Умовні рефлекси

Урок з біології

“Умовні рефлекси”

УРОК ІЗ ТЕМИ «УМОВНІ РЕФЛЕКСИ$»

Мета уроку.

Освітня: сформувати в учнів поняття про умовні рефлекси як набутий механізм регуляції поведінки; ознайомити з умовами і механізмом утворення умовних рефлексів. Розкрити роль І.П.Павлова у дослідженні умовних рефлексів. Установити подібн$ість і відмінність між безумов­ними і умовними рефлексами.

Розвивальна: розвивати далі розумові здібності учнів, чуттєве сприймання, активність, спосте­режливість, увагу, самостійність.

Виховна: сприяти виробленню корисних зви­чок у$ дітей.

Учні повинні знати: що таке умовний рефлекс, механізм його утворення, що таке тимчасовий зв’язок і як він утворюється.

Учні повинні вміти: порівнювати безумовний і умовний рефлекси, характеризувати механізм утворення умовних рефлексів, малювати схему рефлекторної дуги умовного рефлексу.

Обладнання: таблиці «Гол$овний мозок», «Утворення і зовнішнє гальмування умовних рефлексів», діафільм «Головний мозок, його функції», дидактичний матеріал, підручник, епідіаскоп.

ХІД УРОКУ

І етап. Актуалізація чуттєвого досвіду і опорних знань учнів

Завдання 1. Який рефлекс називається безумовним? Наведіть приклади, використайте таблицю.

Завдання 2. Намалюйте схему рефлекторної дуги безумовного слиновидільного рефлексу. Назвіть основні n ланки. Покажіть стрілкою шлях передачі нервових імпульсів.

Завдання 3. Розгляньте фрагмент діафільму$ «Будова і функції головного мозку. Його ос­новні відділи та їх функції». Покажіть відділи головного мозку, з якими пов’язане утворення безумовного слиновидільного рефлексу.

Схема 1$

БЕЗУМОВНІ РЕФЛЕКСИ

$Завдання 4. Оберіть правильну відповідь:

1. Види нейронів: а) чутливі; б) рухові; в) вставні.

2. Функції нейронів:

а) сприймають подразнення і передають імпульси від органів чуття до ЦНС;

б) здійснюють зв’язок між чутливими і ру­ховими нейронами;

в) передають імпульси від ЦНС до робочих органів.

3. Місце розміщення нейронів:

а) тіла$ та їх відростки зібрані в ЦНС;

б) тіла нейронів розміщені у вузлах, що ле­жать на шляху до ЦНС;

в) тіла нейронів розміщені в спинному мозку, а їх довгі відростки — за його межами.

Завдання 5. Визначте за алгоритмом харак­терні ознаки безумовного рефлексу (схема І).

Завдання 6.$ Біологічний диктант.

Визначте серед названих рефлексів харчові або захисні.

1. Кашель.

2. Ковтання.

3. Соковиділення на подразнення рецепторів в порожнині рота.

$

4. Цуценя обнюхує незнайомий предмет.

5. Людина оглядає нову квартиру.

6. Кліпання повік.

7. Чухання.

Робота з термінами. Дидактична гра «Ромашка».

На «пелюстках» із картону написано терміни («пелюстки» кріпляться на магнітній дошці).

Один учень дає означення поняття, інший — зриває «пелюстку» з відповідним терміном.

Правильність відповіді перевіряється за $до­помогою сигнальних карток, якими голосують решта учнів: зелена картка — правильна відповідь; червона картка — неправильна відповідь.

Учні під керівництвом учителя роблять такі висновки.

1. Нервова система утворена нервовою ткани­ною, вона здатна відтворювати подразнення $і про­водити збудження.

2. В основі нервової діяльності лежать реф­лекси.

II етап. Мотивація навчальної діяльності

Учитель звертає увагу учнів на те, що

безумовні рефлекси не можуть щоразу забезпе­чувати пристосування до змінених умов життя, тому постає запитання: яким чином людина при­стосовується до змінених умов життя? Повідомляються тема і мета уроку.

III етап. Засвоєння нових знань

Розглядаються такі пита$ння.

1. Що таке умовні рефлекси, їхнє біологічне

значення (термінологічна робота, записи в зошиті, бесіда).

2. Порівняльна характеристика безумовних і умовних рефлексів (бесіда на основі складеної таб­лиці з використанням підручника).

3. Умови утворення умовних рефлексів (роз­повідь з елементами бесіди, заповнення схеми).

4. Механізм утворення умовн$их рефлексів (розповідь з елементами бесіди, робота з підруч­ником).

З’ясовуючи перше питання, учитель пояснює етимологію і семантику терміну «умовний реф­лекс».

Учні записую$ть у зошитах означення понят­тя.

Далі звертається увага учнів на те, що понят­тя умовного рефлексу значно ширше, і для його розкриття треба порівняти безумовні й умовні рефлекси.

Пропонується ви$конати завдання.

Із наведеного переліку ознак виберіть ті, що характерні для умовних та безумовних рефлексів. Заповніть таблицю. Для відповіді користуйтеся підручником.

Ознаки: природжені, індивідуальні, набуті, спадкові, видові, утворюються протягом життя організму; рефлекторні дуги замикаються у стов­буровій частині головного та у спинному мозку, стійкі, нестійкі рефлекторні дуги замикаються в корі великих півкуль.

Учитель корегує відповіді, узагальнює спільні й відмінні ознаки умовних і безумовних реф­лексів.

Далі розглядаються умови, необхідні для утворення умовних рефлек$сів.

Після розповіді вчителя учні заповнюють схе­му, що проектується через епідіаскоп.

Приблизні відповіді такі.

1. Наявність безумовного подразника.

$2. Збіг у часі індиферент­ного (байдужого) і безумовного подразника.

3. Послідовність дій по­дразників, перший — індиферентний.

4. Кора вільна від інших видів діяльності.

5. Нормальне функціону­вання організму.

Механізм утворення умовних рефлексів $роз­глядається за таким планом.

• Роль І. П. Павлова у дослідженні умовних рефлексів.

• Що лежить в основі утворення умовних реф­лексів?

• Тимчасовий зв’язок.

За першим пунктом пропонується прослухати коротке повідомлення учня, заздалегідь підготов­леного під керівництвом учителя. Учень може використовувати таблицю «Утворення і гальму­вання умовних рефлексів». Рефлекторне виділен­ня слини на світло пояснюється на основі знань із теми «Травлення в ротовій порожнині».

Заслухавши повідомлення, учні класу разом з учителем роблять такі висновки.

$

1. Слина виділяється на подразнення органів чуття рефлекторно.

2. Дослідження рефлексів можна покласти в основу діяльності кори.

Пропонується розглянути малюнок у підруч­нику, де зображене утворення умовного рефлек­су на світло в людини, назвати умовний подраз­ник і безумовний, простежити за ходом нерво­вих імпульсів по рефлекторній дузі.

П$ісля обговорення схем рефлекторних дуг ставляться такі запитання.

Що лежить в основі утворення умовних реф­лексів? Що таке тимчасовий зв’язок? Де утво­рюються тимчасові зв’язки і які докази? Які час­тини головного мозку беруть участь у форму­ванні умовних рефлексів?

Для відповіді учні можуть користуватися підручником.$

Учні за допомогою вчителя роблять висновки.

1. Утворення тимчасових зв’язків властиве не лише корі великого мозку, а й іншим відділам НС

2. Умовні рефлекси формуються внаслідок взаємодії узгодженої діяльності кори, підкіркових центрів ретикулярної формації, лімбічної сис­теми.

Схема 2

УМОВНІ РЕФЛЕКСИ

Висновки записуються в зошиті.

IV етап. Осмислення об’єктивних зв’язків

$Для закріплення причинно-наслідкових зв’язків між будовою і функцією пропонуються такі завдання.

1. Уявіть людину, в якої після хвороби чи пор$анення повністю перестали функціонувати великі півкулі, проте нормально функціонують інші відділи головного мозку і спинний мозок. Чи житиме ця людина? Які зміни відбудуться в її поведінці?

2. Уявіть такий випадок: людина, замислив­шись, проходила повз свій будинок у справах і механічно зупинилась біля нього, хоч такого на­міру не мала. Чому людина зупинилася?

V етап. Узагальнення й си$стематизація знань

Учням пропонується скласти опорну схему

вивченого матеріалу або визначити ознаки умов­них рефлексів за алгоритмом (схема 2).

VI етап. Підбиття підсумків уроку

Учитель звертає увагу на активність учнів, коментує їх участь у обговоренні теми уроку, ви­ставляє оцінки.

VII етап. Домашнє завдання

Параграф підручника.

$Провести спостереження за котом та собакою. Які умовні рефлекси легше утворюються в кота, а які — в собаки?

Post Comment