Заходи та засоби захисту від вібрації

Реферат на тему:

Заходи та$ засоби захисту від вібрації

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

Вібрація та її Біологічний вплив.. 3

Параметри вібрації 3

засоби та заходи боротьби з вібрацією. 3

ВИСНОВОК.. 3

ЛІТЕРАТУРА.. 3

ВСТУП

В умовах формування України, як суверенної і незалежної правової держави, особливо важливого значення набуває збереження правової культури у сфері охорони праці, з рі$внем якої безпосередньо пов’язана ефективність виробничо-людських відносин у нашій країні. Розробка норм з охорони праці має здійснюватися в органічному зв’язку з реальними умовами на виробництві, щоб керівники та працівники відчули відповідальність за охорону праці.

Принцип пріорітетнос$ті охорони життя та та здоров‘я працівників по відношенню до результатів професійної діяльності вимагає обов‘язкового виконання в необхідному об‘ємі всіх заходів з охорони праці.

Метою забезпечення охорони п$раці є пріорітетність збереження життя та здоров‘я працівників по відношенню до результатів професійної діяльності і обов‘язкове виконання в необхідному об‘ємі всіх заходів з охорони праці.

Нормування фізичних факторів довкілля є однією з найважливіших проблем виробничої гігієни. Для забезпечення нормальних умов праці на конкретному робочому місці повинна проводи$тись атестація робочого місця.

Мета атестації робочого місця визначити всі фактори виробничого середовища і трудового процесу, які шкідливі фактори впливають на працівника, як їх усунути або послабити їх дію.

З метою послаблення негативних факторів вібрації необхідно розробляти колективні та індивідуальні заходи по з$абезпеченню нормативних умов по охороні праці ( розподіл обов’язків між службами, посадові обов’язки). Обов’язково необхідно проводити зоходи по зменшенню впливу вібрації на працівників, проводити розробки противібраційних засобів на виробни$цтві.

Вібрація та її Біологічний вплив

Вібрація [лат. vibratio] – коливання, тремтіння. Переміщення точки або механічної системи при якому відбувається почергове зростання й зменшення в часі значень хоча б однієї координати називають вібрацією.

При вібрації виробничих механізмів передаються їх швидкі коливальні і обертальні рухи контактуючим з ними предметам в тому числі п$рацівникам. Причиною порушення вібрації є виникаючі при роботі машин неурівноважені силові впливи: ударні навантаження; зворотно-поступальні переміщення; дисбаланс. Причиною дисбалансу є: неоднорідність матеріалу; розбіжність центрів мас і осей обертання; деформація.

Вібрація — загальнобіологічний шкідливий чинник, що призводить до фахових захворювань — віброзахворюваннь, л$ікування котрих можливо тільки на ранніх стадіях. Хвороба супроводжується стійкими порушеннями в організмі людини (опорно-руховий апарат, необоротні зміни в кістках і суглобах, зсуви в черевній порожнині, нервово-психічній сфері). Людина частково або цілк$ом утрачає працездатність. По способі передачі на людину вібрація підрозділяється на загальну і локальн$у. Загальна — діє через опорні поверхні ніг на весь організм у цілому. Локальна — на окремі ділянки тіла. Загальну поділяють по характері передачі на: транспортну(при прямуванні машин); транспортно-технологічну (при виконанні роботи машиною прямування: кран, бульдозер); технологічну (при роботі механізмів і людина знаходиться поруч).

Параметри вібрації

$

Параметрами вібрації, які виміряють для визначення негативного впливу на організм людини є такими:

1. Частота, Гц

2. Амплітуда А, м.

3. Середнє квадратичне значення віброшвидкості Vt, м/с.

4. Середнє квадратичнє віброприскорення wt, м/с.

5. Відносний показник віброскорості Lv, Дб.

6. Відносний показник віброприскорення Lw, Дб.

Людина є замкнутою системою з частотою коливань 5-9 Гц. Якщо підвести зовнішні коливання з тієї ж часто$тою – резонансом, то великою мірою можливе повне припинення роботи се$рця.

Нормування вібрацій визначається їх нормативними характеристиками.

Нормативними характеристиками, що служать для оцінки впливу вібрацій на людину є:

Середньоквадратичні значення віброшвидкості і виброприскорения та їхні показники. Пона$д 10 Гц — нормуються Vt і wt. Менше 10 — Lw Lv.

По способу передачі на людину вібрація вимірюється в 3 ортогональних осях: x, y, z. Нормування здійснюється в різних інтервалах частот:

Для загальної вібрації — 2, 4, 8, 16, 31.5, 63 Гц

Для локальної — 8, 16, 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000 Гц.

Для вимірювання сили вібрації використовують різні прилади і в тому числі віброскоп.

засоби $та заходи боротьби з вібрацією.

У автоматизованих виробництвах засобом боротьби є дистанційне керування (виключає контакт) відповідним технологічним процесом. А у неавтоматизованих виробництвах використовують такі засоби та заходи:

1. Зниження вібрації в джерелах їх виникнень:

$

підвищення точності опрацювання деталей;

оптимізація технологічного процесу;

поліпшення балансування.

2. Відстройка від режимів резонансу (збільшення жорсткості системи);

вибродемпфірування (пружинні віброізолятори).

Поліпшення організації праці вібронебезпечних пр$оцесів:

загальна кількість робочого часу в контакті з віброобладнанням не повинна перевищувати зміни;

одноразова дія не повинна перевищувати для локальної — 20 хвилин, для загальної — 40 хвилин.

До лікув$ально — профілактичних заходів відносяться: масаж; заходи, що загально укріплюють організм; гідропродцедури. Вібрація має властивість кумуляції (накопичення в організмі).

ОБОВ’ЯЗКИ ВЛАСНИКА ПІДПРИЄМСТВА ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ

Власник зобов’язаний ств$орити в кожному структурному підрозділі і на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

З цією метою власник забезпечує функціонування системи управління охороною праці, для чого:

створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інс$трукції про їх обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій;

розробляє за участю профспілок і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів з охорони праці, впроваджує прогресивні технології, досягнення на$уки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо;

забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, і виконання профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;

організовує проведення лабораторних досліджень умов праці, атестації робочих місць н$а відповідність нормативним актам про охорону праці в порядку і строки, що встановлюються законодавством, вживає за їх підсумками заходів щодо усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я виробничих факторів;

розробляє і затверджує положення, інструкції, інші нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робі$т і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до державних міжгал$узевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, забезпечує безплатно працівників нормативними актами про охорону праці;

здійснює постійний контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективног$о та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог щодо охорони праці;

організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці.

В разі відсутності в нормативних актах про охорону праці вим$ог, які необхідно виконати для забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на певних роботах, власник зобов’язаний вжити погоджених з органами державного нагляду заходів, що забезпечать безпеку працівників.

У разі виникнення на підприємстві надзвичайни$х ситуацій і нещасних випадків власник зобов’язаний вжити термінових заходів для допомоги потерпілим, залучити при необхідності професійні аварійно-рятувальні формування.

ВИСНОВОК

Зараз в Україні виявляється необхідність вироблення нового типу професійної кул$ьтури та моралі, що відбиває ідеологію збереження трудової активності та охорони праці на основі розвитку ринкових відносин. Мова йде насамперед про професійну культуру у сфері виробництва, що повинна закріпити рівень охорони праці на високій відмітці.

У сучасному виробництві особистісні якості працівника починаються з його ділової характеристики, відносин до праці, рівня професійної придатності. Такий само підхід повинен застосовуватись і до обладнання та техніки. Тобто вона повинна бути ергономічною та відповідати самим жорстким с$тандартам з охорони праці. Усе це визначає виняткову актуальність питань, що складають зміст охорони праці.

Отже, розглян$уте складове питання охорони праці, як вплив вібрації на умови роботи на виробництві, актуальне для фахівців різних спецільностей і потрібно розвивати вивчення цього напрямку спеціалістами з охорони праці навіть в контексті окремих професій.

Таке дослідження повинно розвивається в контакті з фізіологією$ праці, інженерною психологією, ергономікою, технічною естетикою й іншими науками.

ЛІТЕРАТУРА

1. Безпека життедіяльності / під ред. Я. Бедрія, — Львів вид. “Афіша” 1998 р.;

2. Дмитриева М.А.. Крылов А.А., Нафтульев А.И. Психология труда и инженерная психология. – Л.. 1979;

3. Крикунов Безопасность жизнедеятельности, — Д$непропетровск, 1998;

4. Закон України « Про охорону праці» від 14 жовтня1992 р;

5. Пістун І.П., Піщенюк В.Ф., Березовецький А.П. Безпека життєдіяльності. – Львів: Світ, 1995.

Post Comment