Суть і структура світового господарства 3

Класифікація господарських засобів

по джерелах утворення і цільовому призначенню

Господарські засоби підприємства (фірми) отримують з певних джерел. Основним принципом групування господарських засобів по джерелах ут$ворення і цільовому призначенню є степінь закріплення за даним підприємством, фірмою.

Виходячи з цього господарські засоби поділяються на:

— власні (закріплені);

— залучені (позичені);

Джерелами власних?? основних і оборотних засобів підприємства є:

— фонди цільового фінансування;

— резерви;

$

— прибуток.

До фондів відносяться:

статутний фонд — відображає власність основних і оборотних засобів, що є в розпор$ядженні підприємства в момент його створення на початку діяльності. Створюється він за рахунок пайових внесків, внесків замовників, продажу акцій, безкоштовних надходжень та ін.;

амортизаційний фонд — утворюється за рахунок амортизаційніх відрахувань, що включається в затрати на виробництво продукції і тією частиною власності основних засобів, яка в процесі експлуатації переходить у собівартість виготовленої продукції. Амортизаційний фонд є джерелом засобів, що направляються на зміну з???? основних засобів;

фонди економічного стимулювання і спеціального призначення$ — формуються в основному за рахунок прибутку і інших реасурсів і використовються:

1) для розвитку$ підприємства (фонд розвитку виробництва);

2) матеріального заохочення його працівників (фонд матеріального заохочення — ФМЗ);

3) соціально-культурних засобів;

цільове формування — це додаткові асигнування з держбюджету, які одержують підприємства для розширення своєї діяльності, а саме приросту і поповнення оборотних$ засобів;

резерви — утворюються з внутрішніх ресурсів підприємства для покриття можливих у майбутньому цільових витрат.

Прибуток є фінансовим результатом господарської діяльності та основним джерелом господарських засобів любого підприємства.

Прибуток — це різниця між вартістю реалізованої продукції та $її фактичною собівартістю.

Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати всіх податків, направляється на поповнення і розвиток нових виробництв, матеріальне заохочення працівників, виплату дивідендів та інші цілі.

До залучених засобів належать:

1 — кредити банків (інвестиції і різноманітні проекти);

2 — кредиторська заборгованість;

3 — зобов’яза$ння по розподілу.

1. Для нормального функціонування піддприємства банки видають позики (кредити) на тимчасові потреби. (Наприклад: під товари відвантажені покупцям).

Кредити можуть бути:

короткотермінові / термін до 1 р./

середньострокові / від 1 до 5 р./

довгострокові$ / більше 5 р./.

Кредиторська заборгованість — це заборгованість даного підприємства фізичним і юридичним особам (кредиторам) з зобов’язанням по розподілу, це платні??, що відображають деякі формі розподілу національного доходу (прирівнюються до кредиторської заборгованості), виникають у підприємств — перед робітниками і службовцями за нараховану, але ще не видану зарплату:

— перед державним бюджетом;

— перед органами соціального страхування.

Облік операцій по руху нематеріальних активів $в системі рахунків б/о.

Синтетичний облік нематеріальних активів ведеться на активному рахунку 04.

Джерелами надходження нематеріальних актив$ів (н.а.) на підприємство можуть бути:

1.Внесення н.а. учасниками підприємства як внесок до статутного фонду.

Дm 04 кm 85

2. Придбання, купівлі в процесі діяльності підприємства

Дm 04 кm 60, 76

3. Н.а. можуть надходити в результаті безкоштовної передачі іншим підпр$иємствам

Дm 04 кm 88

4. Можуть створюватись самим підприємством.

Дm 04 кm 33

Сума нарахованого зносу включається у витрати виробництва тих дільниць, де використовуються дані, н.а. і б/о відображаються записом

Дm 20, 23 — 26 кm 02/5.

По закінченню терміну корисного використання н.а., їх списують з балансу на підприємства, а саме:

$ — на додаткову вартість списаних об’єктів

Дm 46 кm 04

— на суму нарахованого зносу

Дm 62 кm 46

— на суму різниці між початковою вартістю і сумою нарахованого зносу

Дm 80 кm 46

— списання н.а. по яких знос не нараховується

Дm 88 кm 04

Відображення операцій по реалізації н.а. іншим підприємствам :

— на початкову вартість реалізованих об’єктів

Дm 46 кm 04

— на суму зносу нарахованого за час експлуатації

Дm 02 кm 46

— на продажну вартість н.а.

Дm 76 кm 46

Нарахуванн$я ПДВ до продажної вартості:

Дm 46 кm 68

У випадку безкоштовної передачі н.а. складаються наступні проводки:

Дm 46 кm 04

Дm 02 кm 46

ПДВ

Дm 46 кm 68

На суму вказану у первинних документах по безкоштовній передачі н.а.

Дm 76 кm 46

Відображено д$жерело фінансування по безкоштовно-переданих об’єктах.

Дm 88 кm 76

Post Comment