Середовище існування міжнародних економічних відносин

$Тема : СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

План.

1.Суть і структура середовища МЕВ.

2.Природно-географічне середовище МЕВ.

3.Політико-правове середовище МЕВ.

4.Економічне середовище МЕВ.

5.Соціально-культурне середовище МЕВ.

Література:

І.М.Школа В.М.Козменко“Міжнародні економічні відносини “ Чернівці “Рута” ст.38-45

В.В.Козик Л.А.Панкова“Світове господарство та міжнародні економічні відносини” Львів 1995

$

1.Суть і структура середовища МЕВ.

Середовище МЕВ може бути визначене як система умов і факторів існування міжнародних економічних зв”язків. Таке середовище можна розділити на внутрішнє і зовнішнє середовище.

Внутрішнє середовище МЕВ—це внутрішня будова системи МЕВ р$азом з її внутрішніми законами існування, функціонування і розвитку.(ЗЕД, управління, суб”єкти, форми і види, внутрішні закони)

Зовнішнє середовище МЕВ—це зовнішні по відношенню до суб”єктів МЕВ умови реалізації форм і видів рі$зних видів МЕВ:

1.За сферами впливу : природно-географічне, політико-правове, економічне, соціально-культурне середовище.

2$.За безпосередністю впливу,дії:

а)умови і фактори прямої(безпосередньої) дії – міжнародні організації, міжнародні правові норми, торговельні представництва, комунікаційні мережі— це все становить інфаструктуру МЕВ.

б)умови і фактори непрямої(посередньої) дії;

2.Природно-географічне середовище існування МЕВ.

Найгол$овніші умови і фактори, що впливають на розвиток МЕВ, пов”язані з нерівномірністю розташування природних ресурсів, з наявністю чи відсутності тих чи інших ресурсів у різних країнах. Наявність ресурсів тісно перекликається з різноманітністю кліматичних умов, яка сприяє розвитк$у міжнародного поділу праці, а відповідно, грає значну роль у розвитку МЕВ. Наприклад: у країнах з теплим кліматом збирають по два урожаї; морські країни встановлюють між собою економічні зв”язки морським транспортом; країни одного материка використовують автомобільний і залізничний транспорт.

Не менш важливу роль грає геополітичне розташування країни—це розташування по відношенню до інших країн на шляху чи на перетині різноманітних і$нтересів суб”єктів світового господарства. Країни, що знаходяться на перетині таких шляхів, спеціалізуються на наданні посередницьких послуг фінансового, комерційного і транспортного типу.

3.ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ МЕВ.

Політико-правове середовище впливає на МЕВ не так у плані умов $і факторів їхнього існування, як у плані їхнього розвитку. Міжнародна політика є своєрідним механізмом задоволення або узгодження інтересів суб”єктів міжнародних відносин

Міжнародна політика—це сукупність методів і засобів направлених на досягнення ціл$ей і завдань, що випливають з інтересів суб”єктів міжнародних відносин. Одним із основних політичних інтересів кожної країни є нормальний прогресивний хід розвитку власної економіки, який залежить від різних внутрішніх і зовнішніх факторів. Якщо ЗЕД буде успішною, то краще буде розвиватись національна економіка, багатшою буде країна, підвищиться життєвий рівень насел$ення. До важливих політичних інтересів відносяться:

—володіння найновішою інформацією,

—найсучасніші технології,

—розвиток соціальної і культурної сфери,

—підняття загального престижу.

Помітну роль у розвитку міжнародного сп$івробітництва відіграє політична стабільність країни—це невелика імовірність зміни її політичного статусу протягом тривалого часу у вигляді виникнення соціальних конфліктів(страйків) і політичних актів типу тероризму, путчів. Політичн$ий ризик передбачає можливість: політичної змови і політичного перевороту, конфіскації майна, націоналізації об”єктів приватної власності.

Інституціональне забезпечення МЕВ –це сукупність правових інституцій (конференцій, конгресів, нарад, комітетів, комісій) і правових норм, вироблених ними, котрі забезпечують регулювання МЕВ на різних рівнях.

Міжнаціональні органи р$егулювання МЕВ—це такі інституції, які виконують рекомендаційно-координаторські функції, постанови яких бажані для виконання.

Наднаціональні органи регулювання МЕВ—це інституції, як здійснюють наказово-координаторські функції і їх$ні постанови мають виконуватись беззаперечно.

4.ЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ МЕВ

Одним із показників економічного потенціалу країни є факт ефективності і можливості використання природних ресурсів.Наприклад: Україна має порівняно великі поклади нафти, але спроможна видобути 15%, а решту немає ні потужностей ні технологій.

Стан наукових досліджень, розвиток засобів виробницт$ва техніки і технологій відіграють велику роль в розвитку МЕВ. Розвинені країни, як правило, експортують продукцію переробної промисловості, а країни ,що розвиваються-експортують частіше сировину, в кращому випадку напівфабрикати. Там, де є високий інтелектуальний потенціал, завжди краще розвивається система комунікацій, транспортні мережі, що прискорює розвиток як наці$онального виробництва так і ЗЕД. Сприяє розвитку МЕВ і розбудована на сучасному рівні фінансово-кредитна система країни.

Не менш важливими елементами економічного с$ередовища МЕВ є рівень доходів і рівень споживання у тій чи іншій країні.

Загалом до економічного середовища МЕВ можна віднести стан розвитку економічного потенціалу країни, стан інтегрованості країни у світове господарство.

Світове господарство—це сукупність нац$іональних господарств та економічних взаємозв”язків між ними, або це сукупність виробничих відносин, які функціонують на національному і на міжнародному рівні.

Світове господарство—це сукупність національних господаств, пов”язаних одне з одним системою міжнародного поділу праці, економічних і політичних стосунків.

Світове господарство—це$ система взаємодіючих господарств різних рівнів з усіх країн світу, цілісний характер і функціонування якої визначається об”єктивними законами розвитку людського суспільства, де господарства пов”язані одне з одним системою економічних та інших міжнародних відносин, що базуються на міжнародному поділі праці.

Найрухомі$шою частиною світового господарства є Світовий ринок—сфера обмінних відносин між країнами та між іншими суб”єктами світового господарства, які пов”язані між собою участю у міжнародному поділі праці.

Світовий ринок—це система відносин, що виникають з приводу обміну ресурсами, товарами, послугами, ідеями, і які історично склалися на основі МПП та МЕВ.

Сучасний етап економіки показує, що національні го$сподарства настільки міцно переплелись, що можна уже говорити про світовий і національні ринки не як про дві окремі системи, які тільки доповнюють одна одну, а як про одну систему, де націонані ринки складають підсистему світового ринку. Саме тому м$и вводимо національнй ринок елементом у структуру світового ринку.

Національний ринок—це ситема відносин обміну ресурсами, товарами, послугами, ідеями, як$а історично склалася в тій чи іншій країні на основі суспільного поділу праці та економічних відносин.

Внутрішньонаціональний регіональний ринок—це система відносин обміну, що склалася в певному регіоні країни на основі місцевого суспільного поділу праці й екномічних відносин.

Сруктура світового ринку:

Закритий ринок Міжнародний регіональний ринок

Пільговий ринок $Національний ринок

Відкритий ринок Внутрішньонаціональний регіональний ринок

Ринок валют

Ринок капіталів

Ринок праці

Ринок товарів

Ринок послуг

Ринок ідей

5.СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ СЕРЕДОВИ$ЩЕ МЕВ

Узагальнено соціально-культурне середовище МЕВ можна звести до факторів, що випливають з поведінки людини. Переваги тих чи інших чуттєвих особливостей у великих групах людей зумовлюють виникнення певних потреб,що відповідно впливає на їхні запити і в кінцевому випадку відбивається на їхніх зовнішньоекономічних відносинах. Наприклад: гострі приправи вживають більше південні народи, а тому експортери їжі у південні країни це враховують.

Складовою частиною соціально-культурного сер$едовища є розвиток форм мотивації до праці: ціниться кваліфікована праця, престижна робота, заохочення до праці(пільги, побутові заохочення).

Одним з найважливіших факторів$ у розвитку міжнародних відносин є порозуміння-здатність знайти спільну мову, тобто перекладна справа, яка характеризується:

—виділення англійської мови;

—вивчення одночасно декількох іноземних мов;

—створення електронно-технічних засобів перекладу;

—розвиток засобів масової інформації.

Окремо слід виділити морально-етичні норми поведінки людини: тепер бізнесмен чи транснаціональна фірма повинні бути максимально чесними і пунктуальними$, якщо хочуть надовго закріпитись на світовому ринку.

Post Comment