Відмінності між соціально-економічними устроями України і розвинутих країн

Реферат на тему:

ВІДМІННОСТІ МІЖ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ УСТРОЯМИ УКРАЇНИ

І РОЗВИНУТИХ КРАЇН

Одним із основних міфів, які теперішня правляча верхівка посилено насаджує в сер$едовищі громадян України, є міф про ніби то завершення в Україні основних демократичних перетворен$ь і впровадження ринкової системи господарювання.

Однак насправді масова корупція, систематичні порушення майнових та демократичних прав громадян, використання держави та її інституцій для збагачення невеликого кола еліти, переважно номенклатурно-компартійного походження, свідчить що соціально$-економічний устрій України зовсім не відповідає стандартам розвинутого демократичного суспільства і сучасної ринкової економіки. На сьогодні соціально-економічний устрій України більше нагадує устрій слаборозвинутих країн третього світу. При цьому з боку правлячої верхівки спостерігається тенденція до подальшого обмеження і профанації основних демократичних та ринкових прав і засад.

Пропоную $у порядку важливості основні відмінності соціально-економічних систем України і передових країн Заходу.

Судова система

Фактично в Україні зараз діє архаїчна судова система , яка мала аналоги лише в феодальному чи навіть у рабовласницькому суспільстві. В процесі “реформ” ліквідовані навіть ті нікчемні ознаки демократичності, які імітувалися при колишній радянській системі — повністю ліквідовані всі елементи виборності суддів народом та скасована практика участі в с$удовому процесі представників громадськості — так званих присяжних . До речі інститут присяжних існував навіть в часи Древньої Русі. Теперішня влада лише закріпила “досягнення” монголів, які у свій час повністю зруйнували існуючий соціальний устрій Русі, і в числі перших його основу — судову систему.

Наслідком відсутності $виборності і “чиновницького” статусу суддів є їх нікчемне матеріальне забезпечення і відповідний нікчемний авторитет. Об суддю і відповідно об судову систему може безкарно витирати ноги будь який вищий чиновник, бізнесовий чи кримінальний авторитет.

Таким чином надзвичайно важливий елем$ент правової демократичного устрою — судова система в Україні не працює. Це є основною причиною того що Закони прийняті Верховною Радою не виконуються і не застосовуються . Суд , який в демократичному суспільстві є головним інститутом застосування закону і перевірки від$повідності цього закону суспільним інтересам перетворений у жалюгідний придаток до виконавчої гілки державної влади.

Питання невиплати зарплати, спірні питання приватизації, врешті решт питання мови та культури давно могли б, і повинні були бути вирішені в судовому порядку. Внаслідок бездіяльності і неефективності судової системи в українському суспільстві накопичуються цілі пласти невирішених проблем, гнітюче відчуття торжествуючої несправедливості викликає в багатьох лю$дей відчуття неприязні до української держави. Все це активно і результативно використовується ворогами незалежності для антиукраїнської пропаганди.

Тому першочерговим завданням українських демократів і патріотів є роз’яснення необхідності радикальної демократичної судової реформи мобілізація $всього суспільства на якнайскоріше здійснення цієї реформи.

В нижченаведеній таблиці подані основні відмінності української судової системи і судових систем цив$ілізованих країн.

$

$

Галузь Країни Заходу Україна
Призначення суддів Виборність суддів і судочинців Призначення суддів вищими державними органами
Призначення правоохоронців Демократична процедура призначення керівників правоохоронних органів, на місцевому рівні — прямі вибори (напр. шериф в США) Призначення вищими державним$и органами
Соціальний статус суддів Високий, по рівню зарплати судді входять до привілейованих верств населення Низький, по рівню зарплати судді відносяться до верств населення з низькими доходами
Процедура судового засідання Суд присяжних — судове рішення приймається на засіданні ради присяжних, які набираються з громадян Суддя веде судове засідання і приймає судове рішення. без участі присяжних
Участь адвокатів Як правило обов’язков$а, для малоімущих держава гарантує безплатного адвоката (США) Адвокат необов’язковий
Застосування норм закону Закон застосовується у всіх випадках і до всіх осіб. Необов’язкове — до одни$х закон застосовується , до інших не застосовується
Застосування прямих конституційних норм у судових справах Дуже поширена практика . Доведення факту порушення норми конституції гарантує успіх позову. Рідко засовується. Звернення громадян з позовами про порушення їхніх конституційних прав як правило завершуються програшем справи. Адвокати вважають за найкраще апелювати до відомчих норм і підзаконних актів
Значення судових рішень, які вже прийняті раніше Як правило такі рішення в якості прецен$дента прямо або не прямо стають складовою законодавства. Судді зобов’язані орієнтуватися на судові рішення прийняті раніше по аналогічних справах. Це прискорює судовий процес і зменшує можливість судової помилки в зловживання. Практика прецендентності відсутня. Практично суддя кожен разз нуля повинен вирішувати ту чи іншу юридичну проблему
Діяльність правоохоронних органів Чітко регламентована і суворо обмежена видами діяльності Невизначена, правоохоронні органи займаються всім і вся, різні правоохоронні інституції МВС,СБУ, по$даткова міліція часто займаються одними і тими ж справами
Правоохоронні органи і політика Здійснюється суворий контроль щодо недопущення втручання правоохоронних структур у внутрішньо-політичне життя країни Можливості правоохоронних органи інтенсивно використовуються для знищення, ослаблення і контролювання опозиції

Власність в У$країні

Фактично це поняття в Україні є відсутнім. Колишня загальнодержавна власність на все мислиме і немислиме майно перетворилася у анонімно-колективну власність груп, які мають контроль над владою. Будь-яка власність будь якої фізичної чи юридичної особи, в$ будь який момент може бути швидко і легко забрана у її “власника“ за допомогою використання можливостей влади.

Це здійснюється через імітацію слідчих, судових, податкових та інших дій державних органів. Через відсутність законних механізмів перерозподі$лу власності, у більшості випадків це відбувається не як присвоєння чи передача цієї власності а як її руйнування.

Одною із причин цього стану є постульоване в якості офіційної ідеології заперечення законності та доцільності державної форми власності . Проголошений у свій час принцип доцільності застосування будь яких, в тому числі і некоректних з морального та правового боку, способів роздержавлення власності, привів до створення потужних та стійких меха$нізмів руйнівного переприсвоєння будь якої власності. Суспільні відношення які виникають внаслідок цього виявилися руйнівними для будь якої форми власності, в тому числі приватної та$ корпоративної .Внаслідок цього в Україні стало майже неможливим нагромадження та збереження індивідуальної приватної власності .

Можна стверджувати що вищий прошарок держчиновників, починаючи з кінця 1992 року ( з часу призначення Л.Кучми прем’єр-міністром України) оголосив і веде до цього часу безжальну війну з будь-якою власністю в Україні. Це стосується як приватних доходів громадян, котрі з цього часу підпадають під все нові і нові законодавчі акти, які явно чи неявно обмежують ці дохо$ди. Це також стосується будь якої форми бізнесу, який негайно підпадає під нищівну дію держави і “законів”, як тільки стає помітною його прибутковість.

Держава планомірно і жорстко протистоїть поширенню корпоративної, зокрема акціонерної форми власності, саботує створення фондового ринку в Україні, блокує впровадження відповідного законодавства. За сприяння влади у свій час $були без розбору розгромлені трастові товариства, які накопичували п$риватизаційні сертифікати, що перекреслило останню можливість надати українській приватизації хоча б видимість законності.

Відсутність будь яких гарантій для власності в Україні є основною причиною відтоку капіталів за межі країни. Єдиний спосіб збереження статусу власника в Україні полягає в тому, щоб перемістити цю власність під юрисдикцію іншої країни , де право власника гарантується законами, моральними нормами і традиціями цієї країни.

Основна причина хаосу із власністю Україні полягає у невизнанні на суспільному і державному рівні того факту, що стійк$а і суспільно корисна власність може грунтуватися лише на бездоганних моральних і правових підставах свого накопичення і похо$дження.

Священною може бути лише власність, яка є чесно створеною, заробленою, дарованою, переданою згідно законного рішення суду, або законним чином отриманою у спадок. Власність яка не є “священною” є джерелом суспільного зла і нещасть.

Галузь Країни Заходу Україна
Співвідношення грошей і влади Гроші і власність породжують владу. Влада породжує гроші і дає право розпоряджатися власністю.
Прибуток з державної власності. Включаються в пере$лік доходів держбюджету. До держбюджету не зараховується, факт існування такого прибутку замовчується

Демократичні процедури

Теперішня влада також активно поши$рює ілюзію про нібито створення в Україні сучасного демократичного механізму зміни влади і впливу народу на діяльність цієї влади.

Насправді це також не відповідає дійсності. Фактична відсутність свободи слова , монопольний контроль нав$коло владних середовищ за засобами масової інформації, необов’язковість виконання закону та параліч судової системи використовується для імітації процесу демократичного волевиявлення.

В нижченаведеній таблиці подані основні відмінності української виборчої системи і виборчих систем цивілізованих країн.

Галузь Країни Заходу Україна
Проведення виборів Вибори депутатів здійснюються частинами — раз в один-два роки переобираєт$ься частина виборних осіб ( як правило не більше третини-четвертини). Таким чином правляча верхівка змушена постійно ( а не раз у 4 роки) враховувати стан громадської думки. Вибори до різних органів державної влади як правило суміщаються .Всіх депутатів та посадових осіб обирають за один захід.$ Ротація депутатського складу в проміжках відсутня.
Тенденція розвитку демократичного механізму Розширення ролі мажоритарних систем голосування, використання сучасних технічних д$осягнень для проведення прямого голосування і опитування громадської думки Витіснення мажоритарної системи і заміна її голосуванням за списками, голосуванням “оптом” — напр. прийняття конституції референдумом.

Подібно до того як $суспільно-правовий устрій України не відповідає нормам демократії і верховенства права, економічно господарський устрій не відповідає нормам вільно-ринкової економіки, а нагадує скоріше економічні уклади часів феодалізму де хаотично змішувалися елементи ринкового господарства і примусово-наказові методи господарювання. Все це на жаль досить успішно видається українськими владоможцями за вільно-ринкову економіку.

Роль державного регулювання$

Галузь Країни Заходу Україна
Державне регулювання економіки Податкові пільги, пільгові $кредитні ставки, перерозподіл надходжень від податків у суспільно перспективні галузі Адміністративна заборона будь якої неузгодженої діяльності
Заснування суб’єктів господарської діяльності Автоматична реєстрація за фактом повідомлення новоствореного суб’єкта господарювання про початок своєї діяльності. Реєстрація і отримання дозволів на виконання майже всіх видів діяльності
Іноземні підприємці Держава в першу чергу обстоює інтереси власних підприємців Держава в$ідкрито декларує захист іноземного підприємництва та іноземних інвестицій

$

Податкова система

Галузь Країни Заходу Україна
Оподаткування фізичних осіб Як правило податок нараховується з сім’ї. Податок нараховується з кожного працюючого члена сі$м’ї
Основа надходжень до бюджету Надходження з прибуткових податкі Надходження з ПДВ
Прибуток з державної власності. Включаються в перелік доходів держбюджету. До держбюджету не зараховується, факт існування такого прибутку замовчується
Технологічні інвестиції Звільняються від оподаткування. Оподатковуються всіма видами податків
Заробітна плата На державному рівні ст$имулюється створення робочих місць і виплата зарплати Оподатковується трьома видами податків. Періодично застосовуються інші адміністративні і непрямі методи обмеження розміру зарплати.
Визначення бази оподаткування Неп$рямі методи, звітність раз у рік, для великих корпорацій — квартальна Прямі методи (прямий адміністративний контроль діяльності суб’єкта господарювання, використання персоналу та ресурсів цього суб’єкта для збирання і обробки інформації про самого себе).Щомісячна і потижнева звітність.

Фінансова система

Галузь Країни Заходу Україна
Використання іноземної $валюти Використання іноземної готівки суворо заборонене, операції з іноземною валютою дозволені лише для експортно-імпортних опер$ацій. Де-факто дозволене і заохочується
Емісійна політика Емісія здійснюється з огляду на наявність відповідних товарно-матеріальних та бізнесових ресурсів країни Емісія здійснюється з огляду на наявність запасів іноземної валюти
Роль держави Держава забезпечує стабільність національної валюти. Держава забезпечує стабільну інфляцію національної валюти по відношенню до долара і євро.
Основне джерело поповн$ення банківського капіталу Вклади населення, к$ошти підприємців та торгівлі Емісія Нацбанку та іноземні кредити
Зовнішні запозичення Заохочення іноземних інвестицій виключно у приватній формі і лише не обумовлених ніяким політичними застереженнями. Позики в зарубіжних держав та міжнародних інституцій що супроводжуються політичними умовами використання цих коштів.

Post Comment