знання більш досвідчених колег полягає в тому, щоб показати суть використаних прийомів в конкретній ситуації. В цьому полягає роль відкритих занять як школи педагогічної майстерності .

На відкритих заняттях викладачі вчаться виді$ляти передові прийомі і методи організації навчального процесу.

Взаємовідвідування одна із найбільш розповсюджених форм взаємоконтролю і взаємонавчання, ефективна форма вивчення досвіду колег і вдосконалення педагогічної майстерності. Виділяють 2 випадки:

1. Більш досвідчений викладач відвідує заняття менш$ досвідченого для надання йому методичної допомоги;

2. Молодий, починаючий викладач відвідує заняття більш досвідченого, щоб виявити і розкрити для себе нові прийомі і методи удосконалення навчального процесу.

Контрольні відвідування $проводяться за дорученням адміністрації без попереднього попередження і поєднується з контролем результатів навчання в групі студентів.

Анкетування як один із методів оцінки якості навчального процесу на різних рівнях; викладач, ц/к, адміністрація, міністерство.

1. Анкетування на рівні викладача здійснюється для оцінки ефективності методики навчання, оцінки рівня засвоєння складної інформації, одержані відомості про організацію самостійної роботи студентів і і$ндивідуальних факторів, що впливають на засвоєння навчального матеріала. організує, проводить анкетування, аналізує, використовує одержану інформацію безпосередньо викладач, який веде заняття.

2. Анкетування на рівні циклової комісії, відділення проводиться для оцінки $ступеня задоволеності студентів якістю викладання. Одержані дані у значній мірі залежать від якості груп і умов контролю. Форми анкет залежать від мети контролю і враховують такі вимоги:

— анкета повинна бути простою для відповідей (до 20 хв.);

— не допускати неоднозна$чності тлумачення запитань анкети;

— багато передбачити відповідів подвійному коді (так,ні);

— для складного запитання можна давати можливі варіанти відповідей (не більше 3-х);

— слід враховувати, що студенти не завжди можуть оцінити професійну значущість інформації;

— для дотримання педагогічного такту не рекомендується ставити прямі запитання про якість викладання;

— запитання повинні сприя$ти виясненню ролі викладача при$ формуванні особистості студента.

3. Анкетування на рівні ц/к, відділення вимагає великої підготовчої роботи: розробки анкет, інформування студентів і викладачів про планування анкетування, інструктажу студентів по складанню відповідей , інструктажу для тих, хто проводить анкетування.

Переважно контроль викладача методом анкетування повинен поєднуватись з іншими видами контролю. Анкетне опитування по якості викладання рекомендують $проводити раз у рік.

Система навчального процесу вимагає не тільки злагодженої роботи її складових елементів,але і оптимального функціонування, тобто необхідний відповідний контроль її стану і оцінки як знань студентів, якості викладання, так і системи навчання в цілому.

$

Аналіз результатів контроля по вказаним методикам дозволяє достовірно і об’єктиви судити про організацію вузівського навчання і виробити шляхи покрашення управління цим процесом, оцінити ефективність системи навчання в цілому і відповідно скоректу­вати методичну роботу на різних рівнях.

Post Comment