Вибір методів навчання

Реферат на тему:

ВИБІР МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

Методи навчання в школі відповідають освітній і ви­ховній меті, змістові освіти. Вони ст$авлять перед кожним учителем завдання виховувати людей всебічно розвинених, які б мали широку освіту й свідомо викорис­товували свої знання і здібності на користь держави, сус­пільства. Особливої уваги заслуговують методи, що по­требують від учнів свідомого підходу, активності, само­стійності й творчості у навчально-пізнавальній діяльнос­ті. Таким чин$ом, методи навчання у своїй сукупності за­лежать від загальної мети освіти та виховання в сучас­ній школі.

$

Процес навчання в школі визначається системою дидактичних принципів, що випливають із його законо­мірностей. Дидактичні принципи слід враховувати й під час вибору методів навчання, за допомогою яких учитель повинен поступово, систематично навчати учнів, подавати їм навчальний матеріал доступ$но, наочно, нау­ково, дбати, щоб учні виявляли самостійність та актив­ність і свідомо засвоювали його.

Вибір методу значною мірою залежить від навчальної дисципліни. Окремі методи успішно використовують у процесі вивчення всіх навчальних дисциплін (наприк­лад, пояснення, бесіда, робота з книгою), інші — лише певної групи предметів (наприклад, лабораторні занят­тя проводять переважно з фізики, хімії, біології).

У кожному конкретному випадку вчитель вирішує,який метод найефективніший на уроці.$ При цьому слід зважати на певні чинники.

Обираючи метод навчання, вчитель передусім повинен враховувати тему уроку, його мету. Якщо на уроці хімі$ї планується розкриття змісту нової теми, можна викорис­тати методи розповіді, бесіди, демонстрування досліду; на уроці закріплення набутих знань і застосування їх на прак­тиці доцільним є метод вправ. Таким чином, мета уроку, завдання, які вирішуватимуться на ньому, відіграють ви­рішальну роль у виборі методу навчання.

Кожен урок має певну структуру, що визначає по­слідовність його етапів. На кожному етапі вирішують­ся конкретні завдання, що$ також позначається на ви­борі методів навчання. Так, перевірку домашнього зав­дання можна здійснити, вдавшись до індивідуального, ущільненого чи фронтального опитування, а для вивчен­ня нового матеріалу потрібні$ зовсім інші методи.

Вибір методу залежить і від вікових особливостей ді­тей. Наприклад, шкільну лекцію не можна читати в мо­лодших і середніх класах, самостійну роботу з книгою практикують лише тоді, коли в учнів сформовано навич­ки такої роботи 1 Значною мірою вибір методу навчан­ня зумовлений навчально-матеріальною базою школи. Добре обладнані навчальні кабіне$ти, наочні посібники дають змогу не лише використовувати методи ілюстру­вання, демонстрування, проведення лабораторних, прак­тичних та дослідних робіт, а й поєднувати ці наочні й практичні методи зі с$ловесними.

На вибір методу навчання впливає й географічне роз­ташування школи. Так, міські школи мають кращі мож­ливості для використання у навчальному процесі про­мислових об’єктів, музеїв, театрів, а в сільських шко­лах легше організувати спостереження за природою, сільськогосподарським виробництвом, дослідницьку ро­боту.

Обираючи метод навчання, вчитель має враховувати необхідність зміни видів діяльності$ учнів на уроці, щоб підтримувати їх увагу, зацікавленість. Адже одноманіт­ність набридає, учням стає нецікаво, вони починають нудьгувати, що знижує ефективність процесу навчання.

Методи навчання залежать і від часу, відведеного на проведення уроку. Слід добирати методи, які дають змогу досягти навчальної мети якомога меншими затратами часу.

На вибір методу$ навчання впливає й особистість пе­дагога. Одні в$чителі добре розповідають, другі вдало ор­ганізовують дискусію, треті здатні перетворити урок на гру. Однак це не означає, що вчитель повинен викори­стовувати лише ті методи, які йому найкраще вдаються. Педагогічна майстерність полягає в досконалому во­лодінні всією їх сукупністю.

Тільки правильний вибір і застосування ме­тодів навчання можуть забезпечити високий рівень знань учнів і виховати в них потребу в систематичній, свідо­мій, творчій$ навчальній праці.

НАРОДНА ПЕДАГОГІКА ПРО МЕТОДИ НАВЧАННЯ:

Не користь книжку читати, коли вершки тількихапати.

Хто думає, той і розум має.

Красне слово — золотий ключ.

Коня керують уздами, а людину — словами.

Що з очей, то й з мислі.

Як з очей, так і з думки.

Більше діла — ме$нше слів.

Не навчишся плавати, поки у вуха води не набереш.

Post Comment