Зоологія

РЕФЕРАТ

З зоології.

Вступ

Зоологія – наука, що вивчає тварин – їх будову, спосіб життя і поширення на Землі.

Нема такого місця на Землі, де б не зустрічалися ті чи інші представники тваринного світу. На неосяжних просторах північної тундри, в непр$охідних тайгових лісах, на снігових вершинах гір, у жарких безводних пустинях і на великих глибинах океанів – всюди існують ті чи інші тварини.

Одні з них живуть на поверхні землі, інші ведуть водний спосіб життя. Є серед тварин і такі, що опанува$ли повітряний простір. Навіть під землею в грунті, куди не проникають сонячні промені, також живуть тварини.

Чимало тварин живе на тілі чи в тілі інших тварин, людей і рослин, живлячись за їх рахунок. Таких тварин називають паразитами.

Як і рослини, тварини живуть у різних умо$вах. Це позначається на особливостях їх будови. Кожен знає, як добре пристосовані риби до життя у воді, а птахи – літання. У тварин, що живуть у пустинях, є багато пристосувань, що

1

дають їм змогу жити довги$й час без води, витримувати велику спеку.

Відмінність умов існування тварин на Землі є причиною величезної різноманітності тваринного світу. Тварини відрізняють$ся своєю формою, розмірами, забарвленням та здатністю пристосовуватись і жити в різних умовах.

Форма тіла тварин дуже різноманітна. Іноді вона буває просто дивовижна. Наприклад деякі морські тварини зовнішнім видом нагадують чарівні квіти не менше відрізняються тварини і своїми розмірами. Зоологія вивчає цілий світ таки$х дрібних тварин, яких можна побачити лише за допомогою мікроскопа при великому збільшенні. Поряд з подібними дрібнісінькими істотами на землі зустрічаються такі величезні тварини, як слони і кити. Завдання Зоології – вивчати будову й життя різноманітних тварин, умови їх існування та пошир$ення на земній кулі, розробляти способи переробки тваринного світу в бажаному для людини напрямі.

Характерні ознаки тварин. Хоч тварини дуже різноманітні, всі вони мають чи мало різних спільних ознак. Тіло їх завжди складається різних клітин. Тварини рушаються і дихають. При диханні вони вбирають кисень і виділяють вуглекислий газ. Всі тварини живляться, споживаючи різні поживні речовини. Тварини ростуть і розвиваються.$ Вони

2

відповідають на різноманітні подразнення, що надходять з навколишнього середовища. Така властивість у багатьох тварин пов’язана з наявністю у них нервової системи, та органів чуття – очей, в$ух тощо. За допомогою нервової системи та органів чуття вони зв’язані, з середовищем що їх оточує. Тварини розмножуються, тобто дають початок подібним до себе живим істотам.

Спільні ознаки рослин і тварин вказують на єдність рослинного і тваринного, на їх спільне походження. Як встановила сучасна наука, перші живі істоти виникли з речовин неживої природи мільйони років тому у чому ж полягає основа відмінність між тваринами і рослинами ? Тварини відрізняються рослин на сам перед способом живлення. $Як ми знаємо з ботаніки, росли$ни, використовуючи за допомогою хлорофілу енергію сонячного світла, самі переробляють неорганічні речовини на органічні.

У тілі тварин є тканини, органи і системи органів, яких немає у рослин. Зокрема, у рослин немає нервової системи.

Поняття про філогенез. Ч.Дарвіна значно доповнили і розширили його послідовники, і як закінчена система поглядів воно остаточно сформувалось на початку ХХ сторіччя під назвою класичний дарвінізм.

3

Найбільший внесок у розвиток дарвінізму того часу$ зробив знаменитий німецький учений Е. Геккель — засновник філогенетичного напряму в цьому вченні. Він звернув увагу на те, що протягом історичного розвитку певної систематичної групи ті організми$, котрі зазнали еволюційних змін, передають нащадкам свої властивості. Отже, філогенез-це історичний розвиток як усього живого загалом, так і окремих груп (видів, родів, родин і т .д. до царств включно). Для визначення філогенезу певної групи він запропонував метод потрійного паралелізму: зіставлення даних палеонтології, порівняльних анатомії та ембріології (онтогенезу).

Дослідження решток викопних організмів та порівняння їх із сучасними вида$ми, а також порівняння будови сучасних видів між собою дають змогу виявити певні відміни між ними, а також встановити напрями історичних змін як окремих рис будови, так і типу організації в цілому. Таким чином, викопні й сучасні форми ніби зв’язуються в єдиний філогенетичний ряд-послідовність історичних змін орга$нізмів у цілому чи їхніх окремих органів у межах певної систематичної групи.

Для пояснення походження кількох видів нащадків від спільних предків Ч.Дарвін ввів поняття дивергенції – явище розходження ознак у нащад$ків як наслідок пристосувань як особин предкового виду до різних умов довкілля. Геккель

4

дійшов висновку, що всі нащадки певного виду які виникли завдяки дивергенції, мають єдине походження. Він запропонував принципи побудови природної філогенетичної класифікації, яка грунтується $на походжені від спільного предка, розробив спосіб графічного зображення філогенезу у вигляді філогенетичних дерев, або дендрограм, а також побудував перші філогенетичні схеми розвитку живих організмів.

Дослідження різноманіття адаптацій. Велике значення мало вивчення різноманіття адаптацій організмів та їхнє пояснення з позицій дарвінізму.

Тварина із захисним забарвленням $і формою маскуючис$ь, приймає певне положення тіла. Наприклад, гусінь метеликів — п’ядунів або тропічні комахи — паличники схожі на сухі сучечки; у разі небезпеки вони завмерають і стають зовсім непомітними на рослинах. У помірних широтах завдяки сезонним линькам ссавці й птахи набувають темного літнього чи світлого зимового забарвлень, що відповідають загальному тлу довкілля. Є тварини, здатні швидко змінювати забарвлення залежно від навколишнього середовища: камбала, восьминоги, хамелеони тощо.

Тварини мають величезне значення у житті лю$дини тому зоологія як наука виникла і розвивалась у тісному зв’язку з

5

діяльністю людини з давніх-давен людина діставала від тварин різноманітні продукти харчування. Серед чичленних тварин поряд з шкідливими є й багато корис$них. Тому ми повинні якомога доцільніше використовувати наші багатства

Тваринного світу в інтересах народного господарства повсякденно дбати про їх відтворення і збільшення.

Гаметогенез – процес утворення статевих клітин.

Розрізняють овогенез – формування яйцеклітин та сперматогенез$ – сперматозоїдів яйце клітини та сперматозоїди, які мають гаплоїдний набір хромосом, утворюються з первинних диплоїдних статевих клітин у статевих залозах і проходять ряд послідовних стадій: розмноження дозрівання, формування.

На стадії розмноження первинні статеві клітини діляться у результаті мітотичних поділів. Після чого їхня кількість значно зростає.

$ На стадії росту утворені клітини збільшуються до певних розмірів та досягають стадії дозрівання, під час якої диплоїдні первинні статеві клітини у ре$зультаті мейозу перетворюються на незрілі гамети цей процес має свої особливості при утворенні сперматозоїдів та яйцеклітин. Під час сперматогенезу в наслідок двох мейотичних поділів диплоїдного сперматоцитів

Post Comment