Що вивчає астрономія Предмет астрономії

Реферат на тему:

ЩО ВИВЧАЄ АСТРОНОМІЯ?

ПРЕДМЕТ АСТРОНОМІЇ

Що вивчає астрономія. Зв’язок астрономії з іншими наука­ми, її значення. Астрон$омія1 — наука, що вивчає рух, будо­ву, походження і розвиток небесних тіл і їх систем. Нагромаджені нею знання застосовуються для практичних потреб людства.

Ас$трономія е однією з найстародавніших наук, вона виникла на основі практичних потреб людини й розвивалася разом з ними. Елементарні астрономічні відомості вже тисячі років тому мали народи Вавілону, Єгипту, Китаю і застосовували їх для вимі­рювання часу та орієнтування за сторонами горизонту.

І в наш час астрономію використовують для визначення точного часу й географічних координат (у навігації, авіації, кос­монавтиці, геодезії, картографії). Астрономія допомагає $дослі­джувати й освоювати космічний простір, розвивати космонавтику й вивчати нашу планету з космосу. Однак цим далеко не вичерпу­ю[1]ться завдання, я$кі вона розв’язує.

Наша Земля — частина Всесвіту. Місяць і Сонце спричиняють на ній припливи і відпливи. Сонячне випромінювання та його зміни впливають на процеси в земній атмосфері й на життєдіяль­ність організмів. Механізми впливу різних космічних тіл на Землю також вивчає астрономія.

Курс астрономії завершує фізико-математичну і природ$ничо-наукову освіту, яку ви здобуваєте в школі.

Сучасна астрономія тісно пов’язана з математикою і фізикою, біологією і хімією, географією, геологією і космонавтикою. Вико­ристовуючи досягнення інших наук, вона в свою чергу збагачує їх, стимулює розвиток, висуваючи перед ними все нові завдання.

$

Вивчаючи астрономію, слід звертати увагу на те, які відомості € достовірними фактами, а які — науковими припущеннями, що з часом можуть змінитися.

Астрономія вивчає в ко$смосі речовину в таких станах і мас­штабах, які не можна створити в лабораторіях, і цим розширює фізичну картину світу, наші уявлення про матерію. Усе це важливо для розвитку діалектико-матеріалістичного уявлення про природу.

Наперед визначаючинастання затемненьСонця і Місяця, появу комет, показуючи можливість природничо-наукового пояснення походження й еволюції Землі та і$нших небесних тіл, астрономія підтверджує, що межі людському пізнаннюнемає.

У минулому столітті один з філософів-ідеалістів, доводячи обмеженість людського пізнання,твердив, що, хоч люди й зуміли виміряти відстані до деяких світил, вони ніколи не зможуть визна­читихімічнийсклад зір.Проте незабаром було відкрито спектраль­нийаналіз,і астрономи не тільки встановили хімічнийсклад атмосфер зір, а й визначили їх температуру. Неспроможними виявилися й багато інших спр$об установити межі людського пі­знання.Так, учені спочатку теоретично оцінили температуру місячної поверхні,потімвимірялиїї із Землі за допомогою термо­елемента і радіометодів, згодом ці дані були підтверджені прила­дами автоматичних станцій, що їх створили і послали на Місяць люди.

2. Масштаб$и Всесвіту. Ви вже знаєте,що природний супутник Землі — Місяць — е найближчим до нас небесним тілом, що наша планета разом з іншимивеликими і малими планетами входить до складу Сонячної$ системи, що всі планети обертаються навколо Сонця. У свою чергу Сонце, як і всі видимі на небі зорі, входить до складу нашої зоряної системи — Галактики. Розміри Галакти­ки настільки великі, що навітьсвітло, поширюючись зі швидкістю 300 000 км/с, проходить відстань від одного її краю до іншого за сто$ тисячроків. Таких галактик у Всесвіті безліч, але вони дуже далеко, і ми неозброєним оком можемо бачитилише одну з них —туманність Андромеди.

Відстаніміжокремимигалактикамизвичайнов десятка раз перевищують їхні розміри. Щоб ясніше уявити собі масштаби Всесвіту, уважно вивчіть малюнок 1.

Зорі є найпоширенішим типом небесних тілу Всесвіті,а галак­тики і їх скупчення — його основними структурними одиницями. Простір міжзорями в галактиках і між галактиками заповнений дуже розрідженою матерією у вигляді газу, п$илу, елементарних частинок, електромагнітного випромінювання, гравітаційних та магнітнихполів.

Вивчаючи закони руху, будову$, походження й розвиток небес­нихтіл та їх систем, астрономія дає намуявленняпро будову і розвиток Всесвіту в цілому.

Проникнути в глибини Всесвіту, вивчити фізичну природу небесних тілможна за допомогою телескопів та іншихприладів, що їх має у своєму розпорядженні сучасна астрономія завдяки успі­хам, досягнутим у різних галузях науки і техніки.

$

ПЛАН м.МОСКВИ

Мал. Масштаби Всесв$іту (показано, що вміщується в квадраті, сторона якого більша від попереднього у 10* раз, а останнього у 105 раз. Межу спосте­режуваної частини Всесвіту подано умовно, лише за порядком величини).

[1] Це слово походить від двох грецьких слів: а с т р о н — світило, зоря і н 6 м о с — закон.

Post Comment