Організаційно-правові форми турфірми

на тему:

Організаційно-правові форми турфірми

Барков Іван

На сьогдняшній день туристичною фірмою признається організація, яка має у власності, господарському веденні і оперативному управлін$ні відособлене майно і відповідає за своїми зобов’язаннями цим майном, може від свого імені придбавати і здійснювати майнові і особисті$ немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді.

У даному визначенні знаходимо основні ознаки юридичної особи. При цьому під «відособленим майном» мається на увазі майно в його широкому значенні що включає речі, права на $речі і обов’язку з приводу речей. Дана норма передбачає, що майно туристичної фірми відособляється від майна його засновників. Своє конкретне вираження майнова відособленість знаходить в тому, що турфірма в залежності від його виглядуповинна мати самостійний баланс (для комерційних організацій) або самостійний кошторис (для нек$омерційних організацій). Потрібно зазначити, що самостійність (або закінченість) бухгалтерського балансу полягає в тому, що в ньому відбивається все майно, надходження, витрати активи і пасиви турфірми.

Структурний підрозділ або філіал також можуть вести бухгалтерський облік, складати і мати окремий баланс, але цей баланс не є самостійним, оскільки ряд витрат, без яких діяльність даного філіалу не могла б здійснюватися . Другою формою турорганізації, включеною в її визначення, є — самостійна майнова відповідальність. Мається на увазі, що турфирма від$повідає за своїми зобов’язаннями майном, що належить йому на одномуз трьох перерахов$аних у визначенні прав. Однак, потрібно помітити, що засновники не відповідають по його боргах, якщоінше не передбачене в законі або в засновницьких документах, і точно так само фірма не відповідає по боргах засновників (учасників).

Третьою формою турагенції є — самостійний виступ в цивільномуобороті від свого імені. Вона означає, що турфірма може від свого імені придбавати і здійснювати майнові і особисті права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді.

Нарешті існує і четверта форма, під якою мається на увазі — організаційна єдність. З цієї ознаки слідує, що турфірма володіє в$ідповідною стійкою структурою. Виступтурфірми, як єдиного цілого забезпечується тим, що урозділі відповідної освітистоять наділені вельми певно$ю компетенцією органи, які здійснюють внутрішнє управління і діють від його імені ззовні. Ті, хто знаходиться всередині організації — керівники, працівники, повинні знати, що являє собою відповідну освіту, чим воно буде займатися, хто і як ним управляє, що являє собою його майно і інш.

Для класифікації тураг$енств використані самі різні критерії, що відображають їх правове положення.

Перший критерій класифікації — характер прав їх учасників на майно. Першу групу турагенцій осіб складають такі організацій, відносно яких їх учасники мають зобов’язальні права. До цієї групи відносятьсявеликітурагенства. Саме вони є суб’єктами майнових відносин. Саме в формі таких орг$анізацій в основному і можуть існувати різного роду організації підприємства.

Взагалі потрібно мати на увазі, що значення терміну «організація», що викор$истовується в нашому лексиконі дуже широко, останнім часом істотно змінилося. Якщо раніше вважали, що організація — це різновид юридичної особи нарівні з установою, то зараз під цим терміном розуміють яку-небудь первинну ланку, відособлена частина господарської системи, відмінна господарською єдністю, в якій матеріалізуються, сполучаються людські і матеріальні чинники господарської справи. Майновий комплекс організації складає різні матеріальні і $нематеріальні елементи: будівлі, споруди, паливо, касова готівка, права і обов’язки на винаходи, фірмові найменування, товарні знаки, промислові зразки, ноу-хау, авторські права, вимоги до осіб, пов’язані з діяльністю організації, його репутація, шанси на ринку, бухгалтерська звітність і т.п..

Література

1. Ек$ономіка: Підручник / Під ред. А.С. Булатова – М.: БЕК,1994

2. Економіка і бізнес / Під ред. В.В.Кашаєва – М.:МГТУ,1996

3. Грузінов В.П.: Економіка підпрємця – М.:СОФІТ,1996

Post Comment