Робота із системою KOMПАС

ПРАКТИЧНА РОБОТАз геодезії

Робота із системою KOMПАС

Мета: Ознайомитись із системою KOMПАС

Основні відомості

Система KOMПАС призначена для автоматизації конструкторсько-технологічних робіт і забезпечує обробку і$ випуск креслярсько-конструкторської документації.

Сист$ема забезпечує:

— ввід геометричної інформації з екрану графічного дисплея;

— ввід графічних елементів : відрізків, кіл, дуг, тексту;

— виконання допоміжних побудов (дотичних, спряжень, перпен­дикулярів);

— розташування окремих видів і технічних вимог на полі крес­лення;

— напівавтоматичне заповнення граф штампа і шорсткості поверхонь;

— створення бібліотек параметричних графічних елементів;

— редагування $креслення за допомогою зсуву, повороту, масштабування, знищення, копіювання виділеної частини зображення;

— читання і запис фрагментів в файл;

— масштабування зображення і роботу в режимі «вікна» ;

$

— вивід креслення на графопобудовувач у відповідності з вимогами ЕСКД.

Загальні відомості

Специфікація KOMПАС-ГРАФІК.

Починаючи з версії 5.5, в КОМПАС-ГРАФІК появився новий тип документації-специфікація (стандартне розширення файла – *.spw) і комплекс нових команд –модуль розробки специфікацій. Його використання дозволяє в декілька раз пр$искорювати процес складання специфікацій, відомостей і перечнів, усунути помилки при їх заповненні.

· Зовнішній вид специфікації і правила її заповнення визначаються стилем специфікації. В склад системи поставляють$ся стилі специфікацій, правила заповнення яких (склад бланка, нумерація позиції і сортування рядків, назви розділів і т.д.) відповідають ЕСКД.

· Передбачено режим ручного і напівавтоматичного заповнення специфікації. В ручному режимі всі графи специфікації заповнюються з клавіатури. В напівавтоматичному режимі ряд граф заповнюється завдячуючи вказівці джерела даних (наприклад, користувач може в$казати, що в колонку Обозначение вводиться текст із графи Обозначение штампа креслення відповідної деталі).

· Специфікація може бути складена на основі вже готового збірного креслення (в тому числі на основі креслення, створеного в попередніх версі$ях КОМПАС-ГРАФІК).

· Специфікація може створюватися незалежно від збірного креслення (наприклад, паралельно викреслюванню зборки).

Складену таким чином специфікацію на любому етапі роботи з нею можна синхронізувати зі збірним кресленням.

· При вкладанні в креслення стандартних виробів (блоків, шайб, підшипників, трубопроводів і т.д.) з конструкторської бібліотеки, яка поставляється в складі системи, їх позначення (назва, параметри, номер стандарту) $формується і вноситься в специфікацію автоматично. Згодом воно може бути відредактовано.

· Здійснюється двонаправлений асоціативний зв’язок між специфікацією і відповідними їй кресленнями. Завдячуючи наявності цього зв’язку зміни в збірному кресленні або деталіровці автоматично відображаються в спец$ифікації. Заміни в специфікації можуть автоматично передаватися в збірне креслення і деталювання.

· Якщо специфікація і зв’язане з нею збірне креслення відкрити одночасно, можливий режим роботи, в якому при виділенні рядка специфікації підсвічуються відповідні їй геометричні об’єкти і лінії-виноски. Розмістивши рядом вікна специфікації і збірного креслення, можна швидко знайти на кр$еслені зображення любого внесеного в специфікацію об’єкта.

· В специфікації існують “додаткові колонки”. Вони служать для збереження додаткової інформації (наприклад, маси або коду ОКП). Їх$ вмістиме можна в любий момент продивитися і відредагувати, але в бланку специфікації вони не видні і на друк не виводяться.

Об’єкт специфікації – рядок або декілька слідуючих один за одним рядків специфікації, які відносяться до одного матеріального об’єкту.

Об’єкти специфікації бувають базові і допоміжні.

Наприклад.

ПОЗ 35 Вентилятор – допоміжний об’єкт

А4 — 01 ИРФТ568435520-26 – базовий об’єкт

Текстова частин$а деяких об’єктів може формуватися по шаблонам заповнення. Зазвичай по шаблону заповнюють позначення і назви стандартних виробів і матеріалів.

Об’єкт специфік$ації може містити інформацію про графічні об’єкти збірного креслення, які складають його зображення. Ця інформація називається геометрією об’єкта специфікації.

Об’єкт специфікації може містити велику кількість різноманітної інформації, яка доповнює його текстову частину видиму в рядку специфікації. Ця інформація ніколи$ не видна в бланку специфікації, однак вона може бути в любий момент проглянута і відредагована. Це є доповнюючі параметри об’єкта специфікації:

· наладка цього об’єкта;

· підключені до об’єкта документи, ін.

Прийоми роботи з специфікацією

ò Для створення специфікації потрібно вибрати команду Создать-Спецификацію з меню файл аб$о натисніть кнопку Новая спецификация на панелі управління (знаходиться вверху – 6-й значок зліва).

òНа екрані з’явиться блок специфікації. Збережіть специфікацію під любим іменем.

ò Визовіть команду Добавить базовий об’єкт ізменю $Редактор або натисніть клавішу <Insert> на екрані появиться вікно.

òВиберіть з списку розділ, з якого починається Ваша спецификація (наприклад, Документація) і натисність кнопку Создать.

В бланку специфікації появила$сь назва розділу, а його 1-ий рядок став доступний для редагування.

ò Починайте вводити – з клавіатури текстову частину об’єкта специфікації, тобто перший рядок першого розділу Вашої специфікації.

В режимі вводу/редагування текстової частини об’єкта специфікації доступні всі можливості текстового редактора.

Побудова геометричних фігур на площині

Вх$ід в середовище компаса

Пуск програми компас 5.11 компас 5.11 (ліва кнопка)

Увійшли в середовище компас 3Д 5.11

· Панель управління :

1) значок – нова збірка

2) значок – нова де$таль

3) значок – новий лист

4) значок – новий фрагмент

5) значок – новий текстовий документ

6) нова специфікації

7) відкритий документ

8) менеджер бібліотек

9) перегляд для друку

10) наладка принтера

11) довідка

12) завершити сеанс роботи з компасом

· Натиснути ліву клавішу на новому фрагменті появиться вікно фрагмент без імені. В ньому добавились такі кнопки на панелі управління:

— зберегти до$кумент

— вирізати в буфер

— копіювати в буфер

— вставити в буфер

— відмітити дію

— повторити дію

— збільшити масштаб рамкою

— збільшити масштаб

— зменшити масштаб

— зсунути об’єкт

— приблизити і віддалити

— обновити зображення в активному вікні

— показати все

Зліва $панель побудови. Вона складається з двох частин:

1 частина панель виклику в панелі інструментів;

2 панель інструментів.

1 частина складається з дев’яти значків:

1) значок геометричні побудови;

2) розміри і технологічні позначення;

3) редагування;

4) параме$тризація;

5) вимірювання;

6) виділення;

7) , 8) і 9) – можна настроювати під користувача.

Посередині робочого поля вікна п$оявиться значок системи координат площини

Курсор у вигляді + буде знаходитись на робочому полі.

Приклад: Побудувати відрізок Р2 Р3 з вводом в параметри точки (з прив’язкою до точки Р2), довжини і кута.

Послідовність побудови: [Ctrl]+[0]> [Enrter] > [Alt]+ [2]> ввести число 30> [Tab] ввести число 45 > [Enrter].

Поза межами об’єкта ліва клавіша > появляється рамка, тягнемо її на об’єкт повністю, відпускаємо – забарвлюється в зелений колір >DELETE.

Навожу курсор на т.Р2, натискаю $Enrter – фіксую. Після цього Alt+L – набираю в синьому віконці 50 Enrter > Alt+A – набираємо –30 Enrter.

Post Comment