Скарбниця людського духу

Культура — величезний бе$змірний і невпинний потік живої творчості людства. Будь-яка річка, потік завжди живляться з менших річок, потоків, струмків; людство як глобальність складається з окремих особистостей, об’єднаних у спільності, етноси, держави.

І пора усвідомити, що завдяки творчій особистості культура набуває все­людського змісту.

Той шлях, яким зараз рухається людство, — шлях до глобальної співдружнос­ті, до відкритого суспільства. Такому новому етапові суспільства потрібні будуть зо$всім Інші , нові способи господарювання, життя , нові суспільні відносини. Він вимагає нового погляду на проблеми культури, її відродження та збереження, культурного виховання. Особливої уваги вимагає перспектива входження окремих націй, національних держав у світове співтовариство. Наша держава повинна вступити у світове співтовариство рівноправним партнером з міцними знаннями майбутніх г$ромадян, які розуміють, співчувають і спроможні діяти рішучо й мудро. Вільний діалог з учнями, використання музики, невимушеної дружньої атмосфери дає свої плоди — зацікавленість дітей з$ навчанні, жадоба нових знань. Світяться дитячі очі — це надихає також вчителя до творчості, надає наснаги.

На сучасному етапі вивчення географії в школі вчителя потрібен певний час для усвідомлення змісту нових підручників, нового методичного матеріалу, З корекції на основі зв’язку навчання з життям, Бо все це вимагає зміни в методах і прийомах навчання. Новим в методиці навчання географії повинно стати повне використання матеріалу нових підручників,$ розвиток самостійної творчі діяльності учнів на уроці і вдома під час роботи з підручниками та іншими джерелами знань, вміння вчителя аналізувати і доводити до відома учнів весь обсяг матеріалу.

В нав$чальному процесі викладання географії при відборі методів, прийомів, засобів навчання, потрібно звернути увагу на виховання учнів.

У своїй педагогічній практиці я роблю значний акцент на естетичному вихованні школярів. Під час вивчення матеріалу виникають певні емоції. Зав$дання естетичного виховання — створення умов, які б сприяли формуванню емоційної сфери учнів. Багатство емоційної сфери людини свідчить про її духовне ба­гатство.

Національна культура постає тією найзаповітнішою скарбницею, яка зберігає і примножує духовність і духовні цінності нації. Адже наші учні — це майбутнє України. Від рівня їх освіченості, духовних цінностей, моральних якостей залежить доля нашої країни. Риси прекрасного у вчинках і діях людини відо­бражаються у ставленні до $праці й до суспільства, в манерах і зовнішньому вигляді, у формах спілкування з людьми. Під час навчання я стараюсь сформувати /методом прикладів/ естетичне ставлення до навколишньої дійсності.

Людина повинна не $лише милуватися красою природи чи пам’ятками культури, а й берегти і захищати їх.

Під час уроків я стараюсь дискутувати а учнями або побудувати самих школярі піднімати питання з приводу не тільки негативних явищ, які виникають внаслідок діяльності суспільства, а v вносити пропозиції по їх покращенні, зміні в за­конодавстві, пошуку нових методів діяльності. Завдяки вчителям впливати на розвиток особистості, в п$ершу чергу таких її рис, як самостійність мислення, духовні якості, світоглядна позиція і громадянська актив$ність, соціальна етика і головне таке поняття — екологія душі.

У моєму дослідженні я припускаю, що формування цих якостей в значній мірі можна досягти в процесі вивчення краєзнавчого матеріалу, який ми вчимо в кур­сі рідного краю та географії України /5-9/.

В процесі вивчення матеріалу, а особливо позаурочної роботи/гурткової/; роз­вивається рівень Інтелектуальних можливостей, збагачуються духовні традиції, поглиблюється вивчення українського етносу. Особливо усвідомлення та зас­воєння учнями знань про український етнос, стане ефективним засобом Формуван­ня в них національн$ої свідомості.

Ми збираємо матеріал про Індивідуальності діалекту, національного вбрання, традицій, самобутності обрядів, які притаманні тільки жителям Коломийщини. Готуючи тему в 9 класі «Глобальні проблеми людства», ми звернули основну увагу на проблеми України — екологічні$ і економічні. Крім обговорення проблем, які велося групами, було завдання знайти вихід з кризового стану і внести власні пропозиції.

На уроках ми говоримо про наш спільний дім — про землю, про нашу щиру, одну-єдину на всіх матір — У$країну. Говоримо про довкілля, про чудову природу, про місце в ній людини та про ті проблеми, Які турбують все людство. Всім відоме твердження, що краса врятує світ. Людина стає люд$иною тільки тоді, коли помічає різнобарв’я рідної природи, відчуває пахощі квітів, чує співи птахів. Але, на жаль; людина часто забуває, що вона й сама — творіння природи, з законами якої треба рахуватися, що треба бути не «царем природи», а її часткою.

Я чую у ночі осінні,

Я ма$рю крізь синій сніг:

Вростав тупе коріння

У землю гливку із ніг.

Столожь мої руки Віттям,

Верхів’ям чоло стає,

Розкрилося ніжним суцвіттям

Збентежене серце моє.

Вростаю у небо високе,

Де зорі — жовті джмелі,

І чую: пульсують соки

І тіло моє із землі.

В.Симоненко

Слухаючи ці рядки, людина повинна пам’ятати, що несе відповідальність за все, що відбувається навколо неї:

$

Бо ти на землі людина

І хочеш того чи ні —

Усмішка твоя — єдина,

Думка твоя — єдина,

Очі твої — одні.

Ми завжди повинні пам’ятати, що лю$дина на землі не вічна, що без природ них ресурсів неможливий розвиток людства, задоволення їх потреб, створення комфортних умов для існування. Цитуючи вірші поетів, ми справляєм глибоке враження на учнів. Особливо вірші Л.Костенко, П.Тичини, Б.Олійника. Страхіття людської недбалості — реквієм Чо$рнобилю. Червоною ниткою на уро­ці проходить поезія І.Драча «Чорнобильська Мадонна». «Несе сива Чорнобильсь­ка мати. Цю планету… це хворе дитя!» Знати про Чорнобиль все, прогно­зувати наслідки, а відчути біль душею зі сльозами на дитячих очах — таке не забудеться на ціле життя. На стенді у кабінеті великими літерами:

1. Про найменше відхилення повинні знати всі!

2. Небезпечне для багатьох потребує підвищеної уваги!

3. Те, що несе шкоду сотням, має бути засуджене.

4. Те, що загрожує тисячам,$ повинно бути зупинене.

5. Те, що турбує мільйони, повинно бути знищено.

6. Те, що заг$рожує миру й планеті — поза законом.

Я вважаю, цей метод дав прекрасні результати. Пропозиції були багатогранні як від особистості, так в діях уряду, правових органів так і в силі гро­мадськості. Учні побачили себе в різних ролях. Адже завдання естетичного виховання навчити учнів розуміти й сприймати відображення дійсності. Тоді дитина не може залишатися байдужою, вона переживає, відчуваючи бажання ви­разити свою думку і наміри, в той час найбільш вільно розкривається особи­стість кожного і правильне спрямування до прекрасного$.

Також велика увага повинна приділятися естетичному оформленні кабінету, школи. Твори — виявлення умінь учнів потребує додаткової роботи в позаурочний час. Це проведення тематичних вечорів, диспутів, виховних заходів. В 5 класі на уроці «Твій родовід», з учителями мови $ми провели інтегрований урок «Минуле твого краю, твій родовід».

Ми провели пошукову роботу, виявили свої родинні зв’язки, склали дерево родоводу, послухали вірші, написали твори-мініатюри про історію утворення свого села. На уроці обговорювали багатонаціональність родового дерева.

Я на власному прикладі$ розповіла, що вивчення родоводу і культурної спад­щини того народу, який ми представляємо, знання культури, звичаїв інших

народів зміцнює взаємоповагу і дружбу між усіма людьми, які живуть на цій землі. В Цій темі вивчаємо найдорожче — людину. Мати, (батько і рідні по звичаю до сьомого коліна. На домашнє завдання — відвідати родичів переглянути сімейні альбоми, пошана до родинних могил.

Любі друзі! Наш$а Земля справді перебуває у небезпеці, її дійсно треба рятувати. Екологія — це стан душі. Душі, яка допоможе емоційно відчути Красу життя, його неповторність. Так нехай вічною буде планета Земля, вічно цвітуть сади на нашій Україні, народжуються ді$ти, щасливо сміються матері, все живе на Землі дихає повітрям, п’є екологічно чисту воду. Нехай над ріками й ставками схиляються кучеряві верби, а під вікнами цвітуть мальви, червоніють калинові грона. І все це вливається у вічну симфонію душі, краси, поезії, життя…

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Екскурсія

Тема: Ознайомлення з компо$нентами природи своєї місцевості, виявлення зв’язків між ними на прикладів природних комплексів, відмінності в яких обумовлені рельєфом, використання населенням, зміна, окорока.

Мета: На екскурсії слід намагатись заставити дітей мислити і робити відповідні висновки.

Обладнання: нівелір, компас, лопатки, поліетиленові міш$ечки, рулетки.

Хід екскурсії:

Перед$ екскурсією слід ознайомити учнів х правилами поведінки в природі, потім в зошитах записати завдання, які необхідно виконати. Клас поділити на групи і кожній дати певні завдання.

Завдання 1

1. В якому напрямі від тебе знаходиться село (сусіднє) і залізничний міст.

Завдання 2.

1. Визначити величину свого кроку.

2. Визначити, що знаходиться в пн – західному напрямку на відстані 1,500 м?

$

Завдання 3.

1. Визначити на око відстань до дерева і перевірити себе, вимірявши цю відстань кроками або рулеткою.

Завдання 4.

Провести окомірне знімання, наприклад від моста до колодязя.

$Завдання5.

1. Як можна назвати рівнину, на якій ми знаходимося: плоскою чи горбистою?

2. Куди стікають талі і дощові води з рівнини?

3. З яких порід складена рівнина.

$Завдання 6.

1. В якому напрямі тече річка Турка?

2. На якому березі річки правому чи лівому ми знаходимось?

3. В якому напрямі схід іти вверх по течії (визначити по компасу).

Завдання 7.

1. Виміряти$ висоту горба півміром.

Завдання 8

1. Зібрати зразки гірських порід в поліетиленові мішечки.

(Зразки гірських порід використовуються при вивченні теми: “Математичні осадочні породи”).

Учні оформляють виконані завдання у формі звіту, за що одержують оцінки.

Весняна екскурсія проводиться в квітні-травні. На цій екскурсії закр$іплюють одержані протягом року знання і навички.

Додаткові завдання додому.

1. Накреслити зразки гірських порід.

2. Зібрати зразки гірських порід.

3. Описати річку чи озеро.

4. Скласти опис природного комплексу села. На вибір.

Post Comment