Використання роздаткового матеріалу на уроках спеціальних дисциплін

Коломийське ВПУ №17

Методична розробка:

“Викор$истання роздаткового матеріалу на уроках

спеціальних дисциплін”

Том’юк В. В.

викладач спецпредметів

1999 р.

Для підготовки кваліфікованог$о робітника в системі профтехосвіти пред’являються високі вимоги. Адже сучасний робітник повинен бути всесторонньо розвинутим, технічно освіченим, культурним, повинен володіти професійною майстерністю, здатним створювати і вдосконалювати нову техніку, примножувати традиції робітничого класу. Тому безперервне поглиблення знань стає важливою і невід’ємною рисою сучасного робітника. Завданням вчителя спецпредметів є не тільки подання майбутньому робітнику, сьогоднішньому учню, певног$о об’єму знань, але й стоїть задача навчити вирішувати виробничі завдання, зорієнтувати молоду людину – стати передовиком виробництва.

Коломийське ВПУ-17 готує кваліфікованих робітників для машинобудівної промисловості, в основному з-ду “Коломиясільмаш”, а тому учні повинні одержати максимум відом$остей про розвиток згаданого заводу від початку заснування його і до наших днів. На перших уроках я знайомлю учнів з історією розвитку цього заводу, підкріплюючи свою розповідь цифровими даними, діаграмами, проспектами, вирізками з газет, тощо, а також по можливості приймаю участь в екскурсії.

Особливо важливо навчити майбутніх робітників застосовувати на практиці принципи наукової організації прац$і, прививати інтерес до передової техніки, науковим досягненням, щоб вони не тільки розуміли суть вивчаючих положень, але і тенденції їх подальшого розвитку.

Поряд з системою зв’язку знань всередині кожного навчального предмета я намагаюсь забезпечити і міжпредметні зв’язки. Вони використовуються тоді, коли знання по одному предмет$у потрібні при вивченні другого предмета або коли потрібно залучити знання з різних предметів.

Працюючи викладачем спецдисци$плін, я щорічно проводжу уроки по трьох-чотирьох предметах, зокрема по допусках і технічних вимірюваних, технології конструкційних матеріалів, матеріалознавству, технології машинобудування, спецтехнології верстатників широкого профілю і спецтехнології слюсарів-інструментальників, металообробних верстатах, то$що. Звичайно, така різноманітна програма викладання вимагає підвищеної підготовки до уроків і створює ряд незручностей, зате поле діяльності до впровадження міжпредметних зв’язків майже необмежене. Крім того, я стараюсь залучати знання учнів з різних предметів загальноосвітнього циклу, зокрема хімії, фізики, математики. Так, наприкл$ад, при вивченні основних вузлів металообробних верстатів, я тут же повторюю типи посадок з предмету “Допуски” і марки сталей чи чавунів з предмету “Матеріали і ТМ”, або розглядаючи принцип роботи кривошипно-кулісного механізму або шпинделя повторюю основні закони з галузі фізики (обертовий рух, обертови$й момент і т.д.). Міжпредметні зв’язки необхідні і тоді, коли явище повинно бути вивчено з різних сторінок, для чого потрібні знання по кількох навчальних предметах (наприклад, робота окремих машин, механізмів, вузлів розглядається в світлі законів фізики і технічної механіки, при ознайомленні з конкретними техн$ологічними процесами необхідні знання по матеріалознавству, допусках, хімії, математиці). Мій досвід показує, що суттєві міжпредметні зв’язки розширюють розумовий кругозір учнів, сприяють формуванню в них пізнавальних інтересів і підвищенні активності в одержанні нових знань і умінь.

При опитуванні учнів намагаюсь перевіряти їх знання по пройденому ма$теріалу взагалі, а не по одному-двох останніх уроках, практикою підтверджено, що учні так краще знають увесь матеріал. Причім не забороняю користуватися конспектом. Тут я враховую користь зорового сприйняття і так зване “привикання” до конспекту. Наприклад, при опитуванні тем “Сталі” я роздаю частині учнів (або усім учням групи) різноманітні металеві вироби (цвях, ключ, свердло, шуруп, ножик, напилок і т.д.) щоб вони визначили (приблизно) марку сталі, її термообробку, призначення, спосіб виготовлення і т.д. Для підтвердження своїх зн$ань чи гіпотези про дану марку сталі використовую ту чи іншу таблицю. До речі, рисунки, схеми, графіки виготовлен$і учнями.

Систематично при опитуванні використовую опитувальні картки, які по предметах “Матеріали” і “Допуски” є по всіх темах, значно менше їх є по інших предметах, але тут вони є менш ефективні, тому я намагаюсь застосовувати інші наочні засоби навчання.

Протягом кількох років я вивчаю досвід роботи викладача матеріалознавства Тернопільського СПТУ №9 Василіва В. І. і інколи намаг$аюсь впроваджувати його в своїх уроках. Силами учнів виготовлені опорні конспекти по 32 уроках, є повні розробки по 7 темах, використовую методичний посібник виклада$ння предмету під редакцією Василіва В. І. Сприйняття методики Василіва В. І. в групах на базі 8 класу і на базі ТУ не однакове, для учнів з трьохрічним навчанням до опорного конспекту вимушений давати ще додатково конспект.

Взагалі, враховуючи ступінь пізнання і усвідомлення предмету, вважаю, що предмет “Матеріалознавство і ТМ” повинен вивчатися на ІІ курсі, а предмет “Допуски і ТВ” не$ раніше третього курсу (в той час коли допуски вивчають на першому курсі).

Для кращого засвоєння теми “Метали і сплави”, “неметалічні матеріали” і для урізноманітнювання застосовую ігровий метод – “Гра в доміно”. Суть гри полягає в тому, що на спеціальних $картках, розбитих на дві частини, позначена марка якогось сплаву сталі чи мінералу, а на другій половині назва сплаву чи металу. Учні повинні прикласти назву даного сплаву до марки ідентичного сплаву. Хто це вправніше зробить, той і виграв. Перемігша команда заслуговує оцінки (грають 4 учні 2Х2).

ЦМ-332

Швидкоріз.

сталь

Р-18

Інструмент.

вуг$лецева

сталь

У10А

Металокераміка

Така гра вносить загальне пожвавлення, розрядку, особливо коли суддями виступають учні.

При розв’язуванні задач з предмету “Допуски і ТВ” $кожному індивідуально роздаю таблиці для визначення верхнього і нижнього граничних відхилень і відповідно для подальших розрахунків.

Придаючи велике значення застосуванню наочності в навчанні, в то й же час я не намагаюся її переоцінити, тому що чутливе сприйняття являє собою тільки початко$ву ступінь пізнання. Наступний етап пізнання – абстрактне мисл$ення. Ще видатний педагог Я. Коменський попереджував, що якщо почуття не направляються розумом, то вони будуть доставляти пустий матеріал: “…замість зерна і муки – м’якину, солому, пісок, опилки і що попало”.

При використанні наочності, застосуванні роздаткового і наочного матеріалу при проведенні уроків я намагаюся дотримуватися методичних вимог: відбір тих чи інших видів наочних посібників повинен вестися з врахуванням мети уроку; при роботі наочними посібниками я керую процесом сприйняття їх учнями, направляю їх (учнів) увагу на найбільш суттєві сторони предмета, що вивч$ається, створюючи умови для прояву максимальної активності і самостійності; не перевантажую урок наочними посібниками, використовую їх в кількос$ті, необхідній для досягнення учбової мети; якщо на уроці потрібно показати декілька посібників, то демонструю їх по мірі необхідності, але не всі одразу.

Одним із засобів успішного засвоєння матеріалу являється робота з підручником. Я практикую самостійне опрацьовування теми “Засоби для лінійних вимірювань” по предмету “Допуски і ТВ”. Законспектований учнями матеріал я використовую при опитуванні їх та подачі нового матеріалу.

При опитуванні учнів і поясненні $нового матеріалу я використовую плакати, які учні виготовили власноручно, а також стенди і макети. Цим ств$орюється серйозний підхід до вивчення тої чи іншої дисципліни.

З метою свідомого і активного засвоєння учнями знань, навичок і умінь я підтримую постійний зв’язок з майстрами виробничого навчання. Вважаю, що вищою формою свідомості і активності учнів є їх творча активність, яка проявляється при оволодінні теоретичним матеріалом, виконанню завдань і творчих робіт в майстерні, і у виробничих умовах.

Учні училища приймають участь одночасно у двох видах діяльності – теоретично-пізнавальній і виробничо-практичній, при цьому пред’являються $особливі вимоги до характеру і засобів реалізації дидактичних принципів і вимог.

Post Comment