Зміст і структура аграрної політики

Тема 2. Зміст і структура аграрної політики

1. Етапи аграрної політики

2. Цілі аграрної політики

3. Аграрна структура і її елементи

1. Аграрна політика включає наступні важливі склад$ові:

1. Розробку науково обґрунтованих концепцій розвитку аграрного сектору

Вони формуються на основі об’єктивних економічних законів, глибокого і всебічного ана$лізу стану сільського господарства і господарського механізму вцілому, можливостей розвитку виробничих сил і виробничих відносин, потреб суспільства.

2. Визначення приоритетних напрямків розвитку галузей агропромислового виробництва

Визначаються вони на перспективу і на поточний пе$ріод з врахуванням природно-кліматичних умов, виробничих можливостей окремих регіонів, розміщення населення по територіях.

3. Розробка міроприємств по фінансовому забезпеченню

Вони вирішують економічні і соціальні задачі села.

4. Здійснення практичних дій, які спрямовані на досягнення $поставлених цілей з врахуванням вибраних шляхів їх досягнення, внутрішніх і міжнародних факторів, соціальних особливостей села. Вони включають: проведення земельної реформи, розвиток інфраструктури, розширення свободи підприємницької діяльності і обмеження монополізму.

$

Єдність цих 4-х напрямків формує зміст аграрної політики.

Безперспективна АП – це політика, яка не має головної концепції і орієнтована не на перспективу, а на вирішення поточних проблем.

Нереальна АП – це політика, яка обмежується лише розробкою концепцій і основних напрямків реалізації аграрних перетворень без підтримки їх практичними д$іями з боку держави.

Успішна АП – це політика, яка в процесі розробки і реалізації проходить 3 етапи.

Етапи формування успішної АП:

· Розробка науково обґрунтованих концепцій розвитку аграрної економіки (на основі вивчення дії економічних законів і специфіки їх прояву в сільському господарстві. Одн$очасно проводиться аналіз стану економічного розвитку села, різних секторів і сфер діяльності їх суб’єктів)

· Визначення основних напрямків розвитку аграрних відносин на найближчі 3-5 років і на календарний рік. На цьому етапі слід відмітити тенденції, які вже скла$лись і рівень розвитку аграрної економіки, потенційні можливості стабілізації і зростання аграрного виробництва, а також фактори економічного і соціального розвитку села.

· Розробка практичних міроприємств по реалізації запланованих напрямків розвитку аграрних відносин в українському суспільстві.

В залежності від тривалос$ті періоду і характеру вирішуваних завдань аграрна політика поділяється на аграрну стратегію і аграрну тактику.

Аграрна стратегія – довготривалий курс аграрної політики, розрахований на перспективу, який передбачає вирішення крупно$ масштабних задач, виділених в рамках економічної і соціальної стратегії.

Аграрна стратегія включає:

— прогнозування основних тенденцій розвитку АПК

— формує концепції його перетворення, принципи організації аграрних відносин

Аграрна тактика – курс на вирішення конкретних задач конкретного етапу розвитку агропромислового виробництва і задоволення потреб населення в продуктах харчування, а виробничої сфери в сировині на поточний момент, на б$лизьку перспективу шляхом своєчасної зміни шляхів організації господарських зв’язків, перегрупування ресурсів.

Засобами аграрної політики являються:

політика агр$арного ринку і аграрно-цінова політика;

аграрно-структурна політика;

аграрно-кредитна політика;

аграрно-соціальна політика;

аграрно-економічна політика.

2. В сучасних умовах цілі аграрної політики змінились в зв’язку з переходом аграрних підприємств (в минулому соціалістичних країн) до ринкової економіки$.

В зв’язку з цим необхідні:

·досконалі закони про земельні відносини;

·визначення рівня участі держави в інвестиційній підтримці аграрного виробництва;

·проведення структурних перетворень в аграрному секторі;

·розвиток інфраструктури на селі в відтворенні з вимогами ринку.

Більш сильна орієнтація на ринок спостерігається в аграрно-політичних цілях країн Євросоюзу:

·підвищення продук$тивності сільського господарства шляхом підтримки технічного процесу, раціоналізації сільськогосподарського виробництва і максимального використання виробничих факторів, особливо робочої сили;

·гарантія селянину достойного життя шляхом підвищення доходів на душу населення;

·стабілізація ри$нків;

·забезпечення постачання населення продуктами харчування;

·слідкування за постачанням товарів за помірними цінами.

Успіхи у досягненні цілей аграрної політики в основному залежать від того, наскільки успішно застосовуються економічні регулятори аграрної економіки, включаючи цінові, трудові, податкові, кредитні, бюджетні, інвестиційні і ін.

$

Перша умова досягнення цілей аграрної $політики – земельна реформа:

— удосконалення різних форм володіння землею;

— розробка мір підвищення продуктивності землі;

— раціональний землеустрій;

— ефективне використання і зберігання земельних ресурсів.

Друга умова – розвиток ринкової інфраструктури:

— забезпечення доступності інформації про стан ринків, цін, види обладнання, ресурси, товар$и тощо;

— розширення фірмової роздрібної торгівлі;

— формування гуртових ринків по реалізації сільськогосподарської продукції;

— формування товарних бірж сільськогосподарської сировини.

Третя умова – розширення державних мір

$

— формування у товаровиробника почуття господаря;

— пропонування права самостійно виробляти і реалізувати вироблену продукцію на вільному ринку чи державним організаціям по заключених контрактах

— формування 2-х джерел реалізації продукції: вільний продаж за відносно високими цінами, але з комерційним ризиком; гарантований збут за більш низькими цінами.

В ринковій економіці аграрна політика реалізується через багато чисельні її носії, які представляють різні інтереси, виконують різні завдання, володіють різною ком$петенцією.

Виділяють прямі носії аграрної політики і носії впливу на агра$рну політику.

Прямі носії аграрної політики – це особи, інстанції, які володіють законним правом приймати аграрно-політичні рішення і здійснювати аграрно-політичні міроприємства. Сюди відносяться:

· державні законодавчі і виконавчі органи: парламент, уряд, адміністрація

· напівдержавні установи і організації (сільськогосподарські палати в ФРГ)

· (при визначених обставинах) приватні орг$анізації, об’єднання, коли у відповідності з законом їм доручено вирішувати визначені завдання.

Носії впливу на аграрну політику – організації і об’єднання, які здатні в різних формах частково впливати на п$роцес прийняття аграрно-політичних рішень і проведення відповідних аграрно-політичних міроприємств. Сюди відносяться:

· представництва і об’єднання з різних інтересів (їх називають рухомою силою аграрної політики) – союзи, групи, окремі особи, політичні партії

· наукова аграрна$ політика, яка в відповідності з результатами аналізу справ в сільському господарстві формує методологічну і теоретичну основу прийняття рішень в сфері аграрної політики

Науковість аграрної політики можна звести до 4-х принципів:

1. врахування дії економічних законів і законів природи

2. вивчення попереднього досвіду господарювання на селі

3. вивчення особливостей даного моменту, даного етапу

4. спирання на економічні інтереси і відповідність їх економічним законам

Досягається науковість аграрної полі$тики шляхами:

· сис$тематичного спостереження, аналізу, пояснень, прогнозування економічних процесів в аграрному секторі

· виявлення механізму формування і прийняття вольових рішень в сфері аграрної політики

· визначення закономірностей і тенденцій розвитку виробничих сил і виробничих відносин в аграрній сфері

· вияснення взаємозалежностей і взаємозв’язку аграрної сфери з іншими сферами народного господарства

· вивчення політичних можливостей реалізації поставлених цілей

3. Аграрна структура – результат звичайного, соціально-економічного і політичного розвитку сільського господарства в межах розвитку$ країни.

Аграрна структура – співвідношення економічних, технічних і соціальних елементів в аграрній сфері, обумовлених а$грарним законодавством, мобільністю виробничих факторів, специфікою сільського виробництва і умовами праці та проживання населення.

Аграрна структура виражається сукупністю абсолютних і відносних показників, структурні дані являються основою для аналізу стану в сільському господарстві, їх зміна свідчить про розвиток аграрної сфери.

Аграрна структура залежить від аграрного законодавства, наскільки воно сприяє структурни$м перетворенням.

Аграрна структура – результат природного, соціально-економічного і політичного впливу $на організацію сільського господарства.

В поняття аграрна структура включається співвідношення і взаємозв’язок всіх складових аграрної сфери: виробництва, переробки, реалізації, а саме:

— структура, якісний склад і просторовий розподіл використовуваних факторів;

— виробнича структура в сільськогосподарському виробництві $і в галузях переробки;

— кількість, розподіл і склад господарств в аграрній сфері;

— структура сфери реалізації сільськогосподарської продукції.

Економічна структура аграрної політики визначається як співвідношення технічних, економічних, соціальних структурних елементів в аграрному секторі.

До технічних елементів відносяться:

сільськогосподарські підприємства;$

виробничі фактори: розподіл угідь, розподіл площ, заселення, забезпечення транспортом, співвідношення видів культур, система землеробства, співвідношення видів плодів;

форми утримання тварин, виробництво, купівля, збут.

До економічних елементів відносяться:

всі підпр$иємства аграрного сектору;

фінансування;

стимулювання праці;

дохід;

прибуток.

До соціальних елементів відносяться:

рівень життя;

умови праці;

освіта, культура;

охорона здоров’я;

інформація, зв’язок.

В період формування ринку ціль структу$рної політики включає:

· створення умов для стійкого виробництва достатньої кількості продуктів харчування для населення і сировини для промисловості

· стабілізацію споживчого ринку

· формування можливостей для успішного вирішення соціальних проблем сільського населення

Для успішного розвитку аграрної структури найбільше значення мають:

— технічний прогрес

— розвиток підп$риємництва

— динамічність факторів сільськогосподарського розвитку

— загальний економічний ріст

— політичне сприяння

Питання на семінарське заняття до теми 2.

1. Охарактеризуйте етапи здійснення аграрної політик$и

2. Чим визначається успіх аграрної політики

3. Назвіть міри необхідні для реалізації аграрної політики

4. Які основні перетворення необхідні в аграрному секторі України сучасних умовах?

5. Назвіть носії аграрної політики і її рухомі сили

6. Дайте визначення стратегії і тактики аграрної політики

7. Розкрийте сутність поняття “аграрна структура”,$ назвіть елементи аграрної структури і охарактеризуйте їх

8. В чому доцільність аграрної структурної політики

Post Comment